ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

03. 12. 2021.

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛАТНОСТИ КОД ЧИЈЕГ ОБАВЉАЊА НЕ ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА ЕВИДЕНТИРАЊА ПРОМЕТА НА МАЛО
ПРЕКО ЕЛЕКТРОНСКОГ ФИСКАЛНОГ УРЕЂАЈА

 

Влада Републике Србије донела је Уредба о изменама и допунама Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја (Уредба о изменама и допунама) којом је у оквиру више делатности сужен круг привредних субјеката који су ослобођени обавезе евидентирања промета на мало у односу на до сада важеће решење, док је с друге стране прописано (продужено) ослобођење за делатност 92 - Коцкање и клађење.

Уредбом о изменама и допунама прописује се да се привредни субјекти у оквиру делатности 51.10 - Ваздушни превоз путника, ослобађају обавезе евидентрирања промета само у делу који се односи на међународни превоз путника, због специфичности пословања.

Уредбом првобитно није било прописано ослобођење за делатност 51.10  Ваздушни превоз путника. Сада се Уредбом о изменама и допунама прописује ослобођење за ову делатност, али само у делу који се односи на међународни превоз путника.

Прописује се да се у оквиру делатности 52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају, ослобађају од обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја делатности које се односе на наплату и одржавање путева, мостова и тунела и наплату и одржавање паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др. која се наплаћују путем трећих лица, односно телекомуникационих оператора.

Исто се односи и да делатност из Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11, 104/16 и 95/18) управљање јавним паркиралиштима. Када се обављање ове делатности наплаћују путем трећих лица, односно телекомуникационих оператора, у том случају не постоји обавеза евидентирања промета на мало и примљених аванса за промет на мало преко електронског фискалног уређаја.

У оквиру групе делатности 96.09 – Остале непоменуте личне услужне делатности сужава се круг делатности које су ослобођене обавезе евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја, па се ослобођење односи само поједине делатности и то: активност чистача ципела и носача. Уредбом о изменама и допунама прописује се да лица за наплату паркирања аутомобила нису ослобођена обавезе евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја.

Делатност 92 Коцкање и клађење изузима се од обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја и то у делу који се односи на игре на срећу чији је приређивач Државна лутрија Србије, као и за игре на срећу за које приређивач у електронској форми доставља податке о извршеном промету органу надлежном за игре на срећу, у складу са прописима. Привредни субјекти у оквиру наведене делатности обвезници су накнаде за одобравање и приређивање посебних игара на срећу и располажу информационим програмима који су у непосредној вези са Управом за игре на срећу која врши контролу и надзор над радом ових привредних субјеката. Због тога што већ постоји успостављена контроле од стране надлежног државног органа – Управе за игре на срећу, ова делатност ослобађа се од обавезе евиденитрања сваког оствареног промета на мало преко електронског фискланог уређаја.

Стара Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе („Службени гласник РС”, бр. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 и 100/14) престаје да важи 1. маја 2022. године.

Обвезници фискализације који нису у складу са новом Уредбом ослобођени обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја, дужни су да до 30. априла 2022. године ускладе своје пословање са одредбама Закона о фискализацији и подзаконским актима донетим на основу тог закона.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије.