Услови коришћења и продаје

КОРИШЋЕЊЕ САЈТА ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

Приликом коришћења сајта обавезни сте да поштујете важеће законе и прописе. Садржај сајта се не сме модификовати, дистрибуирати, репродуковати, продавати, копирати или на било који други начин употребљавати и чинити доступним трећим лицима. Странице нашег сајта можете користити информативно и за куповину производа и услуга које су на сајту  објављене. Претплатници имају право на приступ претплатничком делу сајта.

 

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА И ПРОДАЈЕ

Интернет продавница на сајту привсав.рс је власништво друштва Привредни саветник д.о.о. Према Закону о заштити потрошача (Службени гласник РС, бр. 88/2021) куповина преко наше интернет продавнице сматра се продајом на даљину када је купац  физичко лице које на тржишту прибавља робу или услуге у сврхе које нису намењене његовој пословној или другој комерцијалној делатности. Права купца предвиђена овим Законом за даљинску трговину се не односе на купце који нису потрошач у смислу Закона о заштити потрошача тј. не односи се на правна лица и предузетнике који наручују наше производе и услуге за потребе њихове пословне и друге комерцијалне делатности. Производе и услуге коју поручите на нашем сајту можете платити уплатом на наше текуће рачуне. Купац који потврди куповину преузима обавезу плаћања поручених производа и услуга. Цена производа и услуге је изражена је уз сваку ставку на сајту.

 

НАЧИНИ ПЛАЋАЊА

На сајту Привредног саветника можете плаћати уплатом на наше текуће рачуне.
• 205-5686-05 - Комерцијална банка
• 170-900-30 - UniCredit bank
• 160-186875-14 - Banca Intesa
Продајна цена је коначна цена по јединици производа и услуга укључујући ПДВ.

Уколико сте при куповини одабрали куповину преко сајта добићете предрачун са свим инструкцијама за плаћање. Уплату можете извршити користећи е-банкинг или на било ком месту на ком иначе плаћате своје рачуне, у пошти, банци и сл. (у овом случају попуните уплатницу или налог за пренос на основу података које сте добили у нашем предрачуну). Наручено Вам шаљемо по пријему обавештења о извршеној уплати.

 

УСЛОВИ ИСПОРУКЕ

Достава онлине поруџбина преко наше интернет продавнице врши се на два начина, поштанском службом или личним преузимањем у пословним просторијама Привредног саветника.

Испорука поштанском службом

Наше пошиљке шаљемо поштанском службом ЈП Пошта Србије. Уобичајено време доставе је два до пет радних дана од тренутка поручивања.
До одступања и продужења може доћи уколико прималац није на адреси код првог покушаја испоруке, лоших временских услова или свих осталих непредвиђених ситуација у транспорту на које превозник или продавац није могао да утиче. Све артикле пакујемо у заштитну фолију/амбалажу како би дошли у стању у каквом смо Вам их и послали. Трошак паковања не наплаћујемо тј. исти у урачунати у продајну цену. Трошкови доставе су укључени у продајну цену производа.

Преузимање у пословним просторијама Привредног саветника

Уколико желите лично да преузмете своју поруџбину, приликом поручивања потребно је да нас телефоном или мејлом обавестите о томе и на тај начин бирате одабрати опцију преузимање у пословним просторијама Привредног саветника. Преузимање се врши на нашој адреси у улици Булевар Краља Александра 86, 11000 Београд, у просторијама наше службе претплате и експедиције.
За лично преузимање је потребно да поседујете доказ о плаћању у електронској или штампаној форми. Рок за преузимање је 15 дана, по истеку рока статус поруџбине договарамо са купцем.
Купац који је физичко лице а купује производ за личну употребу, а не правно лице и предузетник за обављање пословне, односно друге комерцијалне делатности има право на одустанак од куповине на издања наручена преко интернета у року до 14 дана или дуже ако је донешена таква одлука. Процедура за одустанак од куповине објашњена је у наставку. 
Купац који  се сматра потрошачем у смислу Закона о заштити потрошача (физичко лице које не купује за обављање пословне, односно комерцијалне делатности) има право на рекламацију који се спроводи на основу одредби Закона о заштити потрошача (“Сл.Гласник РС” бр. 88/2021) као и одредби Закона о трговини (“Сл.Гласник РС” бр. 52/2019). Више о поступку рекламација објашњено је у наставку.


РЕКЛАМАЦИЈЕ

Поступак решавања рекламације спроводи се на основу одредби Закона о заштити потрошача (“Сл.Гласник РС” бр. 88/2021) и односи се на купце који су потрошачи у смислу овог закона што је раније објашњено.
На замену неисправних производа има правофизичко лице које га није купило за обављање пословне, односно друге комерцијалне делатности  и ако је на производу јасно видљиво да грешка није настала неправилним коришћењем већ да је дошло до грешке у штампању, односно производњи, паковању или транспорту.

Рок за пријаву оштећења у транспорту је 48х од пријема пакета.

Рок за истицање несаобразности је 2 године од дана куповине.

Рок за одговор на рекламацију је 8 дана од пријема рекламације. Рок за решавање је 15 дана од пријема рекламације. Рок од 15 дана прекида се док се потрошач изјасни о предлогу продавца. Потрошач је дужан да се изјасни најкасније 3 дана од пријема одговора продавца. Рок за решавање може да износи највише 18 дана.

Уколико се у прописаном року купац не изјасни, сматраће се да није сагласан са предлогом продавца.

Уколико продавац одбије рекламацију, дужан је да потрошача обавести о могућности спора вансудским путем и о надлежним телима за вансудско решавање спорова. Трговац је дужан да учествује у поступку вансудског решавања потрошачких спорова путем тела за вансудско решавање потрошачког спора.
Поврат робе се у том случају врши на наш трошак, а пријава се врши тако што контактирате нашу службу претплате, производ намењене за повраћај адекватно спакујте како не би дошло до оштећења у транспорту уз њега, приложите фактуру или други доказ о плаћању, а на коверти напишите „рекламација“ и број документа који сте добили. Након што рекламиран производ стигне у наше просторије и изврши се провера оправданост рекламације, исправан производ биће испоручен на вашу адресу. Уколико производ више немамо у понуди, биће извршен повраћај новца или ће бити омогућена замена за неки други производ и услугу у договору са купцем. Повраћај производа могуће је извршити и лично у нашим пословним просторијама.
Образац за подношење рекламације доступан је на следећем линку.

Подношење рекламације може се извршити телефоном, мејлом или личним доласком у просторије Привредног саветника.

 

ПРАВО НА ОДУСТАЈАЊЕ

Према Закону о заштити потрошача (Службени гласник РС, бр. 88/2021) куповина преко наше продајне интернет странице сматра се продајом на даљину уколико је купац потрошач у смислу овог Закона, а то је физичко лице које на тржишту прибавља робу или услуге у сврхе које нису намењене његовој пословној или другој комерцијалној делатности. Купци наших издања и производа преко сајта који су правна лица и предузетници који куповину врше ради своје пословне или комерцијалне делатности не сматрају се потрошачем у смислу Закона о заштити потрошача и на њих се не односе права прописана Законом о заштити потрошача која се односе на рекламацију и право на одустајање.
Закон за случај продаје на даљину установљава право купца, који се сматра потрошачем (физичко лице које производ купује ради намирења својих индивидуалних потреба, а не ради обављања професионалне делатности), да одустане од уговора у року од 14 дана од дана када му је производ предат. Приликом одустанка купац може, али не мора да наведе разлоге због којих одустаје.
Изјава о одустанку од уговора производи правно дејство од дана када је послата продавцу.

Захтев за одустанак од куповине купац подноси писменим путем слањем обрасца за одустанак на мејл адресу. 
У случају одустанка од уговора, потрошач има право на повраћај новца или на замену за други производ или услугу. Новац се купцу враћа по пријему производа а након што се утврди да је производ неоштећен и исправан.

Купац је дужан да производ врати без одлагања, а најкасније у року од 14 дана од дана када је послао захтев/образац за одустанак. По истеку рока од 14 дана од дана производ се више не може вратити.

Приликом повраћаја робу обавезно је вратити у исправном, некоришћеном стању и оригинално неоштећеном паковању, при чему се мора приложити и оригинални рачун/фактура, односно други доказ о плаћању.

По пријему производа, утврдиће се да ли је производ исправан и неоштећен. Купац одговара за неисправност или оштећење производа који су резултат неадекватног руковања производом, тј. купац је искључиво одговоран за умањену вредност производа која настане као последица руковања робом на начин који није адекватан, односно превазилази оно што је неопходно да би се установили његова природа, карактеристике и функционалност. Уколико се утврди да је наступила неисправност или оштећење производа кривицом купца, одбиће се повраћај средстава и производ ће му бити враћен на његов трошак.

Трговац је дужан да потрошачу без одлагања врати износ који је потрошач платио по основу уговора, а најкасније у року од 14 дана од дана пријема изјаве о одустанку, а након пријема производа.
У случају враћања робе или повраћаја средстава купцу који је претходно извршио плаћање  Трошкове враћања робе и новца сноси купац, сем у случајевима када купац добије неисправан или погрешан артикал. Враћање производа врши се искључиво преко одговарајуће курирске службе, а могуће је и лично у нашим пословним просторијама.

Образац за одустанак од уговора можете преузети на следећем следећем линку