ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

- Консултантске услуге: 011-3209-600
- Одговори на питања претплатника: Pitanja@privsav.rs

Детаљније на наредној страни

Зависна правна лица:


Партнери:

 


 

KРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЧАСОПИСИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АКТУЕЛНО

26.02.2015

Највиша годишња основица доприноса за обабвезно социјално осигурање у 2014. години износи 3.685.560 динара.

Процењена највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2015. годину износи 3.729.787 динара.

Најнижа основица доприноса за обавезно социјално осигурање за обвезнике доприноса за социјално осигурање на приходе од самосталне делатности – предузетнике за 2014. годину износи 257.234 динара.

25.02.2015

Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом
-27.104,00 динара (за фебруар) по особи са инвалидитетом коју послодавац није запослио, за уплате приликом исплате зарада за текући месец, а најкасније до 5. у наредном месецу.

25.02.2015

Просечна зарада у Републици Србији у јанурау 2015:

- бруто: 54.208,00 динара
- нето: 39.285,00 динара

25.02.2015

Највиша основица доприноса:

- од 01.03.2015. године 271.040 дин
- од 01.02.2015. године 343.695 дин

23.02.2015.

Индекс потрошачких цена у Републици Србији
- за јануар 2015: 99,8

Потрошачке цене у Србији децембру 2014. године, у односу на претходни месец, у просеку су смањене за 0,2%.
Потрошачке цене у Србији у јануару 2014. године, у односу на јануар 2014. године, повећане су за 0,1%. Просечан годишњи раст потрошачких цена у 2014. години је износио 2,9%.

27.01.2015.

Најнижа месечна основица за плаћање доприноса у 2015. години од 1.2.2015

22.357 динара

26.01.2015.

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ФЕБРУАРА 2015. ДО 31. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ

06.01.2015

Минимална цена рада за период јануар – децембар 2015. године износи 121 динар (нето) по радном часу.
Одлука о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2015. године која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 104/14 односи се на период у којем се врши исплата, независно од тога на који се период односи, тј. примењује се и на зараду за децембар 2014. године и раније, ако се исплаћују у 2015. години.

13.11.2014

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима од 14. 11. 2014. године смањена је за 0,5 процентних поена и износи 16,00%.

У складу са Законом о затезној камати, који је ступио на снагу 25. децембра 2012, Народна банка Србије на својој интернет презентацији објављује стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима за динар од 14.11. 2014. године износи 16,00%. Ова стопа састоји се од референтне каматне стопе од 8,00%, увећане за фиксну каматну стопу од 8 процентних поена.

12.08.2014.

Kоефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у периоду јули - децембар 2014. године
износи: 0,193817

("Службени гласник РС", бр. 85/2014)

10. децембар 2014.

ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
И "РЕГИСТАР ПРОПИСА"
ЗА 2015. ГОДИНУ

Детаљније на наредној страни

Упутство за е-Предрачун:  Html  PDFЧАСОПИСИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

13. јануар 2015

"РЕГИСТАР ПРОПИСА"
БРОЈ 1 и 2/2015,
издање
13. децембар 2015.


23. децембар 2014:

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
бр. 4/2014


ИЗДАЊА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


Аналитички контни план за друга правна лица

Аутори: Иван Антић и др. Милан Неговановић

Прво издање,
Јануар, 2015.,
обим: 168 стране

Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике
-Друго измењено и допуњено издање-

Приручник за примену Контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике
- Прво издање -


 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
- пето измењено и допуњено издање -


РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

"ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА"

Прво издање,
720 страна
децембар 2011.

Доступно је и посебно друг издање ове публикације из 2005. године за Microsoft Office 2003.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
у издању Привредног саветника може се излистати кликом на дугме: Публикације, или са овог линка.Одговор на нападе на Привредни саветник и нове рачуноводствене прописе:

1. Ко и зашто напада Закон о рачуноводству
2. Беседа о лажима и обманама на којима се заснива предлог за измену рачуноводствених прописа
3. Решење о верификацији процене капитала Привредног саветника
4. Примедбе на незакониту приватизацију Привредног саветника

26. 02. 2015.

Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2014. годину и мишљења овлашћеног ревизора на финансијски извештај

Одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2014. годину

25. 02. 2015.

Измена Уредбе о критеријумима на основу којих се утврђује шта се, у смислу Закона о порезу на додату вредност, сматра претежним прометом добара у иностранство

25. 02. 2015.

Рок за достављање спецификације плаћене накнаде за посебне токове отпада по врсти производа, са датумом уплате и периодом за који је накнада плаћена за 2014. годину је 16. март 2015. године

24. 02. 2015.

Агенција за привредне регистре објавила је правила рачунско-логичке контроле финансијских извештаја

20. 02. 2015.

Закон о рачуноводству у најбољем интересу предузећа и грађана

20. 2. 2015.

"Привредни саветник" организује
4. марта у Београду семинар на тему:

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА 2015. ГОДИНУ

19. 02. 2015.

Прописани су нови Обрасци за подношење финансијских извештаја буџетских корисника, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова

13. 02. 2015.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА НИВОУ ОД 8,00%

05. 02. 2015.

Продужење рока за достављање извештаја за статистичке и друге потребе до 31. марта 2015.

03. 02. 2015.

Производња и промет хлеба од брашна „Т-500“

29. 01. 2015.

НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОС ЗА ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ЗА 2014. ГОДИНУ И ИЗНОСИ ЛИЧНИХ ОДБИТАКА

24. 01. 2015.

OД 1. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ ПРИМЕЊУЈЕ СЕ OДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Привредни саветник организује за претплатнике бесплатно саветовање на тему:

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ
ЗА 2014. ГОДИНУ

- 27 и 28.01 : Суботица, Ужице, Панчево
- 29 и 30.01 : Чачак, Сента, Јагодина
- 02, 03 и 04.02 : Београд, Нови Сад
- 02, и 03.02 : Врање
- 04 и 05.02 : Ниш
- 05 и 06.02 : Зрењанин, Ваљево
- 09 и 10.02 : Крагујевац, Шабац, Зајечар
- 11 и 12.02 : Н. Пазар, Врњачка Бања, Инђија

Саветовање у свим местима почиње
у 9,00 часова

20 01. 2015.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НЕИЗДАВАЊА ФИСКАЛНИХ РАЧУНА ПОСРЕДСТВОМ САЈТА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

19 01. 2015.

Усклађени динарски износи акциза

19 01. 2015.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА НИВОУ ОД 8,00%

29. 12. 2014.

О Г Л А С
за радно место саветника

29. 12. 2014.

АПЛИКАЦИЈА ЗА ГЕНЕРИСАЊЕ ПОЗИВА НА БРОЈ ЗА СВАКУ ПОЈЕДИНАЧНУ УПЛАТУ НАКНАДЕ У АПР

23. 12. 2014.

УПУТСТВО ЗА ПОВРАЋАЈ НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2014. ГОДИНИ НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА

Архива објављених значајнијих информација на јавном делу сајта, може се прегледати на наредној страни!