Привредни саветник двоброј 22 и 23/2022

Двоброј 22 и 23 "Привредног саветника" за 2022. годину изашао је 13. децембра 2022. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2022. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2022. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника,  двоброј 22 и 23 могу преузимати од четвртка, 15. децембра 2022. године у 12 часова. 

 

Садржај часописа можете погледати кликом на линк

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Усвојени су закон о буџету за наредну годину и сет пореских и других закона

Нове измене у систему електронских фактура – верзија 3.0

Актуелности у вези са састављањем и објављивањем годишњих финансијских извештаја за 2022. годину

Царинска тарифа за 2023. годину

 

ПОПИС

Годишњи попис имовине и обавеза на дан 31. децембра 2022. године

I. Значај, организација, рокови и поступци вршења годишњег пописа

II. Попис неуплаћеног уписаног капитала

III. Попис нематеријалних улагања

IV. Попис некретнина, постројења и опреме

V. Попис биолошких средстава

VI. Попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза

VII. Попис залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара

VIII. Попис недовршене производње и готових производа

IХ. Попис робе и сталних средстава намењених продаји

X. Попис готовинских еквивалената и готовине

XI. Дугорочна и краткорочна резервисања

XII. Попис временских разграничења

XIII. Попис ванбилансне активе и ванбилансне пасиве

XIV. Извештај о извршеном попису

Обрачун ПДВ на разлике утврђене по попису

Обрачун ПДВ на расход добара са посебним освртом на Норматив расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа ПДВ

Обрачун акцизе на мањак и расход производа

Примена рачуноводствених и пореских прописа приликом расходовања опреме и продаје отпадног материјала од расходоване опреме

Усаглашавање потраживања и обавеза

Отпис (приходовање) обавеза

Застарелост потраживања и обавеза

Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања

Књижење резултата пописа код правних лица и предузетника

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Давање поклона за новогодишње и божићне празнике

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Наставак обављања делатности предузетника у форми привредног друштва

 

РАЧУНОВОДСТВО

Рачуноводствени и порески третман промета робе у транзиту

Питања и одговори из области рачуноводства

1. Евидентирање закупа према МСФИ 16 када се врше авансна плаћања која обухватају више периода закупа

2. Евидентирање купљеног путничког возила по уговору о финансијском лизингу у складу са МСФИ за МСП

3. Враћање аванса који је плаћен уз примену валутне клаузуле

4. Евидентирање изградње објекта који је намењен продаји када инвеститор нема сопствену грађевинску оперативу

5. Утврђивање каматне стопе по уговору о закупу када субјект примењује комплетне МСФИ

6. Евидентирање камате и ПДВ по уговорима о финансијском лизингу

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Право на претходни ПДВ по основу набавке опреме за прање теретних и путничких возила

2. Право на одбитак претходног ПДВ у случају када је промет настао у једном пореском периоду, а рачун издат преко СЕФ у наредном пореском периоду

3. Улазак у систем ПДВ и обрачунавање ПДВ по основу извршеног промета

4. Могућност примене пореског изузимања из члана 6. став 1. тачка 1) Закона о ПДВ у случају када имовина која се преноси путем статусне промене није коришћена од стране преносиоца

 

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Питања и одговори у вези са фискализацијом

1. Продаја отпадног уља из просторија ресторана евидентира се преко електронског фискалног уређаја

2. За утврђени мањак и расход добара изнад количина утврђених актом Владе, не постоји обавеза издавања фискалног рачуна

3. Обуставу од зараде на име плаћања накнаде за исхрану у току рада где су угоститељске услуге пружене запосленима од стране угоститеља, послодавац није дужан да евидентира преко електронског фискалног уређаја

4. Начин евидентирања топлог оброка када кетеринг фирма испоручује топле оброке запосленима, а послодавцу издаје рачун за испоручена добра

5. Идентификација купца који је обвезник пореза на приходе од самосталне делатности на фискалном рачуну

6. Промет који пословни субјект из велепродаје врши физичком лицу које је обвезник ПДВ не евидентира се преко електронског фискалног уређаја

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Годишњи попис имовине и обавеза код корисника јавних средстава

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Објављен је податак за утврђивање најниже и највише основице за обрачун социјалних доприноса у 2023. години

2. Подсетник у вези са применом прописа о порезу на добит за 2022. годину

3. Државни и верски празници у јануару и фебруару 2023. године

4. Интензивиране су контроле и кажњавања пореских обвезника за кашњење у плаћању обрачунатог и пријављеног пореза

5. Провера фискалног рачуна без QR кода или УРЛ адресе

6. Ревалоризација отплатних рата за продате станове на дан 30. септембра 2022. године се не обрачунава

7. Измењени уговори о избегавању двоструког опорезивања са Бугарском, Кином и Шпанијом

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци