ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

26.03. 2020.

 

 

ОБАВЕШТЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ РОКОВА У ПОСТУПЦИМА РЕГИСТРАЦИЈЕ И РОКОВА ПРОПИСАНИХ ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

Агенција за привредне регистре ја на свом сајту дала обавештења у вези примене Уредбе о примени рокова у управним поступцима који су у њеној надлежности.

У складу са одредбом члана 2. став 1. Уредбе о примени рокова у управним поступцима („Службени гласник РС”, број 41/20), која је ступила на снагу дана 24. марта 2020. године, за време ванредног стања у Републици Србији странке не могу сносити последице непоступања у законом прописаним роковима, па ће се ова одредба узимати у обзир и приликом оцене благовремености регистрационих пријава, жалби и других правних лекова.

Обавештењу у целости можете приступити путем следећег линка:
https://www.apr.gov.rs/вести.6.html?newsId=3094

Такође, према обавештењу АПР, сви рокови прописани Законом о привредним друштвима (Сл.гласник РС, бр 36/11...91/19) прекидају се и настављају да теку од дана престанка ванредног стања.

Наведено се односи и на започете поступке принудне ликвидације привредних друштава, било да је на интернет страни Агенције за привредне регистре објављено обавештење о привредном друштву код кога су се стекли разлози за принудну ликвидацију, или је донето и објављено решење регистратора о покретању поступка принудне ликвидације.

Детаљно о Уредби о примени рокова у управним поступцима пишемо у ПС 8/20 који је у припреми.