ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

24.07. 2020.

 

НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
– НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 

1. Питање: Да ли може да се пријава за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине поднесе електронски за 2019. годину, или само за 2020. годину?

Одговор: Пријаве за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине за 2019. годину ипак могу да се поднесу и електронски, иако је на сајту ЛПА (локалне пореске администрације) било најављено да ће само за 2020.  годину моћи да се подноси електронски.

 

2. Питање: Који се приходи уносе у Образац 1, укупни или пословни?

Одговор: У Образац 1 уноси се тачан износ годишњег пословног прихода из претходне године (не у хиљадама динара). Приходи се преузимају из закључног листа, а не из Биланса успеха. У Закону о накнадама за коришћење јавних добара прописан је термин „приход из редовног пословања остварен у претходној години“. Приходи из редовног пословања су пословни приходи (група 60-65 из Контног оквира). У Обрасцу 1 такође јасно стоји да се ради о пословном приходу правног лица или предузетника  који је остварен у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде.

 

3. Питање: Подносимо пријаву на Обрасцу 1 у четири јединице локалне самоуправе.  Да ли смо дужни да пословни приход утврђујемо посебно за сваку јединцу локалне самоуправе?

Одговор: У сва четири примерка Обрасца 1 уноси се исти износ пословних прихода, то јест пословни приход за цело правно лице, а не за појединачне делове.

 

4. Питање: С обзиром на то да се за 2019. годину утврђује накнада само за период од 7. до 31. децембра да ли у поље „Пословни приход правног лица или предузетника остварен у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде“ уносимо сразмерни део прихода за тај период, тачан износ прихода за тај период или приходе за целу годину?

Одговор: У поље „Пословни приход правног лица или предузетника остварен у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде“ уносе се пословни приходи у динарима (а не у хиљадама динара) за целу 2018. годину.

 

5. Питање: Да ли су пријаву на Обрасцу 1 дужни да поднесу привредни субјекти који су дали изјаву о неактивности (нису имали промет)?

Одговор: Пријаву на Обрасцу 1 подносе и они који су дали изјаву о неактивности и они који нису имали проходе.

Међутим, Законом о накнадама за заштиту и унапређивање животне средине, обвезницима који остварују релативно мале приходе или их уопште не остварују дата је могућност да поднесу захтев за умањење више утврђеног износа накнаде.

У случају да је обвезнику накнаде утврђен износ накнаде већи од 0,4% прихода из редовног пословања оствареног у претходној години, обвезник је дужан да надлежним органима јединица локалне самоуправе које су утврдиле накнаду поднесе захтев за умањење више утврђеног износа накнаде.

Наиме, ако је једно лице обвезник плаћања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине по више основа укупан износ накнаде коју тај обвезник плаћа не може бити већи од 0,4% прихода из редовног пословања оствареног у претходној години. Иако би се из законских одредаба могло протумачити да се захтев за умањење подноси само кад се накнада плаћа по два основа, сматрамо да се затев може поднети и када се накнада плаћа по само једном основу.

Више утврђени износ накнаде је износ који је обвезнику утврђен изнад 0,4% прихода из редовног пословања оствареног у претходној години.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе, дужан је да на основу захтева обвезника накнаде, решењем утврди укупан износ умањења накнаде и појединачне износе умањења за сваку врсту утврђене накнаде из члана 134. став 1. овог закона, на нивоу јединице локалне самоуправе, односно градске општине.

Садржину и изглед захтева за умањење утврђене накнаде уређује министар у чијој су надлежности послови заштите животне средине, а у време припреме одговора, овај правилник још увек није прописан.

Суштина је да они који не обављају активности које утичу негативно на животну средину па самим тим и нису дужни да плаћају накнаду, међутим, процедура која је прописана за ослобођење од плаћања подразумева подношење захтева.

 

6. Питање: Да ли пријаву на обрасцу подносе и предузетници који су у статусу мировања?

Одговор:  Да ли су предузетници који су регистровали прекид обављања делатности ослобођени обавезе подношења пријаве на Обрасцу 1 није прописано Правилником о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднeсе надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току месеца.

По нашем мишљењу пријаву подносе и предузетници који су у статусу мировања.

Начин остваривања права на умањење накнаде објашњен је у одговору на претходно питање.

 

7. Питање: Наша делатност 25.11 Производња металних конструкција и делова је у Уредби наведена на два места (вероватно је аутор прописа заборавио да у опис стави капацитет производње који утуче на висину накнаде). Како да поднесемо пријаву?

Одговор: Добро сте уочили да се ради о пропусту у тексту Уредбе. Очекивали смо да ће се ово питање прецизирати изменама и допунама Уредбе, али до тога у међувремену није дошло, а ни надлежно министарство није дало мишљење по овом питању (колико је нама познато). Препоручујемо вам да у пријави искажете степен негативног утицаја активности који је за вас повољнији. С обзиром на то да се накнада утврђује решењем јединица локалне самоуправе, претпостављамо да ће се и представници јединица локалне самоуправе обратити за став надежном министарству па ће на основу њега и утврдити висину накнаде. Ако у међувремену не буде дошло до измена Уредбе или до објављивања мишљења министарства, преостаје вам да чекате решење и тек тада сазнате висину накнаде коју сте дужни да платите. 

 

8. Питање: Наша делатност 10.32 Производња сокова од воћа и поврћа је у Уредби наведена на два места. Како да поднесемо пријаву?

Одговор: Ваша делатност јесте наведена на два места у Уредби, али је потребно да обратите пажњу на опис који је дат за вашу грану делатности. Наиме степен негативног утицаја на животну средину зависи од капацитета производње. Прерада и конзервисање воћа и поврћа – са производним капацитетом финалних производа већим од 300 t на дан (просечна тромесечна вредност) има велики негативни утицај Када су капацитети мањи од  300 t на дан сматра се да вршите средњи негативни утицај на животну средину.

 

9. Питање: Средње смо предузеће и бавимо се гајењем поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака (шифра делатности 01.13) У Уредби ова шифра није набројана. Од ове делатности остварујемо и највећи део прихода. Да ли смо дужни да подносемо пријаву (па да ставимо да имамо мали утицај, кад већ нисмо нигде наведени)?

Одговор: Обвезници плаћања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине прописани су одредбама Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину.

С обзиром на то да сте регистровани и да се бавите делатношћу чија активност нема негативан утицај на животну средину (већина прихода остварује се обављањем регистроване делатности), нисте дужни да поднесете пријаву на Обрасцу 1.

Сматрамо да не треба да подносите пријаву и да у њој уносите да имате мали негативни утицај, с обзиром на то да је Уредбом прописано да немате никакав утицај на животну средину. Ако се преиспитивањем прописаног степена негативног утицаја од стране надлежног министарства буде утврдило да ваша и неке друге делатности (које такође нису наведене у Уредби) имају негативан утицај на животну средину и ако то буде прописано, онда ћете у складу са тим прописом, евентуално, поднети пријаву.

 

10. Питање: Да ли су паушално опорезовани предузетници обвезници накнаде за заштиту и унапређивађивање животне средине и, ако јесу, које приходе они уносе у пријаву?

Одговор: Паушално опорезовани предузетници нису изузети од обавезе плаћања накнаде за заштиту и унапређвање животне средине. Потребно је утврдити у коју групу активности спада делатност којом се паушалац бави и на основу тога поднети пријаву. Подаци о оствареним пословним приходима узимају се из  обрасца КПО – Пословна књига о оствареном промету паушално опорезованих обвезника.

 

11. Питање: Наша фирма бави се производњом и има погон у Трговишту, а комерцијалисти раде у канцеларијама у Београду (општина Звездара) и Врању и који само закључују уговоре са клијентима о испоруци добара из погона. Да ли смо дужни да поднесемо пријаву на Обрасцу 1 у све три јединице локалне самоуправе?

Одговор: Пријава на накнаду за заштиту и унапређивање животне средине подноси се у све три јединице локалне самоуправе.

 

12. Питање: Претежну делатност призводњу намештаја обављамо на територији једне општине, а на територији других пет општина продајемо сопствене производе, али и производе других произвођача (као робу). Да ли смо дужни да пријаву поднесемо само једној општини где обављамо претежну делатност или подносимо и тамо где обављамо делатност трговине на мало? Напомињемо, да у неким продајним објектима више продајемо сопствене производе, а у неким туђе, али овај податак није лако утврдив и променљив је.  

Одговор: У случају да једно правно лице или предузетник обавља активност на територији више јединица локалне самоуправе, накнаду за заштиту и унапређивање животне средине плаћа тако што се укупан износ тако обрачунате накнаде дели укупним бројем јединица локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност.

Према томе, износ накнаде утврђен на основу претежне делатности требало би да се подели на шест, с обзиром на то да делатност обављате на територији шест општина. То значи да свакој општини припада исти годишњи износ накнаде, утврђен на основу претежне делатности. Сматрамо да је подела накнаде према броју јединица локалне самоуправе у којима се обавља било која делатност (претежна или споредна) праведна и лако утврдива. У супортном би утврђивање и доказивање како од стране локалне самоуправе тако и од стране обвезника проузроковало велики труд и веће трошкове, него што би била корист од утврђивања којим општинама накнада припада, а којима не.