ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

23. 10. 2020.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА 2021. ГОДИНУ ИСТИЧЕ 2. НОВЕМБРА 2020. ГОДИНЕ

 

У складу са прошлогодишњим изменама Закона о порезу на доходак грађана, које су у примени од 1. јануара 2020. године, измењен је рок за подношење захтева за паушално опорезивање.

Према овим изменама, са којима смо упознали претплатнике у часoпису бр. ПС 20/19, последњи дан за подношење захтева за паушално опорезивање предузетника за наредну годину је 31. октобар у текућој години. С обзиром на то да утврђени рок за подношење захтева за паушално опорезивање предузетника ове године пада у нерадни дан (субота), сходно Закону о општем управном поступку рок за подношење захтева за паушално опорезивање се помера на први наредни радни дан, што значи да се овај захтев може поднети најкасније 2. новембра 2020. године (понедељак)

Дакле, сви предузетници који су у текућој години плаћали порез на приходе од самосталне делатности на опорезиву добит, захтев за паушално опорезивање за 2021. годину могу поднети најкасније 2. новембра 2020. године

Захтев се може поднети електронским путем, преко портала Пореске управе.

Предузетници који порез на приходе од самосталне делатности плаћају на паушално утврђени приход и код којих није дошло до промене у пословању, немају обавезу да поднесу захтев за паушално опорезивање за наредну годину.

Право на паушално опорезивање може се, уз испуњење прописаних услова, признати и предузетницима који обављају делатности из области рачуноводствених, књиговодствених и ревизорских послова и послова пореског саветовања (делатности које су обухваћене шифром 69.20), као и делатности одржавања и поправки моторних возила (делатности које су обухваћене шифром 45.20).

О овоме смо детаљније писали у ПС 1 и 2/20, на страни 89.