ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

10. 09. 2021.

 

РОК ЗА ПОТПУНИ ПРЕЛАЗАК НА НОВИ МОДЕЛ ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ
ЋЕ БИТИ ПРОДУЖЕН ДО 30. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ

 

После вишегодишње примене Закона о фискалним касама, крајем 2020. године донет је Закон о фискализацији којим се уређује предмет фискализације, поступак фискализације преко електронског фискалног уређаја, садржај фискалног рачуна, одређују се обвезници фискализације и уређују друга питања значајна за фискализацију. Овај закон би требало да почне да се примењује 1. јануара 2022. године.

У међувремену донети су сви подзаконски акти који су потребни за примену овог закона.

Министарство финансија покренуло је кампању под називом „Буди еФискализован“ путем које ће јавност бити информисана о новом моделу фискализације у Републици Србији.

Нови модел фискализације подразумева коришћење електронског фискалног уређаја, путем којег ће обвезник фискализације у тренутку промета на мало, укључујући и примљени аванс за будући промет на мало, издавати фискални рачун са QR кодом. Електронски фискални уређај осим касе, може да буде и рачунар, таблет, мобилни телефон. Такође, QR код на сваком рачуну подразумева да купци производа, односно корисници услуга, могу да провере да ли је рачун издат у складу са законом.

Транзициони период ће почети од 1. новембра 2021. године, и од тада ће порески обвезници моћи постепено да прелазе на нови модел фискализације. Уколико један продајни објекат уђе у транзициони период, обавеза је да сви фискални уређаји у том објекту буду у истом статусу. Најављено је да ће се рок за прелазак на нови модел фискализације продужити тако да ће обвезници фискализације бити у обавези да у потпуности пређу на нови модел до 30. априла 2022. године.  

Планирано је да се обвезницима фискализације помоћу субвенција покрију неопходни трошкови преласка на нови модел. Порески обвезници ће директно добијати новчана средства потребна за прелазак на нови модел фискализације.

Дефискализација старих фискалних уређаја ће бити аутоматски извршена повезивањем нових фискалних уређаја са сервером у Пореској управи и стављањем старих уређаја ван функције.

Очекује се да ће нови модел фискализације резултирати смањењем оперативних трошкова пореских обвезника, укинуће непотребно администрирање, и самим тим створити бољи пословни амбијент. Трошкови ће бити смањени у делу издатака за ГПРС пренос података дневног извештаја, а такође и за штампање контролних трака за фискалне рачуне, чување контролних трака, обавезни годишњи сервис фискалних уређаја, поступак фискализације/дефискализације фискалних уређаја, итд. Такође, нови модел фискализације допринеће смањењу сиве економије и смањиће могућност злоупотребе.

Више информација о новом моделу фискализације може се наћи на сајту budiefiskalizovan.gov.rs.