ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

02. 09. 2021.

 

ОБЈАВЉЕНА ЈЕ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА АПЛИКАТИВНОГ ИНТЕРФЕЈСА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ СА ПОРТАЛОМ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА


У вези са применом Закона о електронском фактурисању и подзаконских аката донетих на основу њега обавештавамо привредне субјекте да је Министарство финансија 1. септембра 2021. год. објавило два техничка документа битне за ИТ стручњаке:

  • Оквирну спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура и
  • Спецификацију прилагођене примене стандарда EN 16931-1 за електронске фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији.

Документи су доступни на порталу за електронске фактуре који се налази на адреси https://www.efaktura.gov.rs/

Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура даје оквирну спецификацију за приступ путем апликативног интерфејса (API). Овај документ је битан за субјекте који ће имати обавезу  електронског фактурисања који ће систему електронских фактура приступати путем апликативног интерфејса (енг. API – Application Programming Interface) који ће повезати инфомациони система конкретног субјекта са порталом електронских фактура и вршење свих радњи у вези са креирањем, издавањем и/или прихватањем електронских фактура на тај начин.

Крајња техничка спецификација апликативног интерфејса је саставни део имплементације апликативног интерфејса и одржава се тако да увек буде усаглашена са одговарајућом верзијом имплементираног система.

Спецификација прилагођене примене стандарда EN 16931-1 за електронске фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији представља спецификацију употребе основног модела фактуре  (енгл. Core Invoice Usage Specification - CIUSу складу са српским  стандардом електронског фактурисања SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020.

Спецификација је намењена за фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији, а које се размењују путем система електронских фактура у складу са Законом о електронском фактурисању.

Посебно напомињемо да су ово технички документи намењени су пре свега програмерима који на основу њих треба да изврше прилагођавање рачуноводствених програма у случају да привредни субјект жели да електронске фактуре процесуира у свом информационом систему који ће бити повезан са системом електронских фактура, и као такви нису посебно релеватни за рачуновође, пореске стручњаке  и остале изван ИТ сектора.

У часопису Привредни саветник о овој теми писали смо у:

  • ПС 16/2021 – рубрика кратке информације под 5 – „Актуелности у вези са применом Закона о електронском фактурисању“;
  • ПС 13/2021 – чланак „Примена Закона о електронском фактурисању и подзаконских аката донетих на основу њега“;
  • ПС 10/2021 – чланак „Усвојен је нови Закон о електронском фактурисању“;
  • ПС 8/2021 – рубрика кратке информација под 7 и 8 – „Продужење рока за примену Закона о електронском фактурисању у трансакцијама са јавним сектором“ и „Стављање ван снаге одредаба Закона о рачуноводству које се односе на обавезу издавања електронских фактура од 1. јануара 2022. године“;
  • ПС 5/2021 – чланак „У сусрет Закону о електронском фактурисању“.

 

У октобру се очекује да ће бити доступна верзија за тестно коришћење система електронских фактура. Када то то деси Привредни саветник ће држати нови вебинар о примени Закона о електронском фактурисању, и ову тему ћемо додатно обрађивати у часопису.