ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

27. 11. 2020.

 

ОБЈАВЉЕН ЈЕ АНЕКС IV ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ

 

У „Службеном гласнику РС“, бр. 142/20 објављен је Анекс IV Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Анекс се примењује од 26. новембра 2020. године, и прописано је право запосленог на :

- накнаду зараде за привремено одсуство са рада (боловања),  због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања њихових послова и радних задатака, односно службених дужности и контаката са лицима којима је потврђена болест  COVID-19 или наложена мера изолације или самоизолације, и то:

1) за првих 30 дана одсуства са рада, висину накнаде исплаћује послодавац из својих средстава –  у висини од 100% од основице за обрачун накнаде утврђена у складу са законом,

2) почев од 31. дана одсуства са рада, на терет РФЗО, висина накнаде зараде исплатиће се тако што ће се из средстава обавезног здравственог осигурања обезбедити законом прописани износ накнаде зараде (65%), а послодавац ће из својих средстава обезбедити разлику до висине од 100% основа за накнаду зараде (РФЗО исплаћује 65%, а 35% се исплаћује из средстава послодавца).

 

Одсуство са рада запослени доказује решењем надлежног органа (санитарног инспектора, органа надлежног за контролу прелажења државне границе, царинског органа, изводом из евиденције Министарства унутрашњих послова и др.) или извештајем лекара о привременој спречености за рад (дознака), у складу са законом.

С обзиром, да је Анекс IV, ступио на снагу 26. новембра 2020. године, за боловања започета,  из наведних  разлога пре тог датума, која нису обрачуната и исплаћена, исплата  се врши у складу  са Анексом IV.