ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

26.06. 2020.

 

ДОНЕТИ НОВИ ПРАВИЛНИЦИ ИЗ ОБЛАСТИ РАЧУНОВОДСТВАНа основу овлашћење из чл. 14. став 2. тачка 1) и 2), чл. 17. став 6, чл. 26. став 1, чл. 20. став 5. и чл. 30. став 1. и 2. новог Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/19), министар финансија донео је нове правилнике из области рачуноводства који су објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 89/20, од 25. јуна 2020. године. То су:

1)   Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица;

2)    Правилник о начину вођења и садржини Регистра пружалаца рачуноводствених услуга;

3)    Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике;

4)    Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица;

5)    Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем;

6)    Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике;

7)    Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за друга правна лица.

Сви наведени правилници ступају на снагу у року од осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“, а примењују се почев од састављања финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2021. године. То практично значи, да се одредбе ових правилника неће применити приликом састављања годишњих финнсијских извештаја за 2020. годину, већ ће њихова примена почети од саставања годишњих финансијских извештаја за 2021. годину.

Детаљније информације о садржини нових правилника и разликама у односу на садашње правилнике даћемо у наредном броју часописа „Привредни саветник“ који је у припреми.

Напомињемо да сходно члану 14. став 2. тачка 3) и 4) новог Закона о рачуноводству, до краја јуна ове године Народна банка Србије и Комисија за хартије од вредности треба да донесу нове подзакосне прописе из облати рачуноводства, и то:

1)   Народна банка Србије – за Народну банку Србије, банке, друштва за осигурање, даваоце финансијског лизинга, добровољне пензијске фондове и друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, у складу са овим законом и другим законима који уређују пословање ових финансијских институција, над којима сагласно закону, надзор врши Народна банка Србије;

2)    Комисија за хартије од вредности – за Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, инвестиционе фондове и друштва за управљање инвестиционим фондовима, као и за берзе и брокерско-дилерска друштва.