ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

25. 10. 2021.

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА 2022. ГОДИНУ


 

Последњи дан за подношење захтева за паушално опорезивање предузетника за наредну 2022. годину је 1. новембар 2021. године, с обзиром на то да утврђени рок за подношење захтева за паушално опорезивање предузетника ове године пада у нерадни дан (недеља). Сходно Закону о општем управном поступку рок за подношење захтева за паушално опорезивање  у том случају се помера на први наредни радни дан, што значи да се овај захтев може поднети најкасније до 1. новембра 2021. године (понедељак).

Захтев се подноси искључиво електронским путем, преко портала Пореске управе.

Напомињемо да уколико је предузетник у континуитету опорезован паушално и није дошло до битних промена у пословању, није неопходно да сваке године подноси захтев за паушално опорезивање.

Процењени износ месечног паушалног пореза може се израчунати на интернет страници: https://eporezi.purs.gov.rs/kalkulator-paušalnog-poreza-i-doprinosa.html

Решење о утврђивању пореза доставља се пореским обвезницима у електронском облику у пореско сандуче на порталу Пореске управе. Пореска управа доноси два решења (решење за порез на доходак грађана и решење за доприносе за обавезно социјално осигурање).

Услови  за паушално опорезивање уређени су Уредбом о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности („Сл.гласник РС“, бр. 94/19,... и 156/20).

Право на паушално опорезивање не признаје се обвезнику:

1) који обавља делатност из области рекламирања и истраживања тржишта;

2) који обавља делатност из области: трговине на велико и трговине на мало, хотела и ресторана, финансијског посредовања и активности у вези с некретнинама;

3) у чију делатност улажу и друга лица;

4) чији је укупан промет у години која претходи години за коју се утврђује порез, односно чији је планирани промет када почиње обављање делатности – већи од 6.000.000 динара;

5) који је евидентиран као обвезник пореза на додату вредност у складу са Законом о порезу на додату вредност.

Подсећамо на то да почев од утврђивања прихода за 2020. годину немогућност вођења књига или отежано обављање делатности због обавезе вођења пословних књига није предуслов за право на подношење захтева за паушално опорезивање.