ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

РАСПИСАН ЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА БЕСПОВРАТНО ДОДЕЉИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА СТРАНА УЛАГАЊА И ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА

                                                                                       
Крајњи рок за подношење пријава је 19. септембар 2011. године

 

Дана 19.8.2011. године Агенција за страна улагања и промоцију извоза (у даљем тексту: Агенција или SIEPA) на својој интернет страници, као и у дневном листу „Политика“ објавила је XII јавни позив за доделу средстава појединачним привредним субјектима и удружењима привредних субјеката. Додељивања ове бесповратне финансијске помоћи SIEPA врши у складу са Програмом подстицања конкурентности и интернационализације српске привреде.
Финансијски подстицањи које у циљу јачање међународне конкурентности и интернационалнизације српске привредне даје SIEPA додељују се:

  1. појединачним привредним субјектима (привредним друштвима и предузетницима) и
  2. удружењима привредних субјеката приликом заједничког наступа на међународним тржиштима.

Рок за подношење пријава за додељивање бесповратних финансијских средстава за овај 12. круг  је 19. септембар 2011. године. Документација достављена након овог рока неће се узимати у обзир.
Подносиоци пријаве који испуњавају услове за доделу средстава остварују право на рефундацију до 50% трошкова активности без пореза на додату вредност, до износа утврђених Програмом подстицања конкурентности и интернационализације српске привреде, по праву првенства подношења пријаве.
Програмом се финансирају активности реализоване до 5. децембра 2011. године, осим за сајамске активности које ће се финансирати и уколико буду реализоване током 2012. године, али само уколико је плаћање извршено до 5. децембра 2011. године.
Државна помоћ према овом пројекту може бити одобрена привредним друштвима и предузетницима са седиштем у Републици Србији под условом да:
1) се баве производњом готових или полуготових производа или пружањем услуга  у области енергетике, грађевинарства, информационих технологија, рециклаже и  индустријског и текстилног дизајна;
2) су позитивно пословали у 2009. или 2010. години;
3) су током 2009. или 2010. године остварили минимум 20% прихода од продаје  производа и услуга на међународном тржишту или су остварили извоз у минималном износу од 50.000 евра у сектору производње или 25.000 евра у  сектору услуга, осим за услуге индустријског и текстилног дизајна, где је за  подношење пријаве услов реализован извозни посао било које вредности у  години која предходи подношењу пријаве;
4) имају измирене обвезе према држави и запосленима у складу са прописима Републике Србије;
5) да им у року од две године пре подносења пријаве није изрицана правноснажна  мера забране обављања делатности.
На јавни позив не могу се пријавити привредни субјекти у тешкоћама, стечају или у поступку ликвидације.
Привредним друштвима и предузетницима SIEPA додељује субвенције за следеће активности:
1. Индивидуални наступ компанија на иностраним сајмовима;
2. Отварање представништава на страним тржиштима;
3. Наступ компанија у оквиру организованих привредних мисија/посета/Б2Б на  иностраним тржиштима;
4. Интернационализацију производа кроз јачање конкурентности;
5. Јачање маркетиншких капацитета.
Финансирање се врши рефундацијом одређених, тачно дефинисаних врста трошкова везаних за реализацију наведених активности.
Поред привредних друштава и предузетника, државна помоћ према овом пројекту може бити одобрена и удружењима са седиштем у Републици Србији која су регистрована у Агенцији за привредне регистре, која испуњавају следеће услове:
1) баве се производњом готових или полуготових производа или пружањем услуга у области енергетике, грађевинарства, информационих технологија, рециклаже и индустријског и текстилног дизајна;
2) имају минимално 5 чланица;
3) да су чланице у 2009. или 2010. години оствариле укупан промет у висини од минимално 5 милиона евра;
4) да су чланице током 2009. или 2010. године оствариле минимум 20% прихода од  продаје производа и услуга на међународном тржишту;
5) да чланице запошљавају минимално 100 запослених;
6) да чланице имају измирене обвезе према држави и запосленима у складу са  прописима Републике Србије.
На јавни позив не могу се јавити удружења у чијем саставу су привредни субјекти у тешкоћама, стечају или поступку ликвидације.
Финансијску помоћ удружењима за заједнички наступ на међународним тржиштима SIEPA даје за:
1. Заједнички наступ удружења на иностраним сајмовима;
2. Учешће у организованим привредним мисијама/посетама/Б2Б на међународним тржиштима;
3. Отварање представништва удружења на иностраним тржиштима.

Начин и поступак пријављивања за остваривање субвенција које додељује Агенција са списком документације и образаца који се у том поступку достављају обрађени су и детаљно објашњени у чланку у  „Привредном саветнику“, бр. 17/2011.

ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАЗАЦА

Сви обрасци које је Агенција прописала у вези са додељивањем субвенција могу се преузети преко сајта Агенције www.siepa.gov.rs.