ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

- Консултантске услуге: 011-3209-600
- Одговори на питања претплатника: Pitanja@privsav.rs


ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК

Носилац је сертификата бонитетне изврсности који представља један од најважнијих ЕВРОПСКИХ СТАНДАРДА КОЈИМА СЕ ДЕФИНИШЕ КВАЛИТЕТ ПОСЛОВАЊА.
Само 2% фирми у Србији испуњава критеријуме за ААА оцену бонитетне изврсности.

 

 

Зависна правна лица:


Партнери:

 

KРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЧАСОПИСИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АКТУЕЛНО

12.01.2018.

Индекс потрошачких цена у Републици Србији - за децембар  2017: 100,0

Потрошачке цене у Србији у децембру 2017. године, у односу на новембар  2017. године су остале на истом нивоу, односно износе 0,0%.
Потрошачке цене у Србији у децембру  2017. у односу на децембар  2016. године повећане су за 3,0%.

06.01.2018.

У „Службеном гласнику РС“, бр. 2/2018 од 5. јануара 2018. године објављене су најнижа и највиша месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање које се примењују почев од 6. јануара 2018. године закључно са 31. децембром 2018. године:

Најнижа месечна основица: 23.053,00 динара (65.866 х 35%)

Највиша месечна основица: 329.330,00 динара (5 x 65.866)

Детаљније о новом начину утврђивања и примени најниже и највише основице доприноса у 2018. години писали смо у часопису „Привредни саветник“ бр 22 и 23/2017 и 24/2017.

06.01.2018.

У „Службеном гласнику РС“, бр. 2/2018 од 5. јануара 2018. године објављена је највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину и износи 3.951.855 динара.

28.12.2017

У „Службеном гласнику РС“, бр. 117/2017 од  27. децембра 2017. године  објављена је просечна зарада за период  децембар 2016. –  новембар 2017. године  и износи:  65.866 динара.
Најнижа основица за обрачун социјалних доприноса  за 2018. годину  износиће 23.053 динара (65.866 x 35%).
Највиша основица за обрачун социјалних доприноса  за 2018. годину износиће 329.330 динара (65.866 x 5).

Износ основица  доприноса објављује министар надлежан за послове финансија.
Најнижа и највиша основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање биће објављена у „Службеном гласнику РС“, и примењиваће се од наредног дана  од дана објављивања у „Службеном гласнику“ (што се очекује почетном јануара 2018. године).

До објављивања нове најниже основице  за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање за  извршене исплате  до  њеног објављивања, примењиваће се најнижа основица у износу од 23.074 динара.

Од 1. јануара 2018. године до дана објављивања нове највише основице примењиваће се највиша основица у износу од 328.045 (65.609 x 5).

За исплате зарада до 31. децембра 2017. године примењиваће се највиша основица  у износу од 323.010 динара.

25.12.2017

Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом - 32.804,50 динара (за децембар 2017.) по особи са инвалидитетом коју послодавац није запослио, за уплате приликом исплате зарада за текући месец, а најкасније до 5. У наредном месецу

25.12.2017

Просечна зарада у Републици Србији у новембру 2017 :

- бруто: 65.609,00 динара
- нето: 47.575,00 динара

25.11.2017

Највиша основица доприноса:

- од 1.12.2017. године 323.010,00 дин
- од 1.11.2017. године 332.190,00 дин

25.10.2017

Најнижа месечна основица за плаћање доприноса од 1.11.2017. године до 31.01.2018. године:

- 23.074,00 динара (35% од 65.927,00)

12.09.2016

Mинимална цена рада по радном часу у Србији од 1. јануара 2018. године износиће 143 динара.

Између Владе Републике Србије и синдиката, постигнута је сагласност о висини минималне цене рада. Према договору минимална цена рада за 2018. годину изосиће 143 динара по радном часу без пореза и доприноса. Одлука Социјално-економског савета усвојена је 12.09. 2017.

08.08.2017

Kоефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у јули-децембар 2017. године износи 0,210076.

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине стана у својини грађана који користи закупац стана на неодређено време, утврђен је у члану 140. Став 2. Закона о становању и одржавању зграда Коефицијент је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 75/2017, од 4.августа 2017.
Коефицијент за израчунавање висине месечне закупине за период јануар-јун 2017. године износио је 0,209862.

08.07.2016

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима од 08.07. 2016. године смањена је за 0,25 процентних поена и износи 12,00%.

У складу са Законом о затезној камати, Народна банка Србије на својој интернет страници објављује стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.
Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима за динар од 08.07.2016. године износи 12,00%. Ова стопа састоји се од референтне каматне стопе од 4,00%, увећане за фиксну каматну стопу од 8 процентних поена.

31.01.2016

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2015. годину износи 3.668.700 динара.

Процењена највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину износи 3.668.700 динара.

Најнижа основица доприноса за обавезно социјално осигурање за обвезнике доприноса за социјално осигурање на приходе од самосталне делатности – предузетнике за 2015. годину износи 256.738 динара.

26.01.2016.

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ФЕБРУАРА 2016. ДО 31. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ

06.01.2015

Минимална цена рада за период јануар – децембар 2015. године износи 121 динар (нето) по радном часу.
Одлука о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2015. године која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 104/14 односи се на период у којем се врши исплата, независно од тога на који се период односи, тј. примењује се и на зараду за децембар 2014. године и раније, ако се исплаћују у 2015. години.

ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
ЗА 2018. ГОДИНУ

Детаљније на наредној страни

Упутство за е-Предрачун:  Html  PDF

Електронско издање


Нова издања "Привредног саветника"

ПРИРУЧНИК
за примену контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике


Група аутора

- Друго издање -
Јануар, 2017.

Обим: 1.350 странa


ЧАСОПИСИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


29. децембар 2017:

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
бр. 3/2017

- Садржај -

-Предговор уредника-


ИЗДАЊА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


Коментар
Закона о стечају


Драгиша Б. Слијепчевић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим: 612 стране.

 Пољопривредно земљиште

Стојан Јокић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим:240 стране.


Приручник за примену прописа о буџетском рачуноводству

Група аутора

- Пето измењено и допуњено издање -
Јун, 2016.

Обим: 512 стране.


ПДВ
приручник
за примену
пореза на додату вредност


Група аутора

- Шесто измењено и допуњено издање -
Октобар, 2015.

Обим: 744 стране.

Садржај приручника и предговор


Приручник за трансферне цене
Група аутора

Предговор

Садржај

- Прво издање -
Новембар, 2015.

Аналитички контни план за друга правна лица

Аутори: Иван Антић и др. Милан Неговановић

Прво издање,
Јануар, 2015.,
обим: 168 стране

Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике
-Друго измењено и допуњено издање-

Приручник за примену Контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике
- Прво издање -


РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

"ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА"

Прво издање,
720 страна
децембар 2011.

Доступно је и посебно друго издање ове публикације из 2005. године за Microsoft Office 2003.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
у издању Привредног саветника може се излистати кликом на дугме: Публикације, или са овог линка.1. Објашњења Привредног саветника о начину билансирања девизних аванса потврђена су од стране Одбора за МРС (IASB) и прописана су као обавезујућа

2. Осврт на неаргументоване
критике званичних финансијских извештаја

3. Смернице за националну
стратегију финансијског извештавања

4. Ко и зашто напада Закон о рачуноводству
5. Беседа о лажима и обманама на којима се заснива предлог за измену рачуноводствених прописа
6. Решење о верификацији процене капитала Привредног саветника
7. Примедбе на "незакониту" приватизацију Привредног саветника

Привредни саветник организује :

СЕМИНАР

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

- 12. фебруар . : Београд -

Пословна зграда „Привредни саветник“
Бул. краља Александра 86, V спрат, сала 501
у 9,00 часова

Детаљније
Број места ограничен.
Молимо за благовремену пријаву.

Привредни саветник организује
саветовање на тему:

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ, ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА 2017. ГОДИНУ И ОСТАЛЕ АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

- 29. јан. : Ужице, Суботица, Зајечар
- 30. јан. : Чачак, Сента, Јагодина
- 31. јан. : Ваљево, Зрењанин, Ниш
- 1. феб. : Крагујевац, Врњачка Бања
 - 1. и 2. феб. : Нови Сад
- 2. феб. : Нови Пазар
- 5. феб. : Панчево, Шабац
 - 5. и 6. феб. : Београд

Саветовање у свим местима почиње
у 9,00 часова

Детаљније

12. 01 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ О НАЧИНУ УПЛАТЕ АКОНТАЦИЈА ПОРЕЗА И ДОПИНОСА ЗА ОБВЕЗНИКЕ ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЕБНЕ КАТЕГОРИЈЕ ОБВЕЗНИКА

11. 01. 2018.

РЕФЕРНЕТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ ОД 3,5%

03. 01. 2018.

OБАВЕШТЕЊЕ ЦРОСО У ВЕЗИ СА ПРИЈАВОМ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОСИГУРАЊЕ
ПОЧЕВ ОД 25. 12. 2017. ГОДИНЕ

26. 12. 2017.

OБАВЕШТЕЊЕ ФОНДА ПИО У ВЕЗИ СА ПРИЈАВОМ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОСИГУРАЊЕ ПОЧЕВ ОД 25. 12. 2017. ГОДИНЕ

26. 12. 2017.

ОБЈЕШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОПОРЕЗИВАЊЕМ АКЦИЗОМ КАФЕ ОД 01. 01. 2018. ГОДИНЕ

21. 12. 2017.

СКУПШТИНА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ДОНЕЛА ЈЕ ОДЛУКУ О ВИСИНИ, НАЧИНУ И РОКОВИМА ПЛАЋАЊА ЈЕДИНСТВEНЕ ЧЛАНАРИНЕ И ФИНАНСИРАЊУ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2018. ГОДИНИ

14. 12. 2017.

ИЗДАВАЊЕ И КЊИЖЕЊЕ РАЧУНА (ФАКТУРА) У ПАПИРНОМ И ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ БЕЗ УПОТРЕБЕ ПЕЧАТА И ПОТПИСА

Привредни саветник организује саветовање на тему:

ПРИМЕНА НОВИХ ПОРЕСКИХ И ДРУГИХ ПРОПИСА И ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

- 7. дец. : Ужице, Сента
- 8. дец. : Чачак, Суботица
- 11. дец. : Београд, Нови Сад
- 12. дец. : Ниш, Крагујевац
- 13. дец. : Ваљево, Врњачка Бања
- 14. дец. : Шабац, Јагодина

Саветовање у свим местима почиње
у 9,00 часова

Детаљније

  Видео 1    Видео 2

07. 12. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ OД 3.5%

22. 11. 2017.

ПОЧЕВ ОД 1. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ, ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН – ППИ-3 И ПОРЕЗА НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА - ППИ-4 ПОДНОСЕ СЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

20. 11. 2017.

НАЈАВЉЕНО ЈЕ ОДЛАГАЊЕ ПРИМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПДВ И САДРЖИНА ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ (ОБРАЗАЦ ПОПДВ) ЗА 1. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ

16. 11. 2017.

ОД СУБОТЕ 18. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ
НА СНАЗИ ЈЕ ПРАВИЛНИК КОЈИ ТРЕБА ДА ПРИМЕЊУЈУ ТРГОВЦИ КОЈИ ПРОДАЈУ РОБУ ИЛИ УСЛУГЕ НА ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ

11. 11. 2017.

НА САЈТУ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ОБЈАВЉЕНА СУ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

09. 11. 2017.

ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ (11. НОВЕМБАР) ПРАЗНУЈЕ СЕ НЕРАДНО

09. 11. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ OД 3.5%

09. 11. 2017.

На сајту Пореске управе објављено је:

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТ
НА ОБРАСЦУ ППДГ-1С

На захтев претплатника организујемо ново саветовање на тему

НОВА ЕВИДЕНЦИЈА ПДВ, САСТАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ ОД 1. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ И ДРУГЕ АКТУЕЛНОСТИ

Место одржавања:
БЕОГРАД, Булевар краља Александра 86,
(Сала на V спрату пословне зграде
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА )

Датум одржавања:
6. НОВЕМБРА 2017. у 9,00 часова

БРОЈ МЕСТА ЈЕ ОГРАНИЧЕН НА 80 !!!
Због ограниченог броја места, пре уплате потребно је извршити пријављивање на телефоне 011/3209-645 или 011/3209-630

Детаљније


АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА

Архива објављених значајнијих информација на јавном делу сајта, може се прегледати на наредној страни!