ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

26. 10. 2020.

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ЈЕ ОБЈАВИЛО НАЦРТ ЗАКОНА О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ

 

Министарство финансија објавило је радну верзију Нацрта закона о фискализацији, а у циљу стварања услова за сузбијање сиве економије, ефикасније контроле и боље наплате пореза.

Нови модел фискализације предвиђа свеобухватни обим фискализације, с тим што ће као и до сада поједине делатности бити изузете од обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја.

Процењује се да ће предложено законско решење отклонити уочене недостатке садашњег система фискализације (поступак фискализације/дефискализације фискалних каса, редовно сервисирање, чување контролних трака и др.), чиме се смањују трошкови пословања, укида непотребно администрирање и ствара бољи пословни амбијент.

Нацртом закона о фискализацији предвиђено је да се у моменту промета на мало сваки рачун фискализује и да се Пореској управи врши пренос података о издатим фискалним рачунима путем сталне интернет везе у реалном времену. Изузетно, уколико се подаци о издатим фискалним рачунима не могу доставити у реалном времену, услед прекида интернет везе или она није доступна на месту промета, предвиђена је обавеза чувања података у интерној меморији електронског фискалног уређаја до момента преноса података Пореској управи. Такође, предвиђено је да обвезник фискализације користи безбедносни елемент за потписивање фискалних рачуна за потребе спровођења поступка фискализације и потврде идентитета приликом размене података и информација са Пореском управом. С тим у вези, предложено техничко решење требало би да обезбеди ефикасан и поуздан начин преноса података о издатим фискалним рачунима Пореској управи, која евидентира податке о примљеним фискалним рачунима у Систему за управљање фискализацијом.

Нацртом закона о фискализацији предложено је да обвезник фискализације у тренутку промета на мало, укључујући и примљени аванс за будући промет на мало, изда фискални рачун коришћењем електронског фискалног уређаја, који се састоји од елемената (процесор фискалних рачуна и електронски систем за издавање рачуна) чија је употреба претходно одобрена од стране Пореске управе, при чему ће Пореска управа успоставити регистар елемената електронских фискалних уређаја чија је употреба одобрена, док је обвезнику фискализације остављена и могућност да самостално развија и имплементира уређај за потребе свог пословања, који Пореска управа одобрава пре почетка коришћења.

Поред тога, новим законским решењем предвиђено је да купци производа, односно корисници услуга, могу да провере да ли је њихов фискални рачун издат у складу са законом, одмах по издавању фискалног рачуна.

Пре усвајања Нацрта закона о фискализацији биће обављене консултације са привредним субјектима и другим заинтересованим странама, како би били благовремено и правилно информисани о предложеним законским решењима, чиме би се омогућило да дају и свој допринос даљем унапређењу предложених решења.

Консултације ће се спроводити у периоду од 23. октобра 2020. године до 2. новембра 2020. године.

Почетак примене закона је предвиђен од 1. јануара 2022. године, како би се у међувремену донела подзаконска акта за спровођење овог закона, а обвезници фискализације имали довољно времена да ускладе своје пословање са одредбама новог закона.

Сходно мерама Републике Србије за ублажавање последица пандемије вируса COVID-19 и заштити здравља грађана, примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству финансија Републике Србије ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу:  fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.

 

Нацрт закона о фискализацији као и образац за консултације доступни су на страници:
https://www.mfin.gov.rs/propisi/nacrt-zakona-o-fiskalizaciji