ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

- Консултантске услуге: 011-3209-600
- Одговори на питања претплатника: Pitanja@privsav.rs

Детаљније на наредној страни

Зависна правна лица:


Партнери:

 


 

KРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЧАСОПИСИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АКТУЕЛНО

12.12.2014.

Индекс потрошачких цена у Републици Србији
- за новембар 2014: 100,0

Потрошачке цене у Србији новембру 2014. године, у односу на претходни месец, у просеку су непромењене.
Потрошачке цене у Србији у новембру 2014. године, у односу на новембар 2013. године, повећане су за 2,4 %, док су у односу на децембар 2013. године повећане за 2,2%.

25.11.2014

Просечна зарада у Републици Србији у октобру 2014:

- бруто: 61.963,00 динара
- нето: 44.938,00 динара

25.11.2014

Највиша основица доприноса:

- од 01.12.2014. године 309.815 дин
- од 01.11.2014. године 304.015 дин

25.11.2014

Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом
- 30.981,50 динара (за новембар) по особи са инвалидитетом коју послодавац није запослио, за уплате приликом исплате зарада за текући месец, а најкасније до 5. у наредном месецу.

13.11.2014

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима од 14. 11. 2014. године смањена је за 0,5 процентних поена и износи 16,00%.

У складу са Законом о затезној камати, који је ступио на снагу 25. децембра 2012, Народна банка Србије на својој интернет презентацији објављује стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима за динар од 14.11. 2014. године износи 16,00%. Ова стопа састоји се од референтне каматне стопе од 8,00%, увећане за фиксну каматну стопу од 8 процентних поена.

27.10.2014.

Најнижа основица доприноса
од 1.11.2014 до 31.1.2015
односно до објављивања нових података:

21.718 динара

28.07.2014.

Најнижа основица доприноса
од 1.8.2014 до 31.10.2014
односно до објављивања нових података:

21.716 динара

12.08.2014.

Kоефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у периоду јули - децембар 2014. године
износи: 0,193817

("Службени гласник РС", бр. 85/2014)

10. децембар 2014.

ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
И "РЕГИСТАР ПРОПИСА"
ЗА 2015. ГОДИНУ

Детаљније на наредној страни

5. новембар 2014.

Цена претплате у 2015. години остају непромењене

Привредни саветник и Регистар прописа

"ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ 2013"
је испоручено сталним претплатницима

Упутства и детаљи на следећој страни


ЧАСОПИСИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

27. октобар 2014

"РЕГИСТАР ПРОПИСА"
ДВОБРОЈ
8 и 9/2014,
издање
24. октобар 2014.


22. септембар 2014:

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
бр. 2 и 3/2014


ИЗДАЊА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике
- Прво издање -

Приручник за примену Контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике
- Прво издање -


 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
- пето измењено и допуњено издање -


РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

"ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА"

Прво издање,
720 страна
децембар 2011.

Доступно је и посебно друг издање ове публикације из 2005. године за Microsoft Office 2003.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
у издању Привредног саветника може се излистати кликом на дугме: Публикације, или са овог линка.Одговор на нападе на Привредни саветник и нове рачуноводствене прописе:

1. Ко и зашто напада Закон о рачуноводству
2. Беседа о лажима и обманама на којима се заснива предлог за измену рачуноводствених прописа
3. Решење о верификацији процене капитала Привредног саветника
4. Примедбе на незакониту приватизацију Привредног саветника

25. 11. 2014.

 Поштовани претплатници,

 У „Привредном саветнику“, бр. 21. и 22/2014 на стр. 13–16, грешком је објављена радна верзија чланка уместо коначне коју можете скинути овде.

 Извињавамо се због учињене грешке,
 Словенко Бркић, уредник

16. 12. 2014.

ИЗМЕНЕ У ПАУШАЛНОМ ОПОРЕЗИВАЊУ ОДРЕЂЕНИХ ГРУПА ПРЕДУЗЕТНИКА У 2014. ГОДИНИ

13. 11. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА НИВОУ ОД 8,00%

08. 12. 2014.

Пријава предузетника о вођењу пословних књига по систему двојног књиговодства за 2014. годину

02. 12. 2014.

Доставање обавештења Пореској управи о опредељењу за исплату личне зараде

02. 12. 2014.

Прописан je уплатни рачун за уплату средстава по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава

27. 11. 2014.

Објављен је рачун за уплату разлике зарада у јавном сектору

23. 11. 2014.

Министар финансија je, на предлог Агенције за привредне регистре, донео Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја

23. 11. 2014.

Министар финансија донео је Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике

13. 11. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА ЈЕ НА НИВО ОД 8,00%

03. 11. 2014.

НОВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ТРАНСФЕРНИХ ЦЕНА ПОЧИЊЕ 7. НОВЕМБРА 2014. НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ

20. 10. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ ЗАДРЖАНА НА НИВОУ ОД 8,50%

10. 10. 2014.

Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма објављена је на сајту Управе за спречавање прања новца

08. 10. 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОРОДИЉЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

01. 10. 2014.

Одговори Министарства државне управе и локалне самоуправе на питања постављена у вези са новим законским решењима у Закону о платама државних службеника и намештеника и Закону о платама у државним органима и јавним службама

01. 10. 2014.

Обавештење Пореске управе о подношењу ППП-ПД за ОВП 106 када је предузетник који се определио за личну зараду истовремено прималац прихода по другом основу (запослење, пензија)

29. 09. 2014.

Управа за трезор објавила је на свом сајту Обавештење корисницима јавних средстава у вези са ажурирањем кадровских података у Регистру запослених

16. 09. 2014.

Прописана је обавеза прeноса свих раније разграничених нето ефеката валутне клаузуле и нето ефеката курсних разлика у биланс успеха

16. 09. 2014.

Нотари и ивршитељи од 1. октобра 2104. год. oбавезно евидентирају промет преко фискалне касе

16. 09. 2014.

Примери општих аката у вези са Законом о раду могу се преузети у претплатничком делу сајта

12. 09. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ ЗАДРЖАНА НА НИВОУ ОД 8,50%

10. 09. 2014.

Нови правилници о рачуноводству


АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА

Архива објављених значајнијих информација на јавном делу сајта, може се прегледати на наредној страни!