ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

- Консултантске услуге: 011-3209-600
- Одговори на питања претплатника: Pitanja@privsav.rs

Детаљније на наредној страни

Зависна правна лица:


Партнери:

 


 

KРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЧАСОПИСИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АКТУЕЛНО

25.06.2015

Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом -
30.243,50
динара (за јун) по особи са инвалидитетом коју послодавац није запослио, за уплате приликом исплате зарада за текући месец, а најкасније до 5. у наредном месецу.

25.06.2015

Просечна зарада у Републици Србији у мају 2015:

- бруто: 60.487,00 динара
- нето: 43.964,00 динара

25.06.2015

Највиша основица доприноса:

- од 01.07.2015. године 302.435 дин
-
од 01.06.2015. године 312.660 дин

12.06.2015

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима од 12. 6. 2015. године смањена је за 0,5 процентних поена и износи 14,00%.

У складу са Законом о затезној камати, који је ступио на снагу 25. децембра 2012, Народна банка Србије на својој интернет презентацији објављује стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима за динар од 12. 6. 2015. године износи 14,00%. Ова стопа састоји се од референтне каматне стопе од 6,00%, увећане за фиксну каматну стопу од 8 процентних поена.

12.05.2015.

Индекс потрошачких цена у Републици Србији
- за април 2015: 100,5

Потрошачке цене у Србији у априлу 2015. године, у односу на претходни месец, су повећане за 0,5%.
Потрошачке цене у Србији у априлу 2015. године, у односу на април 2014. године, повећане су за 1,8%. Раст потрошачких цена у априлу 2015. године у односу на децембар 2014. године је износио 1.9%.

28.04.2015.

Најнижа месечна основица за плаћање доприноса у 2015. години од 1.5.2015

20.109 динара

26.02.2015

Највиша годишња основица доприноса за обабвезно социјално осигурање у 2014. години износи 3.685.560 динара.

Процењена највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2015. годину износи 3.729.787 динара.

Најнижа основица доприноса за обавезно социјално осигурање за обвезнике доприноса за социјално осигурање на приходе од самосталне делатности – предузетнике за 2014. годину износи 257.234 динара.

26.01.2015.

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ФЕБРУАРА 2015. ДО 31. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ

06.01.2015

Минимална цена рада за период јануар – децембар 2015. године износи 121 динар (нето) по радном часу.
Одлука о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2015. године која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 104/14 односи се на период у којем се врши исплата, независно од тога на који се период односи, тј. примењује се и на зараду за децембар 2014. године и раније, ако се исплаћују у 2015. години.

4.3.2015.

Kоефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у периоду јануар - јуни 2015. године
износи: 0,203295

("Службени гласник РС", бр. 22/2015)

10. децембар 2014.

ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
И "РЕГИСТАР ПРОПИСА"
ЗА 2015. ГОДИНУ

Детаљније на наредној страни

Упутство за е-Предрачун:  Html  PDFЧАСОПИСИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

19. јун 2015

"РЕГИСТАР ПРОПИСА"
БРОЈ 5 и 6/2015,
издање
19. јун 2015.


20. март 2015:

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
бр. 1/2015


ИЗДАЊА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


Аналитички контни план за друга правна лица

Аутори: Иван Антић и др. Милан Неговановић

Прво издање,
Јануар, 2015.,
обим: 168 стране

Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике
-Друго измењено и допуњено издање-

Приручник за примену Контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике
- Прво издање -


 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
- пето измењено и допуњено издање -


РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

"ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА"

Прво издање,
720 страна
децембар 2011.

Доступно је и посебно друг издање ове публикације из 2005. године за Microsoft Office 2003.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
у издању Привредног саветника може се излистати кликом на дугме: Публикације, или са овог линка.1. Смернице за националну
стратегију финансијског извештавања

2. Ко и зашто напада Закон о рачуноводству
3. Беседа о лажима и обманама на којима се заснива предлог за измену рачуноводствених прописа
4. Решење о верификацији процене капитала Привредног саветника
5. Примедбе на "незакониту" приватизацију Привредног саветника

23. 06. 2015.

Позив Министарства трговине, туризма и телекомуникација угоститељима да се пријаве ради реализације шеме доделе ваучера

22. 06. 2015.

Измењен је Правилник о пореском билансу за недобитне организације

12. 06. 2015.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА ЈЕ НА 6,00%

05. 06. 2015.

МОДЕЛ ОБАВЕШТЕЊA У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЧА ЈЕ ДОСТУПАН ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

24. 05. 2015.

Претрага извештаја за 2014. годину

11. 05. 2015.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА ЈЕ НА 6,50%

04. 05. 2015.

ПОСЕБАН ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ РЕГИСТРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПОНОВО ЈЕ У ФУНКЦИЈИ

30. 04. 2015.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ М-4 ПРИЈАВЕ ЗА 2014. ГОДИНУ ПРОДУЖЕН ЈЕ ДО КРАЈА МАЈА ОВЕ ГОДИНЕ

27. 04. 2015.

Привредни саветник организује саветовање на тему::

САСТАВЉАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Детаљније     Пријава

20. 04. 2015.

Модел Напомена за финансијске извештаје у складу са МСФИ за МСП може се преузети са претплатничког дела сајта у колони
„АКТУЕЛНО ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ“

09. 04. 2015.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА ЈЕ НА 7,00%

09. 04. 2015.

Привредни саветник организује семинар:

Финансијско, рачуноводствено и пореско пословање других правних лица - недобитних организација

Детаљније     Пријава

06. 04. 2015.

Корисничко упутство за примену правилника о садржају и начину подношења пореске пријаве пореза на добит правних лица

30. 03. 2015.

Од 1. априла 2015. године пореске пријаве за утврђивање пореза на добит и годишњег пореза на доходак грађана подносе се искључиво у електронском облику

27. 03. 2015.

Најчешће постављана питања и одговори у вези са састављањем финансијских извештаја за 2014. годину могу се преузети са сајта АПР

23. 03. 2015.

Нови Образац ППДГ-2Р - Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2014. годину може се преузети са претплатничког дела сајта у рубрици Обрасци/Порез на доходак грађана

22. 03. 2015.

Корисник јавних средстава би требало да самостално, у складу са сврхом свог оснивања и пословања, и према делатности за чије је обављање регистрован, дефинише рачуно-водствена правила која примењује

21. 03. 2015.

У претплатничком делу сајта су дате табеле са упутствима за обрачунавање резервисања за одлазак у пензију које претплатници који први пут примењују МСФИ за МСП могу одмах преузети. За оне који примењују пуне МРС/МСФИ, табеле ће бити доступне од понедељка 23.марта. 2015. године

13. 03. 2015.

Подношење Обрасца ПИД ПДВ
– Претежан извоз добара у иностранство, уз пореску пријаву за месец фебруар 2015. године


АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА

Архива објављених значајнијих информација на јавном делу сајта, може се прегледати на наредној страни!