ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

30. 11. 2020.

 

ОБЈАВЉЕНА ЈЕ ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР 2019. – СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ НА ОСНОВУ КОЈЕ СЕ УТВРЂУЈЕ НАЈНИЖА И НАЈВИША ОСНОВИЦА
ЗА ОБРАЧУН СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА У 2021. ГОДИНИ

 

У „Службеном гласнику РС“, бр. 144/2020 објављен је податак о просечној зараду у Републици Србији за период од октобра 2019. до септембра 2020. године. Овај податак служи за утврђивање највише и најниже месечне основице за обрачун и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање.

Просечна зарада у Републици Србији за период октобар 2019. године – септембар 2020. године износи 81.150,00 динара.

На основу овог податка утврђује се најнижа и највиша  основице за обрачун и плаћање доприноса а  обавезно социјално осигурање за 2021. годину. Податке о најнижој и највишој основици за обрачуна социјалних доприноса  објављује министар надлежан за послове финансија и примењиваће се од 1. јануара 2021. године.

На основу објављеног податка могу се рачунски утврдити основице за обрачуна доприноса, и то:

1) најнижа која би износила -  28.403,00 динара (81.150 x 35%), и

2) највиша која би износила - 405.750,00 динара (81.150 x 5).