Приручник за електронско фактурисање, електронско евидентирање обрачуна ПДВ и фискализацију

НОВО ИЗДАЊЕ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

 

 

Почев од прве фазе примене Закона о електронском фактурисању, од 1. маја 2022. године, у трансак- цијама између субјеката приватног сектора и субјека- та јавног сектора, као и у трансакцијама између субје- ката јавног сектора, а додатно почев од друге фазе од 1. јула 2022. године, од када је обавезан пријем елек- тронских фактура од стране субјеката приватног сек- тора од добављача из јавног сектора јавио се велики број спорних питања, дилема и практичних проблема у вези са еФактурама.

 За првих седам месеци примене Закона о елек- тронском фактурисању прописи о електронском фак- турисању су претрпели једну измену и допуну Закона и подзаконских прописа. Међутим, сам систем еФактура се мењао, исправљао и допуњавао 9 пута. Очекује се да ће почев од треће, финалне фазе примене Закона о електронском фактурисању која по- чиње 1. јануара 2023. године, када је обавезно издава- ње електронских фактура преко система еФактура у свим трансакцијама између субјеката приватног секто- ра, a такође за субјекте приватног сектора и електрон- ско евидентирањe обрачуна ПДВ преко СЕФ број пи- тања и недоумица достићи своју кулминацију. Горућа тема у предстојећој 2023. години биће еФактурe. 

Закон о фискализацији је, такође, од 1. маја 2022. године донео значајне измене у вези са издавањем фискалних и авансних рачуна и проширио круг обвезника фискализације. Највише дилема од почетка примене новог модела еФискализације је било у вези са питањем када фискални рачун представља ПДВ рачун а када не, затим да ли фискални рачун Промет – Рефундација може или мора да се изда да се не би обвезник дупло задуживао за ПДВ у промету повезаном са корпоративним картицама и са субјектима јавног сектора, који су услови за признавање права на претходни ПДВ по примљеним фискалним рачунима и фактурама издатим на основу фискалних рачуна итд. До краја ове године биће усвојене нове значајне и обимне измене и допуне Закона о електронском фактурисању, Закона о фискализацији, Закона о ПДВ, Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и других пратећих прописа које ће се највећим делом примењивати од 1. јануара 2023. године. 

Услед наведених околности, Привредни саветник је одлучио да сва своја досадашња искуства у примени Закона о електронском фактурисању, Закона о фискализацији и њихово уклапање у правила прописа о ПДВ, стечена кроз писање стручних текстова у часопису, свакодневне консултантске услуге са претплатницима, као и кроз већи одржаних семинара, синтетизује на једном месту и изда засебно издање у форми приручника. Овај Приручник садржи детаљна, свеобухватна и на великом броју реалних примера из праксе приказана објашњења у вези са применом прописа који су предмет ове публикације. 

Цена Приручника износи 11.000 динара, са ПДВ. Сваки купац књиге стиче право да бесплатно присуствује вебинару који ћемо у вези са овом темом одржати по објављивању ове публикације,  тј. у јануару 2023. године.