ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

01. 10. 2021.

 

ФИНАСИЈСКА ПОДРШКЕ ОБВЕЗНИЦИМА ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ – СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФИСКАЛНИХ УРЕЂАЈА

 

Влада Републике Србије на седници одржаној 30. септембра 2021. године донела је Уредбу о утврђивању програма фиансијске подршке обвезницима фискалзације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација (у даљем тексту: Уредба). У време припреме текста за штампу, Уредба још није објављена у „Службеном гласнику“, а ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.

Уредбом утврђује се Програм финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са Законом о фискализацији.

Програмом финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација (у даљем тексту: Програм) се утврђује: право на коришћење финансијске подршке и обавезе корисника финансијске подршке за фискализацију, начин остваривања права, поступак реализације Програма, губитак права на коришћење финансијске подршке и праћење реализације Програма.

Право на коришћење финансијске подршке имају обвезници фискализације у смислу Закона о фискализацији, основани и уписани код надлежног регистра закључно са 29. октобром 2021. године.

Право на финансијску подршку из овог програма обвезник фискализације може да оствари само по основу пословних простора и пословних просторија за које је Пореска управа доделила јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије.

Постојећи обвезник фискализације може да оствари право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу ове уредбе, као и финансијску подршку по свакој пријављеној активној фискализованој фискалној каси у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу ове уредбе.

У случају да је укупан број пријављених пословних простора и просторија постојећег обвезника већи од броја пријављених активних фискализованих фискалних каса, висина финансијске подршке која се додељује на основу броја пословних простора и просторија биће обрачуната у односу на број пријављених активних фискализованих фискалних каса.

Нови обвезник фискализације може да оствари право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу ове уредбе, као и финансијску подршку за један електронски фискални уређај у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу ове уредбе, по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији.

У случају да нови обвезник фискализације у изјави за доделу финансијске подршке за фискализацију наведе више пословних простора и просторија, Пореска управа може да одобри финансијску подршку за мањи број пословних простора  и просторија и електронских фискалних уређаја од наведеног броја, уколико утврди да наведени подаци у изјави не одговарају чињеничном стању.

Обвезници фискализације који нису евидентирани у систем пореза на додату вредност на дан подношења Изјаве о заинтересованости,  финансијску подршку остварују у износу увећаном за 20%.

Право на коришћење финансијске подршке немају:

- привредни субјекти који су обухваћени Списком корисника јавних средстава утврђених у складу са Правилником о списку корисника јавних средстава, осим типа корисника јавних средстава 6, 7 и 10;

- обвезници фискализације којима је Пореска управа решењем привремено одузела порески идентификациони број (ПИБ).

Обвезници фискализације који су остварили право на финансијску подршку за фискализацију имају обавезу да, у року од шест месеци од почетка примене закона којим се уређује фискализација, почну да евидентирају промет на мало преко електронског фискалног уређаја у сваком пословном простору и просторији за коју су добили финансијску подршку за фискализацију.

О начину остваривања права на финансијску подршку, поступку реализације програма и губитку права на финансијску подршку можете прочитати детаљније у часопису „Привредни саветник“, бр. 18/21, који смо управо предали у штампу.