ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

23. 12. 2020.

 

ПОСТУПАК И НАЧИН ОДЛАГАЊА ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА

 

Као што смо већ дуже време усмено одговарали на питања претплатника у вези са  поступком и начином одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање чија је доспелост за плаћање одложена у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Службени гласник РСˮ, бр. 54/20 и 60/20 – у даљем тексту: Уредба) и Закључком Владе Републике Србије („Службени гласник РСˮ, бр. 104/20  и 106/20 – у даљем тексту: Закључак), очекује се објављивање подзаконског акта који ће то питање уредити.

Према нашим сазнањима, одлагање  плаћања пореза и доприноса на месечне рате оствариће се по аутоматизму, без спровођења посебног поступка.

Привредним субјектима који су се у складу са Уредбом и Закључком Владе РС определили за одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса одложиће се плаћањe тих пореских обавеза на највише 24 једнаке месечне рате без плаћања камате за време трајања одлагања плаћања.

Ово одлагање евидентираће се у пореском рачуноводству аутоматски, јер ако би се спроводио другачији поступак то би захтевало нерационално трошење времена како пореских обвезника, тако и пореске администрације.

Укупан износ доспелих обавеза по основу пореза и доприноса на зараде, накнаде зарада и личне зараде одлаже се на највише 24 једнаке месечне рате, без плаћања камате, за време трајања одлагања плаћања тих обавеза.

Прва рата доспева 10. фебруара 2021. године, а свака наредна рата доспева истог датума у наредним месецима. Месечна рата не може бити мања од 1.000 динара.

Укупан износ доспелих обавеза по основу аконтација пореза на добит правних лица, одлаже се на највише 24 једнаке месечне рате без плаћања камате за време трајања одлагања плаћања тих обавеза, тако да прва рата доспева 10. у наредном месецу у односу на месец у коме је поднета коначна пореска пријава пореза на добит правних лица за 2020. годину, односно за порески период који започиње у 2020. години, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе.

Изузетно, за обвезнике пореза на добит са пословном годином различитом од календарске који су коначну пореску пријаву поднели до 31. јануара 2021. године, а чији се порески период завршава у 2020. години, прва рата доспева 10. фебруара 2021. године, а свака наредна рата доспева истог датума у наредним месецима који следе. Месечна рата аконтације пореза на добит не може бити мања од 2.000 динара.

Укупан износ који се може одложити чини аконтација пореза на добит правних лица чија је доспелост за плаћање одложена у складу са Уредбом, а највише до висине износа неплаћене пореске обавезе која је обрачуната у коначној пореској пријави по основу пореза на добит правних лица за 2020. годину, односно за обвезнике са пословном годином различитом од календарске, у коначној пореској пријави за порески период који започиње или се завршава у 2020. години,

Укупан износ доспелих обавеза по основу аконтација пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности, одлаже се на највише 24 једнаке месечне рате без плаћања камате за време трајања одлагања плаћања тих обавеза, тако да прва рата доспева 10. у наредном месецу у односу на месец у коме је поднета коначна пореска пријава пореза на приходе од самосталне делатности за 2020. годину, а свака наредна рата доспева истог датума у наредним месецима. За предузетнике паушалце прва рата доспева 10. фебруара 2021. године.

Месечна рата пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности не може бити мања од 1.000 динара.

Привредни субјект којем је одложено плаћање пореске обавезе може и пре истека периода у којем она доспева, да у целости исплати дуговани порез  и доприносе који су предмет одлагања плаћања.

Доприноси чије је одлагање плаћања одложено у складу са овом уредбом, сматрају се плаћеним за сврху остваривања права по основу пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања, остваривања  права за случај незапослености и остваривања права на финансијску подршку породици са децом, као и оставривања права у друге сврхе.

Привредни субјект који, у периоду одлагања плаћања не измири рату у прописаним роковима, губи право на одлагање плаћања обавеза по основу пореза и доприноса које су предмет одлагања у складу са  овом уредбом без посебног спровођења  пореског поступка и исто се евидентира у пореском рачуноводству и доспева даном губитка права на одлагање плаћања.