ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

- Консултантске услуге: 011-3209-600
- Питања претплатника се шаљу преко претплатничког дела или Е-маил адресе наведене у часописима


ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК

Носилац је сертификата и испуњава критеријуме
златне бонитетне изврсности
у 2016, 2017 и 2018. години.


Excellent SME Srbija


 

Зависна правна лица:


Партнери:

 

KРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЧАСОПИСИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АКТУЕЛНО

ТВ Емисије
Привредног саветника

Број 102     Архив

13.01.2022.

Индекс потрошачких цена у Републици Србији - за децембар 2022: 100,4

Потрошачке цене у Србији у децембру 2022. године, у односу на новембар 2022. године порасле су за 0,4%.
Потрошачке цене у Србији у децембру 2022. године, у односу на децембар 2021. године порасле су за 7,9%.

28.12. 2021.

Објављене су  најнижа и највиша основица за обрачун социјалних доприноса, које се примењују
од 1. јануара 2022. године

Најнижа и највиша основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање, које се примењују од 1. јануара 2022. године, објављене су у „Службеном гласнику РС“, бр.127/21, и износе:

Најнижа месечна основица:
30.880,00 динара.
Највиша месечна основица:
441.140,00 динара.

28.12.2021.

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2022. годину

У „Службеном гласнику РС“, бр. 127/21, објављена је највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурања за 2022. годину, и износи 5.293.680 динара.

24. 12. 2021

ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

1. Уплатом 50% просечне зараде по запосленом у Републици у износу од 45.566 динара до 5. јануара 2022. године, на прописани рачун:
840-745126843-22, са позивом на број одобрења (БОП) додељен од Пореске управе - 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, по особи са инвалидитетом (91.132 x 50%).

2. Закључивањем уговора о пословно-техничкој сарадњи са предузећем за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у вредности од 1.822.640 динара – 20 просечних зарада у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике у моменту закључења уговора, за једну особу са инвалидитетом за наредних 12 месеци од дана извршења финансијске обавезе из уговора
(91.132 х 20).

24. 12. 2021

Просечна зарада за месец
октобар 2021. године:

Бруто – 91.132,00 динара,
Нето – 66.048,00 динара

12. 09. 2021

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар–децембар 2022. године износи 201,22 динара („нето”),
по радном часу.

25.02. 2021.

НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОС ГОДИШЊЕГ ПРИХОДА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
У
2020. ГОДИНИ

Годишњи порез на доходак грађана за 2020. годину плаћају физичка лица – резиденти за доходак остварен на територији Републике и у другој држави и физичка лица – нерезиденти за доходак остварен на територији Републике, који су у 2020. години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у 2020. години, што износи 3 x 995.808 дин. = 2.987.424 динара.

Годишњи порез на доходак грађана за 2020. годину плаћа се по стопама од 10% и 15%, што зависи од висине опорезивог дохотка, односно ако је порески обвезник остварио опорезиви доходак у износу:
– до 5.974.848 динара (шестострука просечна годишња зарада у Републици за 2020. годину) – примењује се пореска стопа од 10%;
– преко 5.974.848 динара – примењује пореска стопа од 10% на износ до 5.974.848 динара, а пореска стопа од 15% на износ преко 5.974.848 динара.

Новоутврђени износи личних одбитака за 2020. годину износе :
– за пореског обвезника 398.323 динара (40% од 995.808 динара);
– за издржаваног члана породице по члану 149.371 динар (15% од 995.808 динара).

Просечна годишња зарада која ће се објавити у „Службеном гласнику РС“, која је утврђена рачунски на основу података о просечној годишњој заради 82.984, и износиће 995.808 (82.984 x 12) динара.

25.03. 2021.

Просечна зарада за месец
јануар 2021. године:

Бруто – 87.058,00 динара,
Нето – 63.109,00 динара

26.10. 2020.

Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом:

– 40.450,50 динара
(за октобар 2020. године)

Послодавци су дужни да износ учешћа уплате до 5. новембра 2020. године. Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом износи 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, по особи са инвалидитетом. Последњи објављени податак је просечна зарада по запосленом у Републици за месец август 2020. године која износи 80.901,00 дин.

17.09. 2020.

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар–децембар 2021. године износи 183,93 динара („нето”), по радном часу.

27.02. 2020.

НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОС ГОДИШЊЕГ ПРИХОДА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
У 2019. ГОДИНИ


Годишњи порез на доходак грађана за 2019. годину плаћају физичка лица – резиденти за доходак остварен на територији Републике и у другој држави и физичка лица – нерезиденти за доходак остварен на територији Републике, који су у 2019. години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у 2019. години, што износи 2.729.304 динара (3 x 909.768).

Просечна годишња зарада која износи 909.768 динара објавиће се у „Службеном гласнику РС“. Новоутврђени износи личних одбитака за 2019. годину износиће:

– за пореског обвезника 363.907 динара
(40% од 909.768) ;
– за издржаваног члана породице по члану 136.465 динара
(15% од 909.768).

27.12.2019.

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2020. годину

У „Службеном гласнику РС“, бр. 93/2019, објављена је највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурања, и износи 4.423.080 динара.

27.12.2019.

Просечна зарада у Републици Србији у периоду
oкт. 2018. године – септ. 2019. године
, објављена је у „Службеном гласнику РС“, бр. 88/2019, и износи: - 73.718,00 динара

27.12.2019.

Утврђене су нове најнижа и највиша основица за обрачун социјалних доприноса, које се примењују
од 1. јануара 2020. године
:

Утврђене су нове најнижа и највиша основица за обрачун социјалних доприноса, које се примењују од 1. јануара 2020. године.
Просечна зарада за период oктобар 2018. године – септембар 2019. године износи 73.718 динара.
На основу ове просечне зараде утврђује се најнижа и највиша основица за обрачун социјалних доприноса која се примењује од 1. јануара 2020. године.
Најнижа и највиша основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање објављене су у „Службеном гласнику РС“, бр. 93/2019, и износе:

Најнижа месечна основица: 25.801,00 динара (73.718 х 35%)

Највиша месечна основица: 368.590,00 динара (73.718 х 5)


ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
ЗА 2022. ГОДИНУ

Предрачун

Електронско издање

ЧАСОПИСИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА14. јануар 2022.

"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК",
број
1/2022

Издање
13. јануар 2022.


30. новембар 2021.

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
бр. 3/2021

- Садржај -

-Предговор уредника-


ИЗДАЊА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

Приручник
за примену контног оквира за привредна друштва, задруге и предузетнике

- Треће измењено и допуњено издање -
Новембар, 2021.
Детаљније

Наручи

Аналитички контни план за предузећа

Група аутора

- Треће измењено и допуњено издање -
Новембар, 2021.

Детаљније

Наручи

Аналитички контни план за друга правна лица
И. Антић
и М. Неговановић

- Друго издање -
Децембар, 2021.


Наручи

Приручник за примену ПДВ

Група аутора

- Седмо измењено и допуњено издање -
Јуни, 2021.

Детаљније

Наручи


Збирка прописа о ПДВ

Јуни, 2021

Детаљније

Наручи


Комплет књига Приручник за примену ПДВ
и
Збирка прописа о ПДВ

Јуни, 2021

Детаљније

Наручи

Коментар
Закона о стечају


Драгиша Б. Слијепчевић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим: 612 стране.

 Пољопривредно земљиште

Стојан Јокић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим:240 стране.


Приручник за примену прописа о буџетском рачуноводству

Група аутора

- Пето измењено и допуњено издање -
Јун, 2016.

Обим: 512 стране.


Приручник за трансферне цене
Група аутора

Предговор

Садржај

- Прво издање -
Новембар, 2015.

РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

"ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА"

Прво издање,
720 страна
децембар 2011.

Доступно је и посебно друго издање ове публикације из 2005. године за Microsoft Office 2003.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
у издању Привредног саветника може се излистати кликом на дугме: Публикације, или са овог линка.БЕСПЛАТАН ДВОДНЕВНИ ВЕБИНАР

НОВИНЕ У САСТАВЉАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021. ГОДИНУ, ПРИМЕНА НОВИХ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА И ДРУГЕ АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

16. и 17. децембар 2021. године
Детаљније

ЛИНК за гледање СНИМКА првог дела вебинара од 16. децембра

ЛИНК за гледање СНИМКА другог дела вебинара од 17. децембраСНИМАК ВЕБИНАРА
ОДРЖАНОГ 19. ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ

ПРИМЕНА ЗАКОНА
О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ
И ЗАКОНА О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ

Детаљније                    Пријава

Након пријаве преко горњег линка "Пријава", корисник ће добити линк за регистрацију на Zoom сајту. Након регистрације на Zoom сајту
корисник има право на гледање
у трајању од 7 (седам) дана.

13. 01. 2022.
Референтна каматна стопа задржана је на нивоу од 1,00%

29. 12. 2021.
Фискални рачун који издаје обвезник ПДВ сматра се рачуном у смислу Закона о ПДВ

22. 12. 2021.
Закон о архивској грађи и архивској делатности – актуелности

10. 12. 2021.
Референтна каматна стопа задржана је на нивоу од 1,00%

03. 12. 2021.
Измене и допуне Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја

01. 12. 2021.
Одлаже се почетак примене Закона о електронском фактурисању

01. 12. 2021.
Од 1. децембра 2021. године ограничене су цене основних животних намирница

10. 11. 2021.
Референтна каматна стопа задржана је на нивоу од 1,00%

08. 11. 2021.
Обавештење Пореске управе обвезницима фискализације у вези са попуњавањем пријаве са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије (ПГЈО)

26. 10. 2021.
Измене и допуне пет правилника из области фискализације и у вези са фискализацијом

25. 10. 2021.
Подношење захтева за паушално опорезивање предузетника
за 2022. годину

15. 10. 2021.
Корисничко упутство за подношење Изјаве о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију

08. 10. 2021.
Јавни позив за финансијску подршку новом моделу фискализације

07. 10. 2021.
Референтна каматна стопа задржана је на нивоу од 1,00%

01. 10. 2021.
Финансијска подршке обвезницима фискализације – субвенционисање набавке електронских
фискалних уређаја

01. 10. 2021.
Исказивање података у пореској пријави ППП-ПД за примања са олакшицом ОЛ 23 и ОЛ 25
од 1.10.2021. године

26. 09. 2021.
Достављање података о
пословном простору и пословним просторијама у складу са Законом о фискализацији биће омогућено од
1. октобра 2021. године

21. 09. 2021.
Демо верзија портала за електронске фактуре и техничко упуство за
његово коришћење

10. 09. 2021.
Рок за потпуни прелазак на
нови модел фискализације ће бити продужен до 30. априла 2022. године

10. 09. 2021.
Референтна каматна стопа задржана је на нивоу од 1,00%

02. 09. 2021.
Објављена је техничка
спецификација апликативног интерфејса за повезивање са порталом електронских фактура

27. 08. 2021.
Подношење обрасца ЗИГ
– Захтев за исправку грешке за погрешно поднете пореске пријаве на обрасцу ППП-ПД за накнаде зарада за боловање преко 30 дана –

13. 08. 2021.
Референтна каматна стопа задржана је на нивоу од 1,00%

15. 07. 2021.
Рок за подношење пријаве за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине је 2. август 2021. године

15. 07. 2021.
Објављен је списак привредних субјеката угоститељске и туристичке привреде који су остварили
право на субвенције

13. 07. 2021.
Усвојени су подзаконски акти
за примену закона о електронском фактурисању

08. 07. 2021.
Референтна каматна стопа задржана је на нивоу од 1,00%

05. 07. 2021.
Прописан је нови Образац ППДГ-3Р

26. 06. 2021.
Одлагање почетка примене одредби о ПДВ третману повратне амбалаже
на 1. јануар 2022. године

25. 06. 2021.
Коришћење личних средстава предузетника у пословне сврхе („позајмица“ предузетника)

24. 06. 2021.
Најчешћи проблеми приликом подношења обрасца ОА
за 2020. годину

10. 06. 2021.
Референтна каматна стопа задржана је на нивоу од 1,00%

03. 06. 2021.
Технички водич за електронске фискалне уређаје објављен је
на сајту ПУ

02. 06. 2021.
Обавеза пописа затечених залиха
јаких алкохолних пића
на дан 5. јун 2021. године

02. 06. 2021.
Објављен је јавни позив за доделу субвенција за подршку раду туристичких водича и
туристичких пратилаца

24. 05. 2021.
Субвенција за подршку раду ноћних барова и ноћних клубова

13. 05. 2021.
Референтна каматна стопа задржана је на нивоу од 1,00%

12. 05. 2021.
Исказивање података на Обрасцу
ППП-ПО и у ППДГ-2Р за зараде квалификованих новозапослених лица

08. 05. 2021.
Обавеза достављања преписа архивске књиге надлежном архиву
за привредна друштва настаје
2022. године

29. 04. 2021.
У претплатнички део сајта постављен је пример општег акта у складу са новим Законом о архивској грађи и архивској делатности који је објављен у чланку у ПС 9/2021

27. 04. 2021.
Актуелности у вези са достављањем преписа архивске књиге надлежном архиву до 5. маја 2021. године


АРХИВА АКТУЕЛНОСТИ

Архива објављених значајнијих информација на јавном делу сајта, може се прегледати на наредној страни!АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА

1. Приказ актуелних примедаба на
Нацрт Закона о рачуноводству

2. Нови Нацрт Закона о рачуноводству
– неуставан, коруптиван и антиевропски –

3. Предлог Закона о рачуноводству
– реквијем за рачуновође –

4. Објашњења Привредног саветника о начину билансирања девизних аванса потврђена су од стране Одбора за МРС (IASB) и прописана су као обавезујућа

5. Осврт на неаргументоване критике званичних финансијских извештаја
6. Смернице за националну
стратегију финансијског извештавања

7. Ко и зашто напада Закон о рачуноводству
8. Беседа о лажима и обманама на којима се заснива предлог за измену рачуноводствених прописа
9. Решење о верификацији процене капитала Привредног саветника
10. Примедбе на "незакониту" приватизацију Привредног саветника