ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

- Консултантске услуге: 011-3209-600
- Одговори на питања претплатника: Pitanja@privsav.rs

Детаљније на наредној страни

Зависна правна лица:


Партнери:

 


 

KРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЧАСОПИСИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АКТУЕЛНО

27.01.2015

Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом
- 34.369,50 динара (за јануар) по особи са инвалидитетом коју послодавац није запослио, за уплате приликом исплате зарада за текући месец, а најкасније до 5. у наредном месецу.

27.01.2015

Просечна зарада у Републици Србији у децембру 2014:

- бруто: 68.739,00 динара
- нето: 49.970,00 динара

27.01.2015

Највиша основица доприноса:

- од 01.02.2015. године 343.695 дин
- од 01.01.2015. године 304.910 дин

27.01.2015.

Најнижа месечна основица за плаћање доприноса у 2015. години од 1.2.2015

22.357 динара

26.01.2015.

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ФЕБРУАРА 2015. ДО 31. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ

13.01.2015.

Индекс потрошачких цена у Републици Србији
- за децембар 2014: 99,6

Потрошачке цене у Србији децембру 2014. године, у односу на претходни месец, у просеку су смањене за 0,4%.
Потрошачке цене у Србији у децембру 2014. године, у односу на децембар 2013. године, повећане су за 1,7 %, док су у односу на децембар 2013. године повећане за 2,8%.

06.01.2015

Минимална цена рада за период јануар – децембар 2015. године износи 121 динар (нето) по радном часу.
Одлука о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2015. године која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 104/14 односи се на период у којем се врши исплата, независно од тога на који се период односи, тј. примењује се и на зараду за децембар 2014. године и раније, ако се исплаћују у 2015. години.

13.11.2014

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима од 14. 11. 2014. године смањена је за 0,5 процентних поена и износи 16,00%.

У складу са Законом о затезној камати, који је ступио на снагу 25. децембра 2012, Народна банка Србије на својој интернет презентацији објављује стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима за динар од 14.11. 2014. године износи 16,00%. Ова стопа састоји се од референтне каматне стопе од 8,00%, увећане за фиксну каматну стопу од 8 процентних поена.

12.08.2014.

Kоефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у периоду јули - децембар 2014. године
износи: 0,193817

("Службени гласник РС", бр. 85/2014)

10. децембар 2014.

ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
И "РЕГИСТАР ПРОПИСА"
ЗА 2015. ГОДИНУ

Детаљније на наредној страни

Упутство за е-Предрачун:  Html  PDF

5. новембар 2014.

Цена претплате у 2015. години остају непромењене

Привредни саветник и Регистар прописа

"ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ 2013"
је испоручено сталним претплатницима

Упутства и детаљи на следећој страни


ЧАСОПИСИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

13. јануар 2015

"РЕГИСТАР ПРОПИСА"
БРОЈ 1 и 2/2015,
издање
13. децембар 2015.


23. децембар 2014:

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
бр. 4/2014


ИЗДАЊА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике
- Прво издање -

Приручник за примену Контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике
- Прво издање -


 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
- пето измењено и допуњено издање -


РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

"ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА"

Прво издање,
720 страна
децембар 2011.

Доступно је и посебно друг издање ове публикације из 2005. године за Microsoft Office 2003.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
у издању Привредног саветника може се излистати кликом на дугме: Публикације, или са овог линка.Одговор на нападе на Привредни саветник и нове рачуноводствене прописе:

1. Ко и зашто напада Закон о рачуноводству
2. Беседа о лажима и обманама на којима се заснива предлог за измену рачуноводствених прописа
3. Решење о верификацији процене капитала Привредног саветника
4. Примедбе на незакониту приватизацију Привредног саветника

ПРЕДРАЧУН ЗА ПРЕТПЛАТУ НА ЧАСОПИС И ДРУГА ИЗДАЊА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ И ПОСЛАТИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОМОЋУ УНАПРЕЂЕНЕ АПЛИКАЦИЈЕ „Е-ПРЕДРАЧУН“

Упутство за е-Предрачун:  Html  PDF

24. 01. 2015.

OД 1. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ ПРИМЕЊУЈЕ СЕ OДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Привредни саветник организује за претплатнике бесплатно саветовање на тему:

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ
ЗА 2014. ГОДИНУ

- 27 и 28.01 : Суботица, Ужице, Панчево
- 29 и 30.01 : Чачак, Сента, Јагодина
- 02, 03 и 04.02 : Београд, Нови Сад
- 02, и 03.02 : Врање
- 04 и 05.02 : Ниш
- 05 и 06.02 : Зрењанин, Ваљево
- 09 и 10.02 : Крагујевац, Шабац, Зајечар
- 11 и 12.02 : Н. Пазар, Врњачка Бања, Инђија

Саветовање у свим местима почиње
у 9,00 часова

20 01. 2015.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НЕИЗДАВАЊА ФИСКАЛНИХ РАЧУНА ПОСРЕДСТВОМ САЈТА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

19 01. 2015.

Усклађени динарски износи акциза

19 01. 2015.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА НИВОУ ОД 8,00%

29. 12. 2014.

О Г Л А С
за радно место саветника

29. 12. 2014.

АПЛИКАЦИЈА ЗА ГЕНЕРИСАЊЕ ПОЗИВА НА БРОЈ ЗА СВАКУ ПОЈЕДИНАЧНУ УПЛАТУ НАКНАДЕ У АПР

23. 12. 2014.

УПУТСТВО ЗА ПОВРАЋАЈ НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2014. ГОДИНИ НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

23. 12. 2014.

Потписивање финансијских извештаја за 2014. годину, квалификованим електронским потписом законског заступника

22. 12. 2014.

Рок за достављање извештаја о попису надлежном органу и доношење одлуке о усвајању овог извештаја је 29. јануар 2015. године

22. 12. 2014.

ПРЕДЛОЖЕНЕ СУ ИЗМЕНЕ ПОРЕСКИХ ЗАКОНА

22. 12. 2014.

ДОНЕТИ СУ НОВ КОНТНИ ОКВИР И ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА

22. 12. 2014.

ИЗМЕЊЕНЕ СУ НАКНАДЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ЗА ЗА ОБРАДУ
И ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

16. 12. 2014.

ИЗМЕНЕ У ПАУШАЛНОМ ОПОРЕЗИВАЊУ ОДРЕЂЕНИХ ГРУПА ПРЕДУЗЕТНИКА У 2014. ГОДИНИ

12. 12. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА НИВОУ ОД 8,00%

08. 12. 2014.

Пријава предузетника о вођењу пословних књига по систему двојног књиговодства за 2014. годину

02. 12. 2014.

Доставање обавештења Пореској управи о опредељењу за исплату личне зараде

02. 12. 2014.

Прописан je уплатни рачун за уплату средстава по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава

27. 11. 2014.

Објављен је рачун за уплату разлике зарада у јавном сектору

23. 11. 2014.

Министар финансија je, на предлог Агенције за привредне регистре, донео Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја

23. 11. 2014.

Министар финансија донео је Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике


АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА

Архива објављених значајнијих информација на јавном делу сајта, може се прегледати на наредној страни!