ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

27.01. 2020.

 

НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ ПРИМЕЊУЈУ СЕ ЗА ИСПЛАТЕ ПОЧЕВ
ОД 1. ФЕБРУАРА 2020. ГОДИНЕ ДО 31. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ

 

 

Ред. бр.

ОПИС

Неопорезиви износ

од 01.02.2020.

1

2

4

1

За долазак и одлазак са рада (члан 18. тачка. 1) Закона о порезу на доходак грађана (ЗПДГ)

3.988,00

2

За време проведено на службеном путу у земљи (дневница) (члан 18. тачка 2) ЗПДГ)

2.394,00

3

За коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе (члан 18. тачка 5) ЗПДГ)

6.980,00

4

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице (члан 18. тачка 7) ЗПДГ)

39.881,00

5

Поклон деци запослених, до 15 година, поводом Нове године и Божића (члан 18. тачка 8) ЗПДГ)

9.970,00

6

Јубиларне награде запосленима (члан 18. тачка 9) ЗПДГ)

19.939,00

7

Износи премија за додатно добровољно пензијско осигурање и пензијски допринос који послодавац уплаћује за запосленог (члан 21a став 2. ЗПДГ и члан 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање)

5.984,00

8

Стипендије и кредити ученицима и студентима (члан 9. тачка 12) ЗПДГ)

30.570,00

9

Помоћ у случају смрти запосленог, или
пензионисаног радника (члан 9. тачка 9) ЗПДГ)

69.789,00

10

Накнада за исхрану – хранарину коју спортистима аматерима исплаћују спортски клубови (члан 9. тачка 13) ЗПДГ)

9.970,00

11

Појединачно остварени добитак од игара на срећу (члан 83. став 4. тачка 1) ЗПДГ)

101.900,00

12

Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код исплатиоца (члан 9. тачка 30) ЗПДГ)

13.248,00

13

Награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца (члан 85. тачка 11) ЗПДГ)

13.248,00

14

Помоћ у случају смрти члана породице запосленог (члан 9. тачка 9а ЗПДГ)

69.789,00

 

Неопорезиви износ за:

  •  стипендије и кредите ученика и студената утврђене су у месечном износу од 30.000 динара и примењују се од 1. јануара 2020. године. Новоусклађени износ од 30.570,00 динара примењује се од 1. фебруара 2020. до 31. јануара 2021. године.
  • накнада за рад чланова бирачких и гласачких одбора за спровођење непосредних избора и других облика непосредног изјашњавања грађана, као и накнада за рад на попису становништва до 5.353 динара ( члан 9. тачка 29) ЗПДГ.
  • накнаде трошкова боравка физичким лицима (од 1. јануара 2020. године) која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација у области образовања, обука, спорта, рада са младима, науке, истраживања и иновација, исплаћене у складу са наведеним програмима, а највише до износа од 100.000 динара за трошкове на месечном нивоу. Усклађени износ од 1. фебруара 2020. године износи 101.900 динара.