ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

- Консултантске услуге: 011-3209-600
- Одговори на питања претплатника: Pitanja@privsav.rs


ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК

Носилац је сертификата и испуњава критеријуме
златне бонитетне изврсности
у 2016, 2017 и 2018. години.


Excellent SME Srbija


 

Зависна правна лица:


Партнери:

 

KРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЧАСОПИСИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АКТУЕЛНО

ТВ Емисије
Привредног саветника

Број 34     Архив

25.09. 2020.

Просечна зарада за месец
јули 2020. године:

Бруто – 83.016,00 динара,
Нето – 60.029,00 динара.

17 .09. 2020.

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар–децембар 2021. године износи 183,93 динара („нето”), по радном часу.

12.09. 2020.

Индекс потрошачких цена у Републици Србији - за август 2020: 99,9

Потрошачке цене у Србији у августу 2020. године, у односу јул 2020. године су забележиле пад од - 0,1%.
Потрошачке цене у Србији у августу 2020. године, у односу август 2019. године повећане су за 1,9%

01.09. 2020.

Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом:

– 41.286,00 динара
(за август 2020. године).

Послодавци су дужни да износ учешћа уплате до 5. септембра 2020. године. Нови податак о просечној заради за месец август 2020. године објавиће се 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе, због преласка на нови извор података и нове методологије Републичког завода за статистику приликом утврђивања просечне зараде.

27.02. 2020.

НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОС ГОДИШЊЕГ ПРИХОДА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
У 2019. ГОДИНИ


Годишњи порез на доходак грађана за 2019. годину плаћају физичка лица – резиденти за доходак остварен на територији Републике и у другој држави и физичка лица – нерезиденти за доходак остварен на територији Републике, који су у 2019. години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у 2019. години, што износи 2.729.304 динара (3 x 909.768).

Просечна годишња зарада која износи 909.768 динара објавиће се у „Службеном гласнику РС“. Новоутврђени износи личних одбитака за 2019. годину износиће:

– за пореског обвезника 363.907 динара
(40% од 909.768) ;
– за издржаваног члана породице по члану 136.465 динара
(15% од 909.768).

27.12.2019.

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2020. годину

У „Службеном гласнику РС“, бр. 93/2019, објављена је највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурања, и износи 4.423.080 динара.

27.12.2019..

Просечна зарада у Републици Србији у периоду
oкт. 2018. године – септ. 2019. године
, објављена је у „Службеном гласнику РС“, бр. 88/2019, и износи: - 73.718,00 динара

27.12.2019.

Утврђене су нове најнижа и највиша основица за обрачун социјалних доприноса, које се примењују
од 1. јануара 2020. године
:

Утврђене су нове најнижа и највиша основица за обрачун социјалних доприноса, које се примењују од 1. јануара 2020. године.
Просечна зарада за период oктобар 2018. године – септембар 2019. године износи 73.718 динара.
На основу ове просечне зараде утврђује се најнижа и највиша основица за обрачун социјалних доприноса која се примењује од 1. јануара 2020. године.
Најнижа и највиша основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање објављене су у „Службеном гласнику РС“, бр. 93/2019, и износе:

Најнижа месечна основица: 25.801,00 динара (73.718 х 35%)

Највиша месечна основица: 368.590,00 динара (73.718 х 5)


ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
ЗА 2020. ГОДИНУ

Електронско издање


ЧАСОПИСИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА21.септембар 2020.

"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК",
двоброј
17 и 18/2020

Издање
20. септембар 2020.


27. јул 2020:

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
бр. 1-2/2020

- Садржај -

-Предговор уредника-


ИЗДАЊА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

ПРИРУЧНИК
за вођење евиденције ПДВ и за састављање обрасца ПОПДВ


Група аутора

- Прво издање -
Јун, 2018.

Обим: 424 странa

Детаљније                     Садржај   

Збирка
прописа о порезу на додату вредост


Група аутора

- Прво издање -
Јун, 2018.

Обим: 216 странa

Детаљније                     Садржај   

ПРИРУЧНИК
за примену контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике


Група аутора

- Друго издање -
Јануар, 2017.

Обим: 1.350 странa


Коментар
Закона о стечају


Драгиша Б. Слијепчевић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим: 612 стране.

 Пољопривредно земљиште

Стојан Јокић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим:240 стране.


Приручник за примену прописа о буџетском рачуноводству

Група аутора

- Пето измењено и допуњено издање -
Јун, 2016.

Обим: 512 стране.


ПДВ
приручник
за примену
пореза на додату вредност


Група аутора

- Шесто измењено и допуњено издање -
Октобар, 2015.

Обим: 744 стране.

Садржај приручника и предговор


Приручник за трансферне цене
Група аутора

Предговор

Садржај

- Прво издање -
Новембар, 2015.

Аналитички контни план за друга правна лица

Аутори: Иван Антић и др. Милан Неговановић

Прво издање,
Јануар, 2015.,
обим: 168 стране

Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике
-Друго измењено и допуњено издање-

Приручник за примену Контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике
- Прво издање -


РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

"ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА"

Прво издање,
720 страна
децембар 2011.

Доступно је и посебно друго издање ове публикације из 2005. године за Microsoft Office 2003.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
у издању Привредног саветника може се излистати кликом на дугме: Публикације, или са овог линка.Привредни саветник организује

ONLINE КУРС
на тему:

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

Од 2. октобра до 5. децембра 2020. године.
Детаљније         Пријава

Привредни саветник организује

ONLINE КУРС
на тему:

ВОЂЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

Семинар почиње 24.09.2020 у 16,00 часова
Детаљније         Пријава

10. 09. 2020.
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу од 1,25%

09. 09. 2020.
Подсећамо да се захтеви за рефакцију ПДВ изузетно подносе закључно са 30. септембром 2020. године

02. 09. 2020.
Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је јавни позив за доделу субвенција за подршку раду хотелске индустрије Србије

17. 08. 2020.
Објављена уредба о подстицању запошљавања 10.000 младих „Моја прва плата“

13. 08. 2020.
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу од 1,25%

06. 08. 2020.
Према мишљењу МФИН исправке по примедбама обвезника у погледу остваривања права на директна давања у складу са Уредбом могу се вршити уколико су примедбе достављене до истека рока за уплату директног давања на које
се односи примедба

03. 08. 2020.
Кратак осврт на усвојене економске мере у складу са новим Закључком Владе у погледу додатних директна давања и фискалних погодности у августу и септембру 2020. године

03. 08. 2020.
У „Службеном гласнику РС“,
бр. 104/20 објављен Закључак Владе РС о спровођењу другог пакета економских мера

29. 07. 2020.
Обвезници који ће користити најављене нове мере пореску пријаву на Обрасцу ППП ПД за месец јул, односно за месец јун подносе на редован начин са планираним датумом плаћања
2020. године

28. 07. 2020.
Влада Републике Србије најавила је усвајање нових мера подршке привредним субјектима у приватном сектору кроз коришћење додатних фискалних погодности и директних давања у августу и септембру
2020. године

28. 07. 2020.
Ступио на снагу нови мораторијум отплате кредита и лизинга

24. 07. 2020.
Накнада за заштиту и унапређивање животне средине – најчешћа питања и одговори

14. 07. 2020.
Накнаде за заштиту и унапређивање животне средине омогућена електронским путем на Порталу ЛПА

13. 07. 2020.
Образац 1 - Пријава за накнаду за заштиту и унапређивање
животне средине

09. 07. 2020.
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу од 1,25%

08. 07. 2020.
Донет је Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

06. 07. 2020.
Донети нови подзаконски прописи из области рачуноводства за НБС, банке, друштва за осигурање, даваоце финанисјског лизинга, друштва за управљање пензијским фондовима и пензијеке фондове

03. 07. 2020.
Пример правилника у вези са спречавањем прања новца за правна лица и предузетнике који пружају рачуноводствене услуге је постављен у претплатничком делу

02. 07. 2020.
Олакшан упис у Регистар понуђача

26. 06. 2020.
Донети нови правилници из области рачуноводства

22. 06. 2020.
Захтеви за рефакцију ПДВ изузетно се подносе закључно са 30. септембром 2020. године

19. 06. 2020.
Осврт на ново мишљење МФИН у вези са пореским третманом накнаде запослених по основу доласка и одласка са рада

12. 06. 2020.
Референтна каматна стопа смањена
са 1,50% на 1,25%

10. 06. 2020.
Повраћај директних давања услед престанка права на коришћење пакета мера у складу са Уредбом врши се на рачун 840-0000004023721-33


АРХИВА АКТУЕЛНОСТИ

Архива објављених значајнијих информација на јавном делу сајта, може се прегледати на наредној страни!АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА

1. Приказ актуелних примедаба на
Нацрт Закона о рачуноводству

2. Нови Нацрт Закона о рачуноводству
– неуставан, коруптиван и антиевропски –

3. Предлог Закона о рачуноводству
– реквијем за рачуновође –

4. Објашњења Привредног саветника о начину билансирања девизних аванса потврђена су од стране Одбора за МРС (IASB) и прописана су као обавезујућа

5. Осврт на неаргументоване критике званичних финансијских извештаја
6. Смернице за националну
стратегију финансијског извештавања

7. Ко и зашто напада Закон о рачуноводству
8. Беседа о лажима и обманама на којима се заснива предлог за измену рачуноводствених прописа
9. Решење о верификацији процене капитала Привредног саветника
10. Примедбе на "незакониту" приватизацију Привредног саветника