КУРС - ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА

ПРИ­ВРЕД­НИ СА­ВЕТ­НИК ОР­ГА­НИ­ЗУ­ЈЕ КУРС –  
У ПРО­СТО­РИ­ЈА­МА ОБРА­ЗОВ­НОГ ЦЕН­ТРА И ПРЕ­КО ПЛАТ­ФОР­МЕ ZO­OM

ПРАК­ТИЧ­НА ОБУ­КА ЗА ОБ­РА­ЧУН ЗА­РА­ДА,  
НА­КНА­ДА ЗА­РА­ДА И ОСТА­ЛИХ ЛИЧ­НИХ ПРИ­МА­ЊА

Да­тум­

Те­ма­

Пре­да­вач­

Фонд ча­со­ва

16. октобар 2023.

За­сни­ва­ње рад­ног од­но­са и струк­ту­ра за­ра­де­

Ни­ко­ла Је­ри­нић

4

18. октобар 2023.

Об­ра­чун по­ре­за и до­при­но­са на за­ра­де за­по­сле­ни­х

Ве­сна Бо­ро­вић

4

23. ок­то­бар 2023.

На­кна­де за­ра­де ко­је се ис­пла­ћу­ју на те­рет по­сло­дав­ца­

Ти­ја­на Па­вло­вић

2

Упућивање запослених на службени пут и на привремени рад у иностранство

Ни­ко­ла Је­ри­нић

2

25. ок­то­бар 2023.

На­кна­де за­ра­де за вре­ме при­вре­ме­не спре­че­но­сти за рад­

Ти­ја­на Па­вло­вић

4

30. ок­то­бар 2023.

При­ма­ња за­по­сле­них ко­ја не­ма­ју ка­рак­тер за­ра­де пре­ма За­ко­ну о ра­ду­

Ни­ко­ла Је­ри­нић

4

1. новембар 2023.

Олак­ши­це за за­по­шља­ва­ње но­во­за­по­сле­них ли­ца­

Ве­сна Бо­ро­вић

4

6. новембар 2023.

При­ма­ња фи­зич­ких ли­ца ван рад­ног од­но­са­

И­ван Ан­тић

4

13. новембар 2023.

От­каз уго­во­ра о ра­ду­

Ни­ко­ла Је­ри­нић

4

15. новембар 2023.

 

Приход од самосталне делатности и лична зарада предузетника

И­ван Ан­тић

2

Оста­ли об­ли­ци рад­ног ан­га­жо­ва­ња ван рад­ног од­но­са­

2

20. новембар 2023.

Ко­ри­шће­ње ра­чу­но­вод­стве­ног софт­ве­ра за об­ра­чун личних при­ма­ња­

Привредни саветник ИТ

4

 

УКУП­НО ЧА­СО­ВА

 

40

Курс је на­ме­њен за прак­тич­но оспо­со­бља­ва­ње ли­ца за са­мо­стал­ни об­ра­чун за­ра­да, на­кна­да за­ра­да и оста­лих лич­них при­ма­ња ли­ца у рад­ном од­но­су и ли­ца из­ван рад­ног од­но­са, об­ра­чун од­го­ва­ра­ју­ћих по­ре­за и до­при­но­са, под­но­ше­ње по­ре­ских при­ја­ва и све оста­ле ре­ле­вант­не ак­тив­но­сти ко­је пра­те ове по­сло­ве. По­ред по­ре­ске ма­те­ри­је на кур­су ће би­ти об­ра­ђе­не и од­го­ва­ра­ју­ће од­ред­бе За­ко­на о ра­ду ко­је тре­ба да по­зна­ју ли­ца ко­ја ра­де на по­сло­ви­ма об­ра­чу­на ових при­ма­ња фи­зич­ких ли­ца.

Курс је прак­тич­но ори­јен­ти­сан и са­др­жи ве­ли­ки број при­ме­ра об­ра­чу­на по­ре­за и до­при­но­са на за­ра­де, на­кна­де за­ра­да и оста­ла лич­на при­ма­ња, по­пу­ња­ва­ња по­ре­ске при­ја­ве ППП-ПД, као и књи­же­ња у по­слов­ним књи­га­ма ис­пла­ти­о­ца.

Курс се одр­жа­ва на­ве­де­ним да­ту­ми­ма од 16.00 до 19.30 ча­со­ва на хи­брид­ни на­чин – по из­бо­ру по­ла­зни­ка: у про­сто­ри­ји Обра­зов­ног цен­тра При­вред­ног са­вет­ни­ка, од­но­сно пре­ко ин­тер­нет плат­фор­ме Zo­om.

Про­сто­ри­ја Обра­зов­ног цен­тра При­вред­ног са­вет­ни­ка на­ла­зи се у Бу­ле­ва­ру кра­ља Алек­сан­дра бр. 86 на V спра­ту.

На­кна­да за при­су­ство­ва­ње кур­су из­но­си 40.000 ди­на­ра без ПДВ (48.000 ди­на­ра са ура­чу­на­тим ПДВ). Мо­гу­ће је пла­ћа­ње у две ра­те.

У из­нос на­кна­де за све по­ла­зни­ке укљу­че­не су и пре­зен­та­ци­је пре­да­ва­ча у PDF фор­ма­ту, као и линк за одложено гледање снимка сваког предавања на курсу. За по­ла­зни­ке ко­ји кур­су при­су­ству­ју у про­сто­ри­ји При­вред­ног са­вет­ни­ка обез­бе­ђе­но је по­слу­же­ње.

При­ја­вљи­ва­ње се вр­ши по­пу­ња­ва­њем и сла­њем при­ја­ве на сај­ту www.priv­sav.rs, у окви­ру сек­ци­је еПро­дав­ни­ца – Кур­се­ви.

При­ли­ком при­ја­вљи­ва­ња по­ла­зник треба да изабере да ли кур­су жели да при­су­ству­је у про­сто­ри­ји Образовног центра или он­лајн пре­ко плат­фор­ме Zo­om.

Де­таљ­не ин­фор­ма­ци­је у ве­зи са при­ја­вљи­ва­њем, пла­ћа­њем и осталим питањима мо­же­те до­би­ти на тел: 011/3209645 или пу­тем меј­ла ne­nad.sto­ko­vic­@priv­sav.rs