О нама

ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК - ДОО, БЕОГРАД
Булевар краља Александра бр. 86, Бeоград, поштански фах 345

Телефони:
Одговорни уредник: 011/3209-667
Уредник часописа: 3209-620,
Служба објашњења прописа: 3209-600
Служба претплате: 3209-630
Техничка подршка: 3209-650

Привредни саветник послује у издавачкој делатности у областима пореског, рачуноводственог и финансијског консалтинга. Реноме водеће фирме у овој области Привредни саветник је стекао кроз традицију у раду преко 70 година, сталним усавршавањем делатности и сопственим доприносом у развоју и усавршавању рачуноводствене и финансијске струке и праксе.

Основне делатности Привредног саветника су:

 • Издавање часописа за рачуноводство, порезе и пословне финансије „Привредни саветник“ и „Билтен судске праксе привредних судова“. Часопис „Привредни саветник“ објављује се у штампаном и електронском облику, са могућношћу везане, комбиноване претплате;
 • Издавање књига, приручника  и осталих публикација из области рачуноводства, примене пореских прописа и  других повремених публикација на актуелне теме према потребама корисника;
 • Oдржавање редовних и ванредних саветовања и семинара у вези са састављањем финансијских извештаја, обрачуном пореских обавеза и другим актуелним темама из области рачуноводства, као и са применом пореских и других прописа, пословних финансија и др.;
 • Курсеви, обуке и други видови континуираног стручног усавршавања кадрова који раде на пословима рачуноводства, пореза и пословних финансија;
 • Консултантске услуге за претплатнике у виду објашњења прописа и давања упутстава и савета
  – телефоном преко кол центра;
  –писменим одговорима на питања претплатника достављена мејлом или на други начин;
  – непосредних консултација у просторијама Привредног саветника;
 • Посебни консултантски ангажмани у циљу решавања специфичних проблема привредног субјекта у споровима са Пореском управом и другим инспекцијским органима, анализа сложених трансакција из угла више пореских прописа, давање савета приликом пореског планирања итд.;
 • Електронска база прописа из свих области које интересују претплатнике –„Преглед прописа“, која се налази у посебној претплатничкој секцији на сајту Привредног саветника.

Запослени у Привредном саветнику су афирмисани стручњаци у подручјима рачуноводства, пореског права, пословних финансија, унутрашње и спољне трговине, девизних прописа и радног права, као и информационих технологија и других подручја који свакодневно корисницима пружају широк спектар услуга. Наши запослени активно раде на усавршавању рачуноводствене струке, а по потреби пружају стручну подршку надлежним државним органима и указују на потребу измена и доградње законских решења која не доприносе развоју привреде у савременом пословању.

Традиција у издавању практично оријентисаних, стручних публикација, изграђена је на дугогодишњем искуству. Постоји више од 100 наших издања, од којих су поједина достизала тираж и од преко 30.000 примерака. 

Своју делатност Привредни саветник стално прилагођава потребама претплатника и савременом убрзаном технолошком напретку и тиме настоји да пружи комплетне услуге у подручју пореског и рачуноводственог консалтинга. 

У том циљу Привредни саветник је до сада формирао два зависна предузећа::

ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК - РЕВИЗИЈА, д.о.о. Београд, (http://www.psr.rs)
Предузеће за обављање послова ревизије, финансијског и пореског консалтинга.
 

ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК- ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, д.о.о. Београд, (http://www.psit.rs)
Предузеће за увођење савремених информационих технологија у пословање привредних субјеката.

 

ПОДАЦИ О ПРАВНОЈ ФОРМИ И СЕДИШТУ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

Од 23. 11. 2007. године у Агенцији за привредне регистре евидентирани су следећи подаци о Привредном саветнику:

 1. Пуно пословно име: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО

   
 2. Скраћено пословно име: ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО

   
 3. Седиште: Булевар краља Александра 86, Београд


   

У свим финансијским документима који се издају Привредном саветнику доо, треба уписивати следеђе податке:

Пословно име: ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО

Адреса: Булевар краља Александра 86

Место: 11000 БЕОГРАД

Матични број: 07041268

ПИБ: 100002581

 

Са следећих линкова могу се преузети документи Привредног саветника доо са подацима који важе од 23.11. 2007. године:

 

БРОЈЕВИ ТЕКУЋИХ РАЧУНА ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА:

 • 205-5686-05 - Комерцијална банка
 • 170-900-30 - UniCredit bank
 • 160-186875-14 - Banca Intesa
 • 220-135317-86 ProCredit bank