ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

29.05. 2020.

 

УПЛАТА ДИРЕКТНОГ ДАВАЊА ПОСЛОДАВЦИМА У ЈУНУ УТВРЂУЈЕ СЕ НА ОСНОВНЕ МИНИМАЛНЕ МАРТОВСКЕ ЗАРАДЕ ОД 30.367,04, НЕЗАВИСНО ДА ЛИ СЕ ЗАПОСЛЕНИМА ИСПЛАЋУЈЕ НЕТО МИНИМАЛНА ЗАРАДА ЗА МАЈ У ИЗНОСУ ОД 28.986,72 ДИНАРА

Тако на пример, уколико је послодавац донео одлуку о исплати минималне зараде у условима отежаног пословања услед епидемије вирусом COVID 19, а на основу општег акта, односно уговора о раду или ако запослени имају зараду у висини минималне зараде, у обавези је да запосленима исплати и увећање зараде по основу топлог оброка, регреса за коришћење годишњег одмора, минулог рада, ноћног, прековременог и рада на дан празника и др., а што су примања која увећавају минималну зараду:

- за обрачунски период април запосленом који има право на нето минималну зараду у износу од 30.367,04 динара, потребно је исплатити и друга примања на која има право у складу са уговором о раду и интерним актом;

- за обрачунски период мај, због мањег фонда сати, нето минимална зарада износи 28.986,72 динара, али је такође, потребно запосленима обрачунати и исплатити наведена увећања зараде.

Ако запослени имају зараду у висини минималне зараде, приликом подношења пореске пријаве запосленима зарада се обрачунава у складу са уговором о раду.

На пример, уколико се обрачунава зарада за мај, порез и доприноси обрачунавају се на нето минималну зараду у износу од 28.986,72 динара увећану за топли оброк, регрес и друга примања на која запослени има право. И по основу ових запослених послодавац ће добити уплату директних давања у износу од 30.367,04 динара.

Скрећемо пажњу да приликом исплате средстава са наменског рачуна за зараде за мај 2020. године, појединачном запосленом не може се исплатити нето зарада у износу већем од износа на коју су обрачунати порез и доприноси.

Уколико на пример:

- запослени за мај остварује нето зараду у висини нпр. 29.500  динара (нето минимална зарада + увећања зараде), а послодавац одлучи да са наменског рачуна том запосленом исплати нето износ за мај од 30.367,04 динара, дужан је да обрачуна порез и доприносе на начин прописан релевантним законима на тако увећани износ;

- запослени за мај остварује нето зараду у висини нпр. 29.500  динара (нето минимална зарада + увећања зараде), а послодавац одлучи да са наменског рачуна том запосленом исплати нето износ за мај од 29.500  динара, дужан је да обрачуна порез и доприносе на начин прописан релевантним законима на тај износ. „Вишак“ од 867,04 динара (30.367,04 – 29.500) може бити искоришћен за ипслату зарада  и накнада зарада том запсоленом у наредном месецу, односно другим запосленима (без дискриминације).

О овоме смо детаљно писали у ПС 10/20.