ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

8. децембар 2011.

 

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ СМАЊЕНА НА 9,75%

 

Извршни одбор Народне банке Србије је на данашњој седници одлучио да референтну каматну стопу смањи за 0,25 процентних поена, тако да она од данас износи 9.75%.

С обзиром на то да се есконтна стопа НБС утврђује у висини 100% референтне каматне стопе и есконтна стопа НБС од 8. децембра 2011. године износи 9,75 %.

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи централне емисионе банке увећаној за десет процентних поена, применом конформне методе обрачуна.

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе од 8. децембра 2011. износи 19,75%. По правилу, стопа законске камате мења се сваког месеца како се утврђује (мења) референтна стопа.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће се донети одлука о референтној каматној стопи одржаће се 19. јануара 2012.