ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

26. 09. 2021.

 

ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ И ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ БИЋЕ ОМОГУЋЕНО
ОД 1. ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ

 

Припреме за примену новог Закона о фискализацији („Службени гласник РС”, број 153/20)  увелико су  току. О ово теми писали смо у више наврата (ПС 21/20, 8/21, 11/21 и 17/21). У претходном броју часописа писали смо о предложеним изменама и допунама Закона где је једна од најважнијих измена промена рока за почетак његове примене – уместо фиксног рока 1. јануара 2022. године, прописаће се обавеза увођења у року од 1. новембра 2021. до 30. априла 2022. године.

Ради усклађивања са померањем рока за увођење фискалних каса, али и због отклањања уочених недостатака (пропуштање да се у целом тексту прописа поред термина „пословни простор“, користи термин „пословне просторије“) у тексту Правилника о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора („Службени гласник РС“, бр. 31/21, у даљем тексту Правилник), прописане су његове измене и допуне.

Правилник о изменама и допунама Правилника о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора („Службени гласник РС“, бр. 93/21, у даљем тексту: Правилник о изменама и допунама) ступио је на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику РС (23. септембра 2021. године), а примењује се од 1. октобра 2021. године.

Правилником о изменама и допунама уместо термина „захтев“ за за генерисање јединствене ознаке пословног простора електронским путем, уводи се темин „пријава“. Поред тога, мења се и садржина документа који је обвезник фискализације дужан да пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна у пословном простору и пословној просторији, у смислу члана 2. став 1. тачка 9) Закона, Пореској управи.

Пријава са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије електронским путем, који садржи податке о пословном простору и пословној просторији, доставља се за сваки пословни простор и пословну просторију одвојено.

Пријава садржи следеће податке:

1) порески идентификациони број (ПИБ) обвезника фискализације;

2) назив, односно име и презиме обвезника фискализације;

3) назив пословног простора и пословне просторије;

4) тип пословног простора и пословне просторије;

5) геолокацију пословног простора и пословне просторије (просторне координате);

6) адресу пословног простора и пословне просторије;

7) врсте делатности које се обављају у пословном простору и пословној просторији;

8) датум почетка обављања делатности у пословном простору и пословној просторији за коју је поднета пријава;

9) датуме привременог затварања/отварања пословног простора и пословне просторије;

10) датум престанка обављања делатности у пословном простору и пословној просторији;

11) квадратуру пословног простора и пословне просторије;

12) статус пословног простора и пословне просторије (активан/неактиван).

Податак о врсти делатности уноси се у складу са прописом којим се уређује класификација делатности према делатностима које се обављају у пословном простору и пословној просторији. Тако на пример, произвођач намештаја и чија је основна делатност 31.09 Производња осталог намештаја, а који продаје своје производе у салону намештаја за тај салон навешће податак 47.59 Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама.

Податак о датуму почетка обављања делатности представља датум када је обвезник фискализације почео да обавља делатност малопродаје и/или пружања услуга физичким лицима у том пословном простору и пословној просторији за коју је поднета пријава.

Податак о датумима привременог затварања/отварања, односно датуму престанка обављања делатности садржи обавештење о дану затварања/отварања пословног простора и пословне просторије и назнаку да ли се пословни простор и пословна просторија привремено или трајно затвара.

Пореска управа, након извршене провере достављених података, у року од три дана од дана достављања пријаве са подацима, доставља подносиоцу пријаве обавештење, које садржи јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије, која ће се користити у електронском фискалном уређају.

Пријава доставља се у електронском облику преко портала Пореске управе. Обавештење о јединственој ознаци Пореска управа доставља у електронском облику обвезнику фискализације.

 

Корисничко упутство за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама може се преузети са интернет странице Пореске управе.

Иако се Правилник примењује од 1. октобра 2021. године, то не значи да сви обвезници фискализације треба да похитају да одмах доставе пријаву. Обвезник фискализације дужан је да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи електронским путем достави податке о пословним просторима и пословним просторијама. У ситуацији када се на тржишту још увек не могу набавити електронски фискални уређаји и када је најављено продужење рока за њихово увођење, непотребно је пријављивати пословне просторе и пословне просторије. По нашем мишљењу, ово треба учинити максимално пар недеља пре почетка коришћења конкретног електронског фискалног уређаја у конкретном пословном простору, односно пословној просторији.