ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

24.04. 2020.

 

ИЗМЕЊЕНА ЈЕ ОДЛУКА О ЗАБРАНИ ИЗВОЗА И ИЗМЕЊЕНА ЈЕ И ДОПУЊЕНА УРЕДБА О ОГРАНИЧАВАЊУ МАЛОПРОДАЈНИХ ЦЕНА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА

 

 

 

ИЗМЕЊЕНА ЈЕ ОДЛУКА О ЗАБРАНИ ИЗВОЗА

Влада Републике Србије је донела Одлуку о изменама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво („Службени глaсник РС“, број 59/2020) која је ступила на снагу 23. априла 2020. године.

Овом одлуком се дозвољава извоз (1) средстава за прање  ветробранских стакала, и (2) маски које су у целости израђене од тканог текстилног материјала, некомбинованих са другим материјалима, искључујући елементе за причвршћивање и пријањање.

На овај начин се наставља тренд либерализације извоза, јер се испоставило да је домаће тржиште довољно снабдевено наведеним производима. С тим у вези, на линку

https://www.carina.rs/cyr/Zakoni/Ex-pozicije%20%2023%2004%202020.pdf

налази се Списак Ех – позиција који важи од 23. априла 2020. године и у том списку су и наведени производи. Тако се у оквиру тарифне ознаке 3402 90 90 00 налази Ех –позиција  01- тоалетне куглице, таблете за машинско прање судова и средства за прање ветробранских стакала моторних возила, као и тарифна ознака која садржи Ех – позицију 02 – маске у целости израђене од тканог текстилног материјала, некомбинованих са другим материјалима, искључујући елементе за причвршћивање и пријањање.

 

 

ИЗМЕЊЕНА ЈЕ И ДОПУЊЕНА УРЕДБА О ОГРАНИЧАВАЊУ МАЛОПРОДАЈНИХ ЦЕНА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, Влада Републике Србије је уз супотпис председника Републике донела Уредбу о измени и допуни Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, број 59/2020 – у даљем тексту: Уредба) која је ступила на снагу 22. априла 2020. године.

Уредба доноси две важне новине, и то:

Прву, Одредбама новог члана 2а прописани су начин и услови под којима  Републички фонд за здравствено осигурање може испоручити:

 (1) правним лицима која се баве дистрибуцијом заштитне опреме заштитна средстава за њихове потребе, као и

(2) ради даље испоруке другим привредним субјектима у циљу заштите здравља запослених у тим правним лицима и испуњења обавеза утврђених одлукама Владе које се односе на обавезу послодавца да обезбеди заштитна средства за све запослене.

Одредбе члана 2а Уредбе гласе:

„Републички фонд за здравствено осигурање може испоручити правним лицима која се баве дистрибуцијом заштитне опреме заштитна средстава за њихове потребе, као и ради даље испоруке другим привредним субјектима, у циљу заштите здравља запослених у тим правним лицима и испуњења обавеза утврђених одлукама Владе које се односе на обавезу послодавца да обезбеди заштитна средства за све запослене.

Републички фонд за здравствено осигурање испоручује правним лицима која се баве дистрибуцијом заштитне опреме заштитна средства на основу захтева, односно достављене наруџбенице – требовања.

Правна лица из става 1. овог члана уз наруџбеницу – требовање достављају и списак привредних субјеката који су заинтересовани за набавку заштитних средстава ради испуњења обавеза утврђених одлукама Владе које се односе на обавезу послодавца да обезбеди заштитна средства за све запослене.

Испоруке које врши Републички фонд за здравствено осигурање из става 1. овог члана су ослобођене пореза на додату вредност са правом на одбитак претходног пореза.

Влада посебним актом одобрава испоруку и одређује услове испоруке заштитних средстава из става 1. овог члана.”

Како се из цитираних одредби види, Влада Републике Србије посебним актом одобрава испоруку и одређује услове испоруке заштитних средстава за намене из члана 2а Уредбе,

 

Другу, одредбма члана 2. Уредбе измењен је  члан 3. Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, тако да члан 3.  гласи:  

„Малопродајна цена за заштитна средства набављена у складу са чл. 2. и 2а ове уредбе максимално може износити:

1) за маске 120 динара по комаду са урачунатим ПДВ;

2) за рукавице 40 динара по комаду са урачунатим ПДВ;

3) за епидемиолошке маске 200 динара по комаду са урачунатим ПДВ.”

Како се види, од 22. априла 2020. године малопродајна цена епидемиолошких маски може максимално изностити 200 динара по комаду са урачунатим ПДВ, док су цене маски и даље 120 динара по комаду са урачунатим ПДВ, а рукавица 40 динара по комаду са ПДВ. Наравно, наведене цене се искључиво односе на заштитна средства која Републички фонд за здравствено осигурање дистрибуира привредним субјектима у циљу благовременог и равномерног снабдевања тржишта.