ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

- Консултантске услуге: 011-3209-600
- Одговори на питања претплатника: Pitanja@privsav.rs

Зависна правна лица:


Партнери:

 


 

KРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЧАСОПИСИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АКТУЕЛНО

26.05.2016

Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом
- 33.732,00 динара (за мај) по особи са инвалидитетом коју послодавац није запослио, за уплате приликом исплате зарада за текући месец, а најкасније до 5. у наредном месецу.

26.05.2016

Просечна зарада у Републици Србији у април 2016 :

- бруто: 67.464,00 динара
- нето: 49.249,00 динара

26.05.2016

Највиша основица доприноса:

- од 01.06.2016. године 337.320,00 дин
- од 01.05.2016. године 315.145,00 дин

13.05.2016

Индекс потрошачких цена у Републици Србији
- за април 2016: 100,4

Потрошачке цене у Србији у априлу 2016. године, у односу на претходни месец, порасле су за 0,4%.
Потрошачке цене у Србији у априлу 2016. године, у односу на април 2015. године, повећане су за 0,4%.
Потрошачке цене у Србији у априлу 2016. године, у односу на децембар 2015. године, повећане су за 0,8%

27.04.2016.

Најнижа месечна основица за плаћање доприноса од 01.05. до 31.07.2016. године:

21.012 динара

12.02.2016

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима од 12. 2. 2016. године смањена је за 0,25 процентних поена и износи 12,25%.

У складу са Законом о затезној камати, Народна банка Србије на својој интернет страници објављује стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.
Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима за динар од 12. 2. 2016. године износи 12,25%. Ова стопа састоји се од референтне каматне стопе од 4,25%, увећане за фиксну каматну стопу од 8 процентних поена.

10.2.2016.

Kоефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у периоду јануар- јун 2016. године
износи: 0,203107

("Службени гласник РС", бр. 9/2016)

31.01.2016

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2015. годину износи 3.668.700 динара.

Процењена највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину износи 3.668.700 динара.

Најнижа основица доприноса за обавезно социјално осигурање за обвезнике доприноса за социјално осигурање на приходе од самосталне делатности – предузетнике за 2015. годину износи 256.738 динара.

26.01.2016.

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ФЕБРУАРА 2016. ДО 31. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ

22.09.2015

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за период јануар – децембар 2016. године износи 121 динар (нето) по радном часу.

Одлука о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2016. године која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 79/15 односи се на период у којем се врши исплата, независно од тога на који се период односи, тј. примењује се и на зараду за децембар 2015. године и раније, ако се исплаћују у 2016. години.

06.01.2015

Минимална цена рада за период јануар – децембар 2015. године износи 121 динар (нето) по радном часу.
Одлука о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2015. године која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 104/14 односи се на период у којем се врши исплата, независно од тога на који се период односи, тј. примењује се и на зараду за децембар 2014. године и раније, ако се исплаћују у 2015. години.

ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
И "РЕГИСТАР ПРОПИСА"
ЗА 2016. ГОДИНУ

Детаљније на наредној страни

Упутство за е-Предрачун:  Html  PDF

Нова издања "Привредног саветника"

ПДВ
приручник
за примену
пореза на додату вредност


Група аутора

- Шесто измењено и допуњено издање -
Октобар, 2015.

Обим: 744 стране.

Садржај приручника и предговор


Приручник за трансферне цене
Група аутора

Предговор

Садржај

- Прво издање -
Новембар, 2015.


Електронско издање часописа
"Привредни саветник и регистар прописа - ДВД 2014"

ПОГЛЕДАЈТЕ ВИДЕО


ЧАСОПИСИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

28. децембар 2015

"РЕГИСТАР ПРОПИСА"
БРОЈ
12/2015,
издање
25. децембар 2015.


19. април 2015:

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
бр. 1/2016

- Садржај -

-Предговор уредника-


ИЗДАЊА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


Аналитички контни план за друга правна лица

Аутори: Иван Антић и др. Милан Неговановић

Прво издање,
Јануар, 2015.,
обим: 168 стране

Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике
-Друго измењено и допуњено издање-

Приручник за примену Контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике
- Прво издање -


РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

"ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА"

Прво издање,
720 страна
децембар 2011.

Доступно је и посебно друго издање ове публикације из 2005. године за Microsoft Office 2003.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
у издању Привредног саветника може се излистати кликом на дугме: Публикације, или са овог линка.


1. Осврт на неаргументоване
критике званичних финансијских извештаја

2. Смернице за националну
стратегију финансијског извештавања

3. Ко и зашто напада Закон о рачуноводству
4. Беседа о лажима и обманама на којима се заснива предлог за измену рачуноводствених прописа
5. Решење о верификацији процене капитала Привредног саветника
6. Примедбе на "незакониту" приватизацију Привредног саветника

24. 05. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА НИВОУ ОД 4,25%

11. 05. 2016.

УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА ОБЈАВИЛА ЈЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА РАЧУНОВОЂЕ И РЕВИЗОРЕ

05. 05. 2016.

Огледни пример Правилника о канце- ларијском и архивском пословању и Листе категорија регистратурског ма- теријала са роковима чувања можете преузети у претплатничком делу сајта у рубрици „Актуелно за преузимање

05. 05. 2016.

ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈАВИЛА ЈЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

28. 04. 2016.

Рок за пријаву података и уношење у матичну евиденцију стажа, зарада, накнада зарада, односно основица осигурања за 2015. годину је 4. мај 2016. године, с обзиром на то да 30. април ове године пада у суботу, која је нерадни дан.

13. 04. 2016.

Ново саопштење Министарства трговине, туризма и телекомуникација о примени члана 67. става 4. Закона о туризму

08. 04. 2016.

Достављање консолидованих и замена редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину

08. 04. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА НИВОУ ОД 4,25%

07. 04. 2016.

Мишљење Министарства трговине, туризма и телекомуникација о примени члана 67. става 4. Закона о туризму за угоститељске објекте за које постоји обавеза разврставања у категорије

15. 03. 2016.

Привредни саветник организује
САВЕТОВАЊЕ

САСТАВЉАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

19. април 2016. године

Детаљније      Пријава

30. 03. 2016.

Образац ППДГ-2Р за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2015. годину се може преузети у претплатничком делу сајта

29. 03. 2016.

Објашњење Министарства финансија у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза највише до 60 рата

24. 03. 2016.

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ ЕЛЕКТРОНСКОГ СЕРВИСА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ М4 ОБРАСЦА ЗА 2015. ГОДИНУ

18. 03. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА НИВОУ ОД 4,25%

15. 03. 2016.

Привредни саветник организује

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

Почетак 25. март 2016

Детаљније      Пријава
Број места ограничен.
Молимо за благовремену пријаву.

09. 03. 2016.

ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕДАЈА ПРИЈАВА М-4

08. 03. 2016.

Омогућено достављање редовних годишњих финансијских извештаја АПР

01. 03. 2016.

Привредни саветник организује
СЕМИНАР

ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ НА ПРИХОДЕ НЕРЕЗИДЕНТНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА
У СВЕТЛУ НОВИНА ОД
1. МАРТА 2016. ГОДИНЕ

14. март 2016. године ПОПУЊЕНО!!
16. март 2016 године ПОПУЊЕНО!!
17. март 2016 године ПОПУЊЕНО!!
18. март 2016 године ПОПУЊЕНО!!

29. 02. 2016.

ПРОПИСАН ЈЕ УПЛАТНИ РАЧУН ЗА ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД УСЛУГА КАДА ЈЕ ПРИМАЛАЦ НЕРЕЗИДЕНТНО ЛИЦЕ

26. 02. 2016.

Каталози ОВП за преузимање:

1. ППП ПД      и       2. ПДПО/С и ПП КДЗН


АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА

Архива објављених значајнијих информација на јавном делу сајта, може се прегледати на наредној страни!