ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

25. 12. 2020.

 

ОД 1. АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ НАЛОЗИ ЗА НАПЛАТУ И ПЛАЋАЊЕ РОБЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ ОБАВЕЗНО МОРАЈУ САДРЖАВАТИ БРОЈ ФАКТУРЕ

 

Одредбама тачке 3. Упутства о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством („Службени гласник РС“, број 98/2020 – у даљем тексту: Упутство о изменама и допунама) измењена је тачка 50. оригиналног упутства и то тако што су прописани нови обрасци који се користе у платном промету са иностранством. Упутством о изменама и допунама прописано је да се ова измена примењује од 1. јануара 2020. године.

 

Међутим, одредбама тачке 1.  Упутства о измени Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством („Службени гласник РС”, брoj 154/2020), које ступа на снагу 31. децембра 2020. године, измењена је тачка 5. Упутства о изменама и допунама, тако да се прописани нови обрасци који се користе у платном промету са иностранством (уместо од 1. јануара 2021. године)  примењују од 1. априла 2021. године.

 

Нови обавезни елементи  које од 1. априла 2021. године треба да садрже налози за наплату и плаћање према иностранству су  у директној функцији контроле девизног пословања.

 

Према одредбама Упутства о изменама и допунама у Налогу за наплату (Слог – 60) као обавезни елемент после Рубрике 12 додата је Рубрика 12А која има следећи назив: „БРОЈ, ГОДИНА И ИЗНОС ФАКТУРЕ/ПРОФАКТУРЕ КОЈИ СЕ НАПЛАЋУЈЕ“, с тим што овај назив има следећи опис: „Наводи се шифра основа 112 из Шифарника основа наплате, плаћања и преноса у платном промету са иностранством. Број фактуре треба да одговора броју фактуре из Јединствене царинске исправе – Рубрика 44“.

Шифра основа 112 из наведеног шифарника садржана је у Прилогу 2. Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством („Службени гласник РС“, бр. 24/2007, ...,  154/2020) односи се на следеће трансакције по основу размене робе између резидената и нерезидената:

– све наплате, односно плаћања извоза и увоза робе (пре и после извршеног извоза и увоза робе) у складу са општим системом трговине који примењује Републички завод за статистику, а који обухвата:

а) слободно циркулирајуће подручје, просторије за унутрашњу прераду или индустријске слободне зоне,

б) просторије за царинско складиштење;

– наплате и плаћања по пословима трговања и финансијског поравнања на организованом тржишту електричне енергије у Републици Србији;

– наплата, односно плаћање превозницима робе продате у лукама и на аеродромима ако је при извозу, односно увозу попуњена царинска декларација;

– камата за неблаговремено плаћање/наплату увоза/извоза робе;

– затезне камате, разлике у цени, курсне разлике, пенали по основу извоза и увоза робе;

– наплате извоза, односно плаћање увоза робе без царинске декларације: извоз, односно увоз књига, стручне литературе, стандардизовани софтверски пакети, видео и аудио-записи на чврстим медијима са правом да се користе без временског ограничења и сл.;

– плаћања штете (неосигуране) при извозу и увозу робе;

– наплате и плаћања повезани са робом која је намењена оплемењивању;

– наплате и плаћања повезани с робом која је намењена поправкама.

Дакле, само у случају када се ради о девизном приливу по наведеним основама, постоји обавеза да се од 1. априла 2021. године  у Налогу за наплату из иностранства наведу број, година и износ фактуре/профактуре који се наплаћује.

 

Посебно упозоравамо на то да број фактуре о извозу робе који се уноси у Рубрику 12А Налога за наплату треба да одговара броју фактуре из извозне ЈЦИ – Рубрика 44 (Додатне информације/Поднете исправе/Потврде и одобрења).

 

Подсећамо на то да у Правилнику о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС“, бр. 42/19, . . . и 126/2020) Прилог 8 садржи Кодекс шифара за попуњавање исправа у царинском поступку. У оквиру овог кодекса део XXIV односи се на приложене исправе и додатне информације. У оквиру овог дела под 3. се наводе фактурна документа (група података са ознаком Ф), и то:

 

Опис

Шифра у 44/1

Садржај 44/2

Фактура

Ф01

бр./гггг

Проформа фактура

Ф02

бр./гггг

Изјава о вредности робе

Ф03

бр./гггг

Фактуре код куповине робе у иностранству ради њене продаје у иностранству

Ф93

бр./гггг

Друге фактуре

Ф99

бр./гггг

 

(Напомињемо да скраћеница у колони „Садржај 44/2“ значи: „бр./гггг: број документа/година“).

Пошто пословна банка, по правилу, захтева достављање документације којом се доказује основ девизног прилива из иностранства, очигледно је да треба обратити посебну пажњу на то да се подаци из Рубрике 12А Налога за наплату подударају са подацима из извозне ЈЦИ – Рубрика 44. Уколико се ови подаци не подударају, може се десити да банка одбије да изврши распоред девизног прилива, а може се очекивати и реакција контролних органа.

 

По нашем мишљењу, решење којом је прописана обавеза уношења броја године и фактуре/профактуре која се наплаћује изнуђено је чињеницом што је органима контроле девизног пословања било тешко да повежу девизне приливе по основу извоза робе са конкретним извозним пословима. Та немогућност проузрокована је престанком обавезе вођења контролника извоза робе, па се прописивањем да Рубрика 12А Налога за наплату обавезно садржи наведене податке, овај проблем покушава превазићи.

 

Упутство о изменама и допунама садржи и модел обрасца Налога за наплату у којем Рубрика 12А има следећи изглед:

 

12А Број фактуре/профактуре _______ Година _______ Износ _________________

 

Према одредбама Упутства о изменама и допунама у Налогу за плаћање (Слог – 70) после Рубрике број 7 као обавезан податак додата је Рубрика 7А која у називу гласи: „БРОЈ, ГОДИНА И ИЗНОС ФАКТУРЕ/ПРОФАКТУРЕ КОЈА СЕ ПЛАЋА“, с тим што ова рубрика има опис: „Наводи се шифра основа 112 из Шифарника основа наплате, плаћања и преноса у платном промету са иностранством. Број фактуре треба да одговора броју фактуре из Јединствене царинске исправе – Рубрика 44“.

 

Све оно што смо у претходном тексту написали у вези са Рубриком 12А у Налогу за наплату (Слог – 60) у вези са начином попуњавања налога, шифром основа 112, попуњавањем Рубрике 44 у ЈЦИ, изменама у моделу обрасца налога, значајем новог решења за вршење контроле девизног пословања, односи се и на попуњавање Рубрике 7А Налога за плаћање према иностранству (Слог – 70).

 

У моделу обрасца Налога за плаћање Рубрика 7А има следећи излед:

 

7А Број фактуре/профактуре _______ Година _______ Износ _________________

 

 

Пошто Налог за плаћање према иностранству попуњава налогодавац, а допуњава банка, потребно је обарити пажњу да број фактуре који се наводи у овом налогу буде идентичан броју фактуре из ЈЦИ – Рубрика 44. Ово тим пре, јер се у овом  случају ради о одливу девиза из земље, па  се може очекивати да ће пословне банке и надлежни органи контроле посебну пажњу обраћати на правилно попуњавање свих обавезних података у овом налогу .

 

По нашем мишљењу, решење којом је прописана обавеза уношења броја године и фактуре/профактуре која се плаћа према иностранству изнуђено је чињеницом што је органима контроле девизног пословања било тешко да повежу девизне одливе по основу увоза робе са конкретним увозним пословима. Та немогућност проузрокована је престанком обавезе вођења контролника извоза робе, па се прописивањем да Рубрика 7А Налога за наплату обавезно садржи наведене податке, овај проблем покушава превазићи.

 

У вези претходно изнетим,  подсећамо да одредба члана 8. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, ,,, и 30/2018) гласи: „Резидент не може извршити наплату, плаћање или издати налог за плаћање, односно извршити пренос нерезиденту, на основу уговора у којем није наведена стварна цена или на основу неистините исправе”. С друге стране, овим законом су прописане новчане казне за прекршај од 100.000 до 2.000.000 динара за резиденте правна лица, огранке страног правног лица, бенке и нререзиденте правна лица уколико се поступа супротно цитираној одредби. Уколико се пак се изврши наплата, плаћање, односно пренос износа који прелази 100.000 евра на основу уговора у којем није наведена стварна цена или на основу неистините исправе, запрећено је казном за кривично дело казном затвора од једне до десет година.

 

Како се види, новине у налозима платног промета са иностранством односе се искључиво на робни промет са иностранством, док се ове измене не односе на услуге. То значи да и даље остаје отворено питање повезивања девизног прилива, односно девизног одлива у пословању са иностранством по основу фактура за услуге.