Аналитички контни план за привредна друштва

 

 

Аналитички контни план за предузећа

Група аутора

- Треће измењено и допуњено издање -
Новембар, 2021.

 ЦЕНА: 2.500 динара

 

С А Д Р Ж А Ј:

Предговор 

 Класа 0: Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина 

Класа 1: Залихе и стална средства намењена продаји 

Класа 2: Краткорочна потраживања и пласмани, новчана средства и активна временска разграничења 

Класа 3: Капитал 

Класа 4: Резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења

Класа 5: Расходи 

Класа 6: Приходи 

Класа 7: Отварање и закључак рачуна стања и успеха 

Класа 8: Ванбилансна евиденција 

Класа 9: Обрачун трошкова и учинака 

Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 89/2020)