ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

23.03. 2020.

 

 

ИЗВРШЕНА ЈЕ НОВА ИЗМЕНА И ДОПУНА УРЕДБЕ О МЕРАМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРEДНОГ СТАЊА У ВЕЗИ ЗАБРАНЕ ПРЕВОЗА ПУТНИКА

 

У „Службеном гласнику Републике Србије” бр. 39/20 од 21. марта 2020. године објављена је Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за време ванрeдног стања у вези забране превоза путника и ступила је на снагу истог дана.

Наиме, у Уредби о мерама за време ванредног стања извршена је измена и допуњен је члан 4б, којим се прописује забрана превоза путника, као и додати су нови чл. 4в и 4г, којима се прописују новчане казне за поступање супротно овој уредби.

Суштина измене, односно допуне члана 4б Уредбе је у томе да је извршено проширење забране на комплетан јавни превоза путника у друмском саобраћају аутобусима, осим посебног линијског превоза, које ће привредни субјекти обављати искључиво ради реализације радних задатака запослених. Прописан је изузетак да се ова забрана, која се односи на градски и приградски превоз, не односи на превоз за који је, у складу са епидемиолошком ситуацијом, уз претходну сагласност министра надлежног за послове саобраћаја, добијена дозвола јединице локалне самоуправе на чијој територији се превоз обавља.

Поред тога, прописани су и изузеци од забране превоза за:

- међумесни превоз у друмском саобраћају;

- међународни и унутрашњи железнички саобраћај за превоз путника; као и

- међународни и домаћи водни саобраћај за превоз путника;

за који је, у складу са епидемиолошком ситуацијом, добијена дозвола министра надлежног за послове саобраћаја.

При томе, захтев за превоз подноси се јединици локалне самоуправе на чијој територији се превоз обавља.

Сви захтеви, дозволе и претходне сагласности се подносе, односно издају у електронској форми, преко званичне мејл адресе надлежних органа.  

Након извршене измене и допуне, члан 4б Уредбе о мерама за време ванрeдног стања гласи:

„Ради заштите од ширења заразних болести, на територији Републике Србије забрањује се обављање:

1) јавног превоза путника у друмском саобраћају аутобусима, осим посебног линијског превоза, које ће привредни субјекти обављати искључиво ради реализације радних задатака запослених;

2) међународног и унутрашњег железничког саобраћаја за превоз путника,

3) међународног и домаћег водног саобраћаја за превоз путника. 

Забрана из става 1. тачка 1) овог члана не односи се на међумесни превоз у друмском саобраћају, као и на превоз из става 1. тач. 2) и 3) овог члана за који је, у складу са епидемиолошком ситуацијом, добијена дозвола министра надлежног за послове саобраћаја.

Забрана из става 1. тачка 1) овог члана, која се односи на градски и приградски превоз, не односи се на превоз за који је, у складу са епидемиолошком ситуацијом, уз претходну сагласност министра надлежног за послове саобраћаја, добијена дозвола јединице локалне самоуправе на чијој територији се превоз обавља.

Захтев за превоз из става 3. овог члана подноси се јединици локалне самоуправе на чијој територији се превоз обавља.

Сви захтеви, дозволе и претходне сагласности се подносе, односно издају у електронској форми, преко званичне мејл адресе надлежних органа.  

Захтев јединице локалне самоуправе за добијање претходне сагласности из става 3. овог члана подноси се министарству надлежном за послове саобраћаја одмах по добијању захтева, а најкасније у року од једног сата од момента пријема електронског захтева.“

Новим чл. 4в и 4г Уредбе прописане су новчане казне:

„Новчаном казном од 1.500.000,00 до 2.000.000,00 евра у динарској противвредности казниће се за прекршај правно лице ако:

1) дозволи или изврши слетање на аеродроме и полетање са аеродрома у Републици Србији ваздухоплова који врше превоз путника у међународном ваздушном саобраћају, супротно одредби члана 4а ове уредбе.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000,00 до 150.000,00 евра у динарској противвредности.

Захтев за покретање прекршајног поступка из става 1. овог члана, подноси инспектор надлежан за ваздушни саобраћај.

Казна изречена за учињени прекршај из става 1. овог члана не утиче на висину одштетног захтева који Република Србија, преко надлежних органа у области ваздушног саобраћаја, може захтевати од правног лица које је прекршило забрану из члана 4а став 1. ове уредбе због причињене штете или неизвршене обавезе или других трошкова насталих услед извршеног прекршаја.

Новчаном казном од 1.500.000,00 до 2.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1) обавља међумесни превоз путника аутобусима, супротно члану 4б ове уредбе;

2) обавља међународни и унутрашњи железнички саобраћај за превоз путника, супротно члану 4б ове уредбе;

3) обавља међународни и домаћи водни саобраћај за превоз путника, супротно члану 4б ове уредбе.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000,00 до 150.000,00 динара.

Новчаном казном од 50.000,00 до 150.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако обавља међународни и домаћи водни саобраћај за превоз путника, супротно члану 4б ове уредбе.

Захтев за покретање прекршајног поступка из става 1. овог члана, подноси инспектор надлежан за друмски, односно железнички или водни саобраћај.”