БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА БР. 4/2022

С А Д Р Ж А Ј

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ 

 

I. СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА
 

ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

СТЕЧАЈНО ПРАВО 

ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

Материјално право

Процесно право

 

 

II. РЕФЕРАТИ

 

Младен Николић,
судија Привредног апелационог суда

УГОВОР О ХИПОТЕЦИ И ЗАЛОЖНА ИЗЈАВА КАО ИЗВРШНЕ ИСПРАВЕ

Јелена Шопаловић,
судски саветник Привредног апелационог суда

СТРАНО ПРАВНО ЛИЦЕ КАО ОКРИВЉЕНИ У ПРИВРЕДНО- КАЗНЕНОМ ПОСТУПКУ

 

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

 

Поштоване колегинице и колеге,

Одељење судске праксе Привредног апелационог суда је за овај број Билтена издвојило сентенце из релевантних одлука овог суда.

Као и до сада, сентенце су подељене према правним областима: парнични поступак, материјално право, поступак извршења и обезбеђења, стечајни поступак и привредни преступи.

Такође, у овом броју Билтена објављујемо и реферат судије Младена Николића са темом „Уговор о хипотеци и заложна изјава као извршне исправе“. Овај реферат објављен је у Зборнику радова са XXX сусрета правника у привреди Републике Србије (Златибор, 11–14. септембар 2022. године), уредник Татјана Јевремовић Петровић, стр. 1–23.

Најзад, објављујемо и реферат судијског помоћника Јелене Шопаловић са темом „Страно правно лице као окривљени у привредно- казненом поступку“.

Надам се да ће објављени материјал помоћи, олакшати и убрзати Ваш рад.
 

С поштовањем,

Главни и одговорни уредник Билтена

Судија Татјана Ђурица