Привредни саветник број 24/2022

Број 24 "Привредног саветника" за 2022. годину изашао је 26. децембра 2022. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2022. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2022. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника,  број 24 могу преузимати од среде, 28. децембра 2022. године у 12 часова. 

 

Садржај часописа можете погледати кликом на линк

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Нови Правилник о поступку, начину, роковима, садржају и облику пријаве којом порески обвезник пријављује пословни простор и пословне просторије у којима складишти, односно смешта добра, као и простор и просторије у којима обавља делатност

Каматне стопе за које је министар финансија прописао да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2022. годину

Чланарина Привредној комори Србије у 2023. години

 

ЗАРАДЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Новине у обрачуну зарада запослених од 1. јануара 2023. године

Исплата минималне зараде почев од 1. јануара 2023. године

Исплата зарада квалификованим новозапосленим лицима почев од 1. јануара 2023. године

Нова правила обрачуна од 1. јануара 2023. године за приходе физичких лица по основу уговора ван радног односа и доприноса за осниваче

Нова правила обрачуна личне зараде, доприноса код предузетника који плаћају обавезе на опорезиву добит и предузетника паушалаца почев од 1. јануара 2023. године

Потврда физичким лицима о висини прихода и плаћеном порезу по одбитку на Обрасцу ППП-ПО

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Подела претходног ПДВ на крају 2022. године

Подсетник на одређене радње у примени прописа о ПДВ на крају 2022. године

 

АКЦИЗА И ПРОПИСИ О ДУВАНУ

Повећање акцизе на цигарете од 1. јануара 2023. године и обавеза пописа залиха акцизних производа на дан 31. децембра 2022. године

Годишње и квартално извештавање према прописима о дувану

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Питања и одговори са вебинара: Послови реекспорта и извештавање о кредитним пословима са иностранством по основу ненаплаћеног извоза и ненаплаћеног увоза

1. Страна роба која није стављена у слободан промет у Републици Србији ван Аутономне покрајине Косово и Метохија (АПКМ) може се реекспортовати на територију АПКМ

2. За робу која се у поступку реекспорта упућује на територију АПКМ ослобођење ПДВ може да се оствари ако су испуњени прописани услови који се односе на отпремање добара на територију АПКМ

3. У случају реекспорта када роба не улази на царинску територију Републике Србије приликом наплате те робе, као и приликом плаћања, користи се шифра 312

4. И у случају реекспорта када роба не улази на територију Републике Србије, надлежни органи располажу доказима о реализацији тих послова

5. Народна банка Србије прихвата извештаје о кредитним пословима са иностранством из члана 4. Закона о девизном пословању када је потраживање престало одлуком о отпису потраживања

6. И у случају када се Народна банка Србије уредно извештава о кредитним пословима из члана 4. Закона о девизном пословању, Народна банка Србије има право да захтева достављање додатне документације по овим пословима

7. Приликом извештавања Народне банке Србије о кредитним пословима са иностранством из члана 4. Закона о девизном пословању са посебном пажњом треба попуњавати колоне прописаних образаца који се односе на напомене за сваки од кредитних послова

8. Одобравање финансијских кредита између резидената и нерезидената

9. Аванс примљен од једног нерезидента, а извоз робе извршен другом нерезиденту

10. Пребијање по основу реализованог спољнотрговинског посла

11. Додатно фактурисање трошкова превоза приликом извоза купцу у иностранство условљено је применом паритета INCOTERMS

12. Измена царинског поступка

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Повраћај неутрошених буџетских средстава Републике Србије у 2022. години

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Донета је Уредба о изменама и допунама Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја (маркетиншке услуге и пијачни продавци)

2. Ограничење повећања пореске основице, највише до 10 одсто годишње за паушално опорезоване предузетнике продужено је до краја 2023. године

3. Извршено је годишње усклађивање динарских износи пореза на употребу, држање и ношење добара

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

        ПДВ

Доприноси за обавезно социјално осигурање

Порези на имовину

Порески поступак и пореска администрација

Накнаде за коришћење јавних добара

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јануару 2023. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци