ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

26. 10. 2021.

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЕТ ПРАВИЛНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ
И У ВЕЗИ СА ФИСКАЛИЗАЦИЈОМ


 

Министар финансија донео се следеће подзаконске акте на основу Закона о фискализацији:

- Правилник о изменама и допунама Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна (у даљем тексту: Правилник о фискалним рачунима);

- Правилник о изменaмa Правилника о начину и поступку достављања података о издатим фискалним рачунима Пореској управи;

- Правилник о изменaмa Правилника о начину чувања и заштите података у интерној меморији електронског фискалног уређаја;

- Правилник о изменама Правилника о начину провере пријављених фискалних рачуна.

Сви наведени правилници објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 99/21 од 22. 10. 2021. године.

Оно што је заједничко за све правилнике, је то што се сви они примењују почев од 1. новембра 2021. године, уместо од 1. 1. 2022. године, а значајне измене и допуне односе се једино на Правилник о фискалним рачунима, што смо и најавили на нашем вебинару одржаном 19. новембра 2021. године.

На основу примедби добављача фискалних каса и обвезника фискализације у вези са начином евидентирања авансних уплата које су учињене налогом за уплату или налогом за пренос, прописано је да се у фискалном рачуну исказује и датум када су средства пренета на рачун обвезника фискализације. Према томе, у случају издавања рачуна за аванс који се односи на плаћање извршено у складу са чланом 6. став 1. тачка 5) Правилника о фискалним рачунима (пренос на рачун – када се плаћање врши налогом за уплату или налогом за пренос), поред података као што су дан, месец, годину, сат, минут и секунд сачињавања фискалног рачуна, у фискалном рачуну исказује и датум када су средства пренета на рачун обвезника фискализације.

Поред тога, прописано је да се у том случају фискални рачун за аванс се може издати најкасније наредног радног дана од дана пријема авансне уплате.

За остале начине плаћања аванса, остаје обавеза да се истог дана када се прими авансна уплата изда авансни фискални рачун.

Следећа измена односи се на нову могућност издавања фискалног рачуна у електронској форми (осим у случају продаје на мало искључиво путем интернета).

Правилником о фискалним рачунима прописано је да обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, фискални рачун издаје купцу добара, односно кориснику услуга у штампаној форми, а само изузетно, онај који обавља промет на мало искључиво путем интернета, преко електронског фискалног уређаја, фискални рачун издаје купцу добара, односно кориснику услуга у електронској форми.

Изменама и допунама Правиилника о фискалним рачунима прописује се да обвезник фискализације може фискални рачун доставити електронским путем, искључиво уз сагласност купца добара, односно корисника услуге. На овај начин, омогућава се и оним трговцима на мало који се баве прометом на мало преко интернета истовременом са осталим облицима промета на мало да, уз сагласност купца, издају фискални рачун у електронској форми. Поред тога, у другим случајевима када су обвезник фискализације и корисник услуге физички дислоцирани, уз сагласност купца могу се издавати електронски рачуни (закуп непокретности, продаја робе путем доставе и др.).

У члану 3. став 3. Правилника о фискалним рачунима бришу се речи: „као и повраћај ПДВ-а купцу – путнику који у Републици Србији нема пребивалиште, ни боравиште, у складу са прописима којима се уређује такав повраћај ПДВ-а”. То значи да се повраћај ПДВ-а купцу – путнику неће евидентирати као рефундација у оквиру електронског система издавања рачуна (ЕСИР), већ ће се апликација за те намене развити на систему за управљање фискализацијом Пореске управе (СУФ).

У вези са фискализацијом донет је Правилник о измени Правилника о подношењу пореске пријаве електронским путем.

У Правилнику о подношењу пореске пријаве електронским путем („Службени гласник РС”, бр. 113/13 и 104/18), досадашњи Образац ПЕП – Овлашћење за употребу електронских сервиса замењује се новим Обрасцем ПЕП – Овлашћење за употребу електронских сервиса, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. У четвртом делу овог обрасца „Обим овлашћења за употребу електронских сервиса“ уводи се ново поље „4.6. Фискализација“, тако да се овлашћење може дати и за ове намене.