Пословање са иностранством

Теме које ће бити обрађене на вебинару:

 А. Пребијање дуговања и потраживања са иностранством 

1) Пре­би­ја­ње ду­го­ва­ња и по­тра­жи­ва­ња по осно­ву спољ­но­тр­го­вин­ског про­ме­та ро­бе и услуга (би­ла­те­рал­но, ин­тра­кор­по­ра­тив­но пре­би­ја­ње и пре­би­ја­ње по осно­ву ме­ђу­на­род­них уго­во­ра, књи­же­ње пре­би­ја­ња)

 2) Пре­би­ја­ње ду­го­ва­ња и по­тра­жи­ва­ња по осно­ву кре­дит­них по­сло­ва са ино­стран­ством (пред­мет и усло­ви и на­чин пре­би­ја­ња ду­го­ва­ња и по­тра­жи­ва­ња). 

Б. Компензациони послови са иностранством 

1) Усло­ви и на­чин оба­вља­ња ком­пен­за­ци­о­них по­сло­ва са ино­стран­ством

 2) Ца­рин­ски, де­ви­зни, по­ре­ски и ра­чу­но­вод­стве­ни аспек­ти ком­пен­за­ци­о­них по­сло­ва. 

В. Цесија и асигнација у пословању са иностранством 

1) Пре­нос по­тра­жи­ва­ња и ду­го­ва­ња на­ста­лих по осно­ву ре­а­ли­зо­ва­ног из­во­за ро­бе и услу­га ре­зи­де­на­та са при­ме­ри­ма књи­же­ња

 2) Пре­нос по­тра­жи­ва­ња и ду­го­ва­ња ре­зи­де­на­та на­ста­лих по осно­ву кре­дит­ног по­сла са ино­стран­ством (уго­во­ри о пре­но­су, пла­ћа­ње и на­пла­та по­сле из­вр­ше­ног пре­но­са)

3) Пре­нос по­тра­жи­ва­ња и пре­у­зи­ма­ње ду­го­ва­ња из­ме­ђу не­ре­зи­де­на­та. По за­вр­шет­ку ве­би­на­ра слу­ша­лац је оспо­со­бљен да пра­вил­но при­ме­ни про­пи­се ко­ји се од­но­се на по­себ­не об­ли­ке на­пла­те по­тра­жи­ва­ња и пла­ћа­ње ду­го­ва­ња пре­ма ино­стран­ству, да са­чи­ни одго­ва­ра­ју­ће спо­ра­зу­ме, од­но­сно да пра­вил­но по­пу­ни про­пи­са­не обра­сце у ве­зи са ком­пен­за­ци­о­ним по­сло­ви­ма. 

Предавачи: Тијана Павловић и Андрија Јовичић Преко интернет платформе Zoom 11. мај 2022. године.

Накнада за присуствовање вебинару износи 9.000 динара (са ПДВ) за претплатнике, а 
15.000 динара (са ПДВ) за лица која нису претплатници.