ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

22.06. 2020.

 

ЗАХТЕВИ ЗА РЕФАКЦИЈУ ПДВ ИЗУЗЕТНО СЕ ПОДНОСЕ
ЗАКЉУЧНО СА 30. СЕПТЕМБРОМ 2020. ГОДИНЕ


На основу овлашћења из Закона о порезу на додату вредност („Службени глсник РС“, бр. 84/2004, ..., 8/2020) министар финансија је донео Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ („Службени гласник РС“, број 87/20020 – у даљем тексту: Правилник) који ступа на снагу 27. јуна 2020. године.

Правилником се продужава рок за подношење захтева за рефакцију ПДВ за добра и услуге набављене у Републици Србији у 2019. години, односно у календарском тромесечју април-јун 2020. године, и то:

Прво, страни обавезници, уместо до 30. јуна 2020. године, захтев за рефакцију ПДВ за промет покретних добара и пружене услуге у Републици Србији у календарској 2019. години, подносе закључно са 30. септембром 2020. године;

Друго, организације регистроване за хуманитарну делатност, уместо до 30. јуна 2020. године, захтев за рефакцију ПДВ за добра која  су им испоручена у Републици Србији у календарској 2019. години, подносе закључно са 30. септембром 2020. године;

Треће, традиционалне цркве и верске заједнице - Српска православна црква, Исламска заједница, Католичка црква, Словачка Евангеличка црква а.в, Јеврејска заједница, Реформаторска хришћанска црква и Евангелистичка хришћанска црква а.в., уместо до 29. августа 2020. године, захтев за рефакцију ПДВ за добра која им се испоручују у Републици Србији или која увозе, као и за услуге које им се пружају, а који су непосредно повезани са верском делатношћу, за календарско тромесечје април–јун 2020. године, подносе закључно са 30. септембром 2020. године;

Четврто, дипломатска и конзуларна представништва и међународне органицазације, страно особље и чланови породица страног особља у дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, уместо до 30. јула 2020. године, захтев за рефакцију ПДВ за набавку или увоз добара или за примљене услуге намењене њиховим службеним, односно личним потребама, за календарско тромесечје април–јун 2020. године, подносе закључно са 30. септембром 2020. године.