ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

01. 10. 2021.

 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОДАТАКА У ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ ППП-ПД ЗА ПРИМАЊА СА ОЛАКШИЦОМ
ОЛ 23 И ОЛ 25 ОД 1.10.2021. ГОДИНЕ

 

Пореска управа је на свом сајту у делу Обједињена наплата, објавила Обавештење о начину подношења пореске пријаве са исказаном олакшицом ОЛ 23 и ОЛ 25 од 01.10.2021. године. Ради се новом начину исказивања података у пореској пријави ППП-ПД за примања лица за која се користи олакшица прописана одредбама члана 21ђ и 21е Закона о порезу на доходак грађана (у даљем тексту: ЗПДГ) и члана 45г и 45д Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: ЗДОСО). У наставку дајемо преглед примања са олакшицама која подлежу измењеном начину исказивања података у пореској пријави почев од 1.10.2021. године, а након тога дајемо објашњења о новом начину уноса података у ППП-ПД за наведена примања.

 

ОВП

ОЛ

Б

Опис врсте прихода

113

23

0

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, оснивача новооснованог привредног друштва који је засновао радни однос у том привредном друштву, са правом на ослобођење у складу са чланом 21ђ Закона и чланом 45г Закона о доприносима, у примени почев од 1. јануара 2019. године.

114

23

0

Лична зарада новооснованог предузетника из члана 32. став 2. Закона, са правом на ослобођење у складу са чланом 21ђ Закона и чланом 45г Закона о доприносима, у примени почев од 1. јануара 2019. године.

115

23

0

Лична зарада новооснованог предузетника пољопривредника из члана 32. став 3. Закона, са правом на ослобођење у складу са чланом 21ђ Закона и чланом 45г Закона о доприносима, у примени почев од 1. јануара 2019. године.

212

23

0

Накнада зараде оснивача новооснованог привредног друштва, односно накнада личне зараде новооснованог предузетника и новооснованог предузетника пољопривредника, због привремене спречености за рад услед професионалне болести или повреде на раду, која од првог дана па све време трајања спречености терети средства послодавца, са правом на ослобођење у складу са чланом 21ђ Закона и чланом 45г Закона о доприносима, у примени почев од 1. јануара 2019. године.

213

23

0

Накнада зараде оснивача новооснованог привредног друштва, односно накнада личне зараде новооснованог предузетника и новооснованог предузетника пољопривредника, која за првих 30 дана спречености терети средства послодавца, због привремене спречености за рад услед болести или повреде ван рада, због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге болесног члана уже породице, изузев детета млађег од три године, због одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 74. и 102. Закона о здравственом осигурању), са правом на ослобођење у складу са чланом 21ђ Закона и чланом 45г Закона о доприносима, у примени почев од 1. јануара 2019. године.

214

23

0

Накнада зараде оснивача новооснованог привредног друштва, односно накнада личне зараде новооснованог предузетника и новооснованог предузетника пољопривредника, за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 116. Закона о раду, са правом на ослобођење у складу са чланом 21ђ Закона и чланом 45г Закона о доприносима, у примени почев од 1. јануара 2019. године.

101

25

0

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, оснивача новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, са правом на ослобођење у складу са чланом 21е Закона и чланом 45д Закона о доприносима, без стажа осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.

101

25

1

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, оснивача новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, са правом на ослобођење у складу са чланом 21е Закона и чланом 45д Закона о доприносима, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.

101

25

2

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, оснивача новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, са правом на ослобођење у складу са чланом 21е Закона и чланом 45д Закона о доприносима, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.

101

25

3

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, оснивача новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, са правом на ослобођење у складу са чланом 21е Закона и чланом 45д Закона о доприносима, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.

101

25

4

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, оснивача новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, са правом на ослобођење у складу са чланом 21е Закона и чланом 45д Закона о доприносима, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.

102

25

0

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - оснивача новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, са правом на ослобођење у складу са чланом 21е Закона и чланом 45д Закона о доприносима, без стажа осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.

102

25

1

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - оснивача новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, са правом на ослобођење у складу са чланом 21е Закона и чланом 45д Закона о доприносима, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.

102

25

2

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - оснивача новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, са правом на ослобођење у складу са чланом 21е Закона и чланом 45д Закона о доприносима, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.

102

25

3

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - оснивача новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, са правом на ослобођење у складу са чланом 21е Закона и чланом 45д Закона о доприносима, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.

102

25

4

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство - оснивача новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, са правом на ослобођење у складу са чланом 21е Закона и чланом 45д Закона о доприносима, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.

201

25

0

Накнада зараде оснивача новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне болести, са олакшицом по члану 21е Закона и члану 45д Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.

202

25

0

Накнада зараде оснивача новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност због болести или повреде ван рада, због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге болесног, односно повређеног члана уже породице, изузев детета млађег од три године, због одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 73. и 101. Закона о здравственом осигурању), са олакшицом по члану 21е Закона и члану 45д Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.

203

25

0

Накнада зараде оснивача новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 116. Закона о раду, са олакшицом по члану 21е Закона и члану 45д Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.

 

Основна разлика у односу на досадашњи начин исказивања података у пореској пријави за наведене врсте прихода односи се на начин исказивања података о пореској основици у пољу 3.10 и основици доприноса у пољу  3.12 пореске пријаве. Досадашњи начин исказивања података у пореској пријави за примања са наведеним олакшицама подразумевао је да наведена поља 3.10 и 3.12 буду исказана са износом од 0,00 динара.

Почев од 1.10.2021. године, начин исказивања у овим пољима пореске пријаве је следећи:

-у поље 3.10 Основица за порез – уместо износа од 0,00 динара, уноси се износ разлике између бруто прихода из поља 3.9 и неопорезивог износа од 18.300 динара, и

-у поље 3.12 Основица за доприносе  – уместо износа од 0,00 динара, уноси се износ најниже месечне осовице социјалних доприноса од 28.402 динара.

Приликом попуњавања пореске пријаве ППП-ПД на претходно описани начин, датум у пољу 1.3 - Датум настанка пореске обавезе и датум у пољу 1.4 Датум плаћања не може бити пре 1.10.2021. године.

Начин попуњавања осталих поља ППП-ПД је остао непромењен.

Обавештење ПУ може се преузети са ове странице:

https://www.purs.gov.rs/sr/pravna-lica/objedinjena/poreski-propisi.html