ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

20.03. 2020.

 

 

ИЗМЕНОМ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ ОД ОБУСТАВЕ РАДА СА СТРАНКАМА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА ПОРЕД ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ” И ПОЈЕДИНИХ ШАЛТЕРА ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” ИЗУЗЕТИ СУ И УПРАВА ЦАРИНА И ПОЈЕДИНИ ШАЛТЕРИ
ПОРЕСКЕ УПРАВЕ И УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР

 

У Службеном гласнику РС бр. 37 од 19. марта 2020. године објављен је нови Закључак Владе 05 број 53-2658/2020 којим се мења претходно донети Закључак 05 број 53-2561/2020 у вези са обуставом у вези са обуставом рада са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.) у свим органима државне управе.

Подсећамо, у складу са претходним Закључком Владе:

  • У свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.), са изузетком ЈП „Пошта Србије” и појединих шалтера ЈП „Електропривреда Србије”;
  • Институције на које се односи обустава обавезне су да обезбеде наставак обављања послова који су се обављали у непосредном контакту са странкама и то путем писане или електронске поште или телефонским путем;
  • Поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима;
  • Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања;
  • Институције на које се односи обустава су обавезне да на својој интернет адреси објаве адресе електронске поште за подношење поднесака грађана;

У складу са извршеном изменом у новом Закључку Владе, проширени су изузеци на које се односи обустава рада са странкама путем непосредног контакта. Тако да су од обуставе, поред:

  • ЈП „Пошта Србије” и
  • појединих шалтера ЈП „Електропривреда Србије”,

изузети и:

  • Министарство финансија – Управа царина и
  • поједини шалтери Министарства финансија – Пореске управе и Управе за трезор.
При томе, обавезују се Министарство финансија – Пореска управа и Управа за трезор и ЈП „Електропривреда Србије” да обавесте грађане који ће шалтери бити изузети од обуставе рада.