ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

- Консултантске услуге: 011-3209-600
- Одговори на питања претплатника: Pitanja@privsav.rs


ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК

Носилац је сертификата и испуњава критеријуме
златне бонитетне изврсности
у 2016, 2017 и 2018. години.


Excellent SME Srbija


 

Зависна правна лица:


Партнери:

 

KРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЧАСОПИСИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АКТУЕЛНО

ТВ Емисије
Привредног саветника

Број 50     Архив

12.01.2021.

Индекс потрошачких цена у Републици Србији - за децембар 2020: 100,1

Потрошачке цене у Србији у децембру 2020. године, у односу на новембар 2020. године порасле су за 0,1%.
Потрошачке цене у Србији у децембру 2020. године, у односу на децембар 2019. године порасле су за 1,3%. .

25.12. 2020.

Просечна зарада за месец
октобар 2020. године:

Бруто – 83.106,00 динара,
Нето – 60.109,00 динара

25.12. 2020.

НАЧИН ИЗВРШАВАЊА ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

1. Уплатом 50% просечне зараде по запосленом у Републици (83.106,00 x 50%) , на прописани рачун 840-745126843-22, са позивом на број одобрења (БОП) додељен од Пореске управе, у износу од:
41.553,00 (за децембар 2020. године)
Послодавци су дужни да износ учешћа уплате до 5. јануара 2021. године. Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом износи 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, по особи са инвалидитетом. Последњи објављени податак је просечна зарада по запосленом у Републици за месец октобар 2020. године која износи 83.106,00 динара.

2. Закључивањем уговора о пословно-техничкој сарадњи са предузећем за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у висини:
– 20 просечних зарада у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, у моменту закључења уговора, односно 1.662.120,00  динара (83.106,00 x 20) за једну особу са инвалидитетом у нареднихх 12 месеци од дана извршења обавезе.

Објављене су  најнижа и највиша основица за обрачун социјалних доприноса, које се примењују
од 1. јануара 2021. године

Најнижа и највиша основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање, које се примењују од 1. јануара 2021. године, објављене су у „Службеном гласнику РС“, бр. 154/2020, и износе:

Најнижа месечна основица: 28.402,00 динара.
Највиша месечна основица: 405.750,00 динара.

24.12.2020.

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2021. годину

У „Службеном гласнику РС“, бр. 154/2020, објављена је највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурања за 2021. годину, и износи 4.869.000 динара.

26.10. 2020.

Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом:

– 40.450,50 динара
(за октобар 2020. године)

Послодавци су дужни да износ учешћа уплате до 5. новембра 2020. године. Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом износи 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, по особи са инвалидитетом. Последњи објављени податак је просечна зарада по запосленом у Републици за месец август 2020. године која износи 80.901,00 дин.

17 .09. 2020.

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар–децембар 2021. године износи 183,93 динара („нето”), по радном часу.

27.02. 2020.

НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОС ГОДИШЊЕГ ПРИХОДА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
У 2019. ГОДИНИ


Годишњи порез на доходак грађана за 2019. годину плаћају физичка лица – резиденти за доходак остварен на територији Републике и у другој држави и физичка лица – нерезиденти за доходак остварен на територији Републике, који су у 2019. години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у 2019. години, што износи 2.729.304 динара (3 x 909.768).

Просечна годишња зарада која износи 909.768 динара објавиће се у „Службеном гласнику РС“. Новоутврђени износи личних одбитака за 2019. годину износиће:

– за пореског обвезника 363.907 динара
(40% од 909.768) ;
– за издржаваног члана породице по члану 136.465 динара
(15% од 909.768).

27.12.2019.

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2020. годину

У „Службеном гласнику РС“, бр. 93/2019, објављена је највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурања, и износи 4.423.080 динара.

27.12.2019..

Просечна зарада у Републици Србији у периоду
oкт. 2018. године – септ. 2019. године
, објављена је у „Службеном гласнику РС“, бр. 88/2019, и износи: - 73.718,00 динара

27.12.2019.

Утврђене су нове најнижа и највиша основица за обрачун социјалних доприноса, које се примењују
од 1. јануара 2020. године
:

Утврђене су нове најнижа и највиша основица за обрачун социјалних доприноса, које се примењују од 1. јануара 2020. године.
Просечна зарада за период oктобар 2018. године – септембар 2019. године износи 73.718 динара.
На основу ове просечне зараде утврђује се најнижа и највиша основица за обрачун социјалних доприноса која се примењује од 1. јануара 2020. године.
Најнижа и највиша основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање објављене су у „Службеном гласнику РС“, бр. 93/2019, и износе:

Најнижа месечна основица: 25.801,00 динара (73.718 х 35%)

Највиша месечна основица: 368.590,00 динара (73.718 х 5)


ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
ЗА 2021. ГОДИНУ

Електронско издање

КАЛЕНДАР
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА
ЗА 2021. ГОДИНУ

Електронско издање

ЧАСОПИСИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА15. јануар 2020.

"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК",
двоброј
1 и 2/2021

Издање
14. јануар 2021.


27. јул 2020:

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
бр. 1-2/2020

- Садржај -

-Предговор уредника-


ИЗДАЊА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

ПРИРУЧНИК
за вођење евиденције ПДВ и за састављање обрасца ПОПДВ


Група аутора

- Прво издање -
Јун, 2018.

Обим: 424 странa

Детаљније                     Садржај   

Збирка
прописа о порезу на додату вредост


Група аутора

- Прво издање -
Јун, 2018.

Обим: 216 странa

Детаљније                     Садржај   

ПРИРУЧНИК
за примену контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике


Група аутора

- Друго издање -
Јануар, 2017.

Обим: 1.350 странa


Коментар
Закона о стечају


Драгиша Б. Слијепчевић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим: 612 стране.

 Пољопривредно земљиште

Стојан Јокић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим:240 стране.


Приручник за примену прописа о буџетском рачуноводству

Група аутора

- Пето измењено и допуњено издање -
Јун, 2016.

Обим: 512 стране.


ПДВ
приручник
за примену
пореза на додату вредност


Група аутора

- Шесто измењено и допуњено издање -
Октобар, 2015.

Обим: 744 стране.

Садржај приручника и предговор


Приручник за трансферне цене
Група аутора

Предговор

Садржај

- Прво издање -
Новембар, 2015.

Аналитички контни план за друга правна лица

Аутори: Иван Антић и др. Милан Неговановић

Прво издање,
Јануар, 2015.,
обим: 168 стране

Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике
-Друго измењено и допуњено издање-

Приручник за примену Контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике
- Прво издање -


РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

"ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА"

Прво издање,
720 страна
децембар 2011.

Доступно је и посебно друго издање ове публикације из 2005. године за Microsoft Office 2003.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
у издању Привредног саветника може се излистати кликом на дугме: Публикације, или са овог линка.Привредни саветник организује

ЈЕДНОДНЕВНИ ONLINE СЕМИНАР (ВЕБИНАР)

ПДВ У ГРАЂЕВИНСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ
И ПРИМЕНА НОВОГ МСФИ 15
У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

28. јануар 2021. године

Почетак у 9,00 часова

Детаљније                   Пријава


Привредни саветник
организује бесплатан

ДВОДНЕВНИ ONLINE СЕМИНАР (ВЕБИНАР)

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ
ЗА 2020. ГОДИНУ

21. и 22. јануарa 2021. године

Почетак у 9,00 часова

Детаљније                Пријава и приступ

ЦЕЛОКУПАН СНИМАК

ЈЕДНОДНЕВНОГ ONLINE СЕМИНАРА (ВЕБИНАРА)
на тему:

ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ОДЛОЖЕНИХ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА И ИЗМЕНЕ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА ОД
1. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ

одржаног 30. децембар 2020. године

15. 01. 2021.
Референтна каматна стопа задржана је на нивоу од 1,00%

12. 01. 2021.
Подношење образаца преко портала Пореске управе од 01.01.2021. године

12. 01. 2021.
Постојеће ограничење радног времена примењиваће се док то налаже епидемиолошка ситуација

08. 01. 2021.
Одлагање плаћања дугованог пореза и доприноса са примером

30. 12. 2020.
Ограничење радног времена
од 30. децембра 2020. године
до 11. јануара 2021. године

26. 12. 2020.
Ограничење радног времена од
26. до 29. децембра 2020. године

25. 12. 2020.
Од 1. априла 2021. године налози за наплату и плаћање робе према иностранству обавезно морају садржавати број фактуре

25. 12. 2020.
Донета је Уредба о поступку и начину одлагања плаћања дугованог
пореза и доприноса

23. 12. 2020.
Поступак и начин одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса

22. 12. 2020.
Ограничење радног времена од
21. до 25. децембра 2020. године

21. 12. 2020.
Ограничење радног времена
од 18. до 22. децембра 2020.

16. 12. 2020.
Ограничење радног времена у појединим делатностима у периоду
16 - 18 децембар 2020. године

15. 12. 2020.
НОВЕ ОЛАКШИЦЕ ОЛАКШЦЕ КОД ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

15. 12. 2020.
НОВЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ОТПЛАТУ КРЕДИТА

14. 12. 2020.
Реализација субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде – отварање
наменских рачуна

10. 12. 2020.
Референтна каматна стопа
смањена је на 1,00%

09. 12. 2020.
Списак привредних субјеката угоститељске и туристичке привреде који су остварили право на бесповратна средства

08. 12. 2020.
Подношење обједињеног захтева за привремени боравак и дозволу за рад

05. 12. 2020.
Субвенције за подршку раду угоститељске и туристичке привреде

04. 12. 2020.
ОГРАНИЧЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА

02. 12. 2020.
Губитак права на директна давања и фискалне погодности и одлагање плаћања дугованог пореза

30. 11. 2020.
Објављена је просечна зарада за период октобар 2019. – септембар 2020. године на основу које се утврђује најнижа и највиша основица за обрачуна социјалних доприноса
у 2021. години

27. 11. 2020.
Објављен је АНЕКС IV посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности

20. 11. 2020.
Влада Републике Србије усвојила је нове мере за сузбијање
епидемије COVID–19

19. 11. 2020.
ИМЕНОВАН ЈЕ НОВИ УРЕДНИК ЧАСОПИСА „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“
И ЗАПОСЛЕНИ СУ НОВИ САВЕТНИЦИ

19. 11. 2020.
На сајту Министарства финансија објављени су нацрти закона

17. 11. 2020.
Једнократна новчана помоћ свим запосленима из плана мреже здравствених установа

16. 11. 2020.
Објављен је Правилник о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника

15. 11. 2020.
Обавештење Министарства државне управе и локалне самоуправе у вези са спровођењем јавне расправе о
пет нацрта закона у периоду
од 12. новембра до 1. децембра 2020. године

12. 11. 2020.
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу од 1,25 %

26. 10. 2020.
Министарство финансија је објавило Нацрт закона о фискализацији

23. 10. 2020.
Рок за подношење захтева за паушално опорезивање предузетника за 2021. годину истиче 2. новембра 2020. године

16. 10. 2020.
Саопштење Пореске управе у вези са самоиницијативним пријављивањем прихода остварених из иностранства – самоопорезивање физичких лица на Обрасцу ПП ОПО

14. 10. 2020.
Објављен нови превод Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ)

12. 10. 2020.
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу од 1,25

06. 10. 2020.
Квартално извештавање према прописима о дувану

01. 10. 2020.
Обавеза угоститеља који пружају угоститељске услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту да ради евидентирања поднесу пријаву јединици локалне самоуправе

09. 09. 2020.
Подсећамо да се захтеви за рефакцију ПДВ изузетно подносе закључно са 30. септембром 2020. године

02. 09. 2020.
Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је јавни позив за доделу субвенција за подршку раду хотелске индустрије Србије

17. 08. 2020.
Објављена уредба о подстицању запошљавања 10.000 младих „Моја прва плата“

13. 08. 2020.
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу од 1,25%

06. 08. 2020.
Према мишљењу МФИН исправке по примедбама обвезника у погледу остваривања права на директна давања у складу са Уредбом могу се вршити уколико су примедбе достављене до истека рока за уплату директног давања на које
се односи примедба

03. 08. 2020.
Кратак осврт на усвојене економске мере у складу са новим Закључком Владе у погледу додатних директна давања и фискалних погодности у августу и септембру 2020. године

03. 08. 2020.
У „Службеном гласнику РС“,
бр. 104/20 објављен Закључак Владе РС о спровођењу другог пакета економских мера

29. 07. 2020.
Обвезници који ће користити најављене нове мере пореску пријаву на Обрасцу ППП ПД за месец јул, односно за месец јун подносе на редован начин са планираним датумом плаћања
2020. године

28. 07. 2020.
Влада Републике Србије најавила је усвајање нових мера подршке привредним субјектима у приватном сектору кроз коришћење додатних фискалних погодности и директних давања у августу и септембру
2020. године

28. 07. 2020.
Ступио на снагу нови мораторијум отплате кредита и лизинга

24. 07. 2020.
Накнада за заштиту и унапређивање животне средине – најчешћа питања и одговори

14. 07. 2020.
Накнаде за заштиту и унапређивање животне средине омогућена електронским путем на Порталу ЛПА

13. 07. 2020.
Образац 1 - Пријава за накнаду за заштиту и унапређивање
животне средине

09. 07. 2020.
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу од 1,25%

08. 07. 2020.
Донет је Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

06. 07. 2020.
Донети нови подзаконски прописи из области рачуноводства за НБС, банке, друштва за осигурање, даваоце финанисјског лизинга, друштва за управљање пензијским фондовима и пензијеке фондове

03. 07. 2020.
Пример правилника у вези са спречавањем прања новца за правна лица и предузетнике који пружају рачуноводствене услуге је постављен у претплатничком делу


АРХИВА АКТУЕЛНОСТИ

Архива објављених значајнијих информација на јавном делу сајта, може се прегледати на наредној страни!АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА

1. Приказ актуелних примедаба на
Нацрт Закона о рачуноводству

2. Нови Нацрт Закона о рачуноводству
– неуставан, коруптиван и антиевропски –

3. Предлог Закона о рачуноводству
– реквијем за рачуновође –

4. Објашњења Привредног саветника о начину билансирања девизних аванса потврђена су од стране Одбора за МРС (IASB) и прописана су као обавезујућа

5. Осврт на неаргументоване критике званичних финансијских извештаја
6. Смернице за националну
стратегију финансијског извештавања

7. Ко и зашто напада Закон о рачуноводству
8. Беседа о лажима и обманама на којима се заснива предлог за измену рачуноводствених прописа
9. Решење о верификацији процене капитала Привредног саветника
10. Примедбе на "незакониту" приватизацију Привредног саветника