ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

27. 08. 2021.

 

ПОДНОШЕЊЕ ОБРАСЦА ЗИГ
– ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ ЗА ПОГРЕШНО ПОДНЕТЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ НА ОБРАСЦУ ППП-ПД ЗА НАКНАДЕ ЗАРАДА ЗА БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА –


Од недавно Пореска управа обавештава пореске обвезнике да је поднела пореску пријаву за порез на доходак грађана на обрасцу ППП-ПД по службеној дужности за уплату доприноса обрачунатих на најнижу основицу за обрачунски период мај и јун 2021. године.

 У наведеним пријавама, између осталог, обрачунати су доприноси за запослене који су у наведеном периоду цео месец били на боловању преко 30 дана на терет РФЗО.

Наиме, према одредбама члана 51. став 3. Закона о доприносима за социјално осигурање, ако послодавац не исплати зараду до последњег дана у текућем месецу за претходни месец, дужан је да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицу доприноса из члана 37. овог закона.

Такође је прописано да ако послодавац у том року не обрачуна и не уплати доприносе за претходни месец, надлежна организациона јединица Пореске управе, по службеној дужности, а на основу расположивих података, обрачунава доприносе у име и за рачун послодавца. На основу овако поднетих пријава, исплатиоци који касне за исплатом доприноса за социјално осигурање дужни су да плате обрачунате доприносе као и камату због кашњења.

Међутим, због  масовне обраде пријава по службеној дужности, поткраду се и пореске пријаве које није требало да буду поднете од стране Пореске управе. Подносиоци пореске пријаве по службеној дужности немају евиденцију да ли се у случајевима кад доприноси нису плаћени на време ради о зарадама или накнадама зараде за  боловање преко 30 дана.  Због тога, поред пореских пријава за неблаговремено плаћене доприносе на зараде, Пореска управа подноси и пореске пријаве за запослене који се налазе на боловању преко 30 дана и којима се накнада зараде исплаћује на терет фонда.

У међувремену,  јавио нам се значајан број наших претплатника са питањем да ли да плате доприносе у складу са поднетом пореском пријавом или да поднесу образац ЗИГ, јер су се у захтеву за исплату накнаде зарада изјаснили за исплату на наменски рачун, а не на рефундацију исплаћене накнаде зараде.

Напомињемо да у прописима није дошло до промене која се тиче боловања преко 30 дана и исплате накнаде зараде запосленима, односно Законом о здравственом осигурању, прописано је да послодавац може, али не мора, да из својих средстава исплати накнаду зараде за боловање преко 30 дана.

Пореска пријава која је за запослене на боловању преко 30 дана поднета по службеној дужности није требало да се поднесе у складу са одредбама члана 51. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, зато што се у конкретном случају доприноси плаћају у складу са чланом 56. овог закона. 

Према одредбама члана 56. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, доприносе по основу накнаде зараде, односно новчане накнаде која се исплаћује из средстава обавезног здравственог осигурања, организације за запошљавање и осигурање за случај незапослености или у складу са законом који уређује финансијску подршку породици са децом, исплатиоци су дужни да обрачунају и уплате истовремено са исплатом накнаде, по прописима који важе у моменту исплате накнаде.

Због тога послодавци треба да поднесу Образац ЗИГ – Захтев за исправку грешке коју је направила Пореска управа. На основу овог захтева Пореска управа ће сторнирати задужење по основу доприноса за социјално осигурање и по основу обрачунате камате.