ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

21.03. 2020.

 

 

ДОНЕТА ЈЕ УРЕДБА О РОКОВИМА У СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА ПРОГЛАШЕНОГ 15. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

 

 

Влада Републике Србије донела је Уредбу о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године. Ова уредба ступила је на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” 38/20 од 20. марта 2020. године.

Уредбом је прописано следеће:

1. Рокови за подношење тужбе у парничном поступку, приватне тужбе у кривичном поступку, предлога за покретање ванпарничног поступка или поступка извршења и обезбеђења, подношење тужбе у управном спору и подношење уставне жалбе, престају тећи за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године.

2. Рокови за изјављивање правних лекова, правних средстава или за предузимање других процесних радњи у наведеним поступцима престају тећи за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године.

3. У кривичном поступку, прекршајном поступку и поступку за привредне преступе, рокови за изјављивање жалби на одлуке којима се поступак окончава, као и за изјављивање ванредних правних лекова, престају тећи за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године.