ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

19.06. 2020.

 

ОСВРТ НА НОВО МИШЉЕЊЕ МФИН У ВЕЗИ СА ПОРЕСКИМ ТРЕТМАНОМ НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОСНОВУ ДОЛАСКА И ОДЛАСКА СА РАДА


У претходном броју часописа ПС, бр. 11/20, објавили смо текст мишљења МФИН, бр. 401-00-2306/2020-04 од 3. јуна 2020. године, а у вези са пореским третманом накнаде запослених по основу доласка и одласка са рада, у којем се, између осталог, наводи:

 „...у случају када накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада није документована одговарајућом веродостојном рачуноводственом исправом, при чему је предметна накнада опорезована порезом на зараде по стопи од 10%, сматрамо да се иста (накнада) признаје као расход у пореском билансу у пореском периоду у коме је исплаћена, сходно члану 9. став 2. Закона о порезу на добит“.

Заузет став МФИН у цитираном мишљењу није споран, будући да се њиме потврђује оно што је уређено Законом о порезу на добит, на чему смо инсистирали у свим текстовима на ову тему у току ове и ранијих година.

Ипак, у наставку дајемо кратак коментар због повећаног броја питања наших претплатника преко кол центра, која су, пре свега, последица погрешних интерпретација и закључака који се ових дана изводе на основу овог мишљења, која нажалост додатно доприносе збуњивању обвезника по овом питању.

Да подсетимо, у мишљењу бр. 011-00-12/2019-04 од 1. фебруара 2019. године, поред спорног инсистирања, односно фаворизовања документације у виду рачуна за превоз или гориво ради пореског признавања трошка за долазак и одлазак са рада запосленима у складу са Законом о порезу на добит и примене неопорезивог износа у складу са Законом о порезу на доходак, у случају када се ова накнада трошкова исплаћује у новцу, МФИН заузело је став према којем се ови издаци, уколико нису документовани одговарајућом веродостојном рачуноводственом исправом, не признају као расход у пореске сврхе уз истовремену обавезу обрачуна и плаћања пореза на зараде, што је, као што смо више пута истицали, противно одредбама члана 9. став 2. Закона о порезу на добит.

Новим мишљењем, бр. 401-00-2306/2020-04 из јуна 2020. године, МФИН кориговало је свој став у вези са признавањем исказаних расхода обвезника по основу доласка и одласка са посла у складу са Законом о порезу на добит у односу на спорно мишљење бр. 011-00-12/2019-04 из фебруара 2019. године, не изјашњавајући се у новом мишљењу о томе шта се подразумева под валидном и довољном документацијом за пореске потребе, односно шта се подразумева под одговарајућом веродостојном рачуноводственом исправом, на начин како је то, иначе, учињено у мишљењу бр. 011-00-12/2019-04 од 1. фебруара 2019. године (у којем су фаворизовани рачуни за превоз и гориво) или у мишљењима бр. 011-00-00016/2016-04 од 7. јуна 2016. године и 011-00-2255/2015-16 од 17. септембра 2015. године (у којима је МФИН прихватило списак запослених као валидан и довољан документ за пореске потребе).

Другим речима, у новом мишљењу бр. 401-00-2306/2020-04 од 3. јуна 2020. године потврђено је да се недокументована накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада, која у складу са Законом о порезу на доходак подлеже обавези плаћања пореза на зараде по стопи од 10%, признаје као расход у пореском билансу у пореском периоду у којем је исплаћена, сходно члану 9. став 2. Закона о порезу на добит, на начин како смо то истицали у свим чланцима на ову тему. Са друге стране, спорно питање у вези са тиме шта се подразумева под валидном и довољном документацијом за пореске потребе, односно шта се подразумева под одговарајућом веродостојном рачуноводственом исправом није предмет новог мишљења МФИН, тако да ово питање, упркос погрешним и неодговорним интерпретацијама изнетих ставова у новом мишљењу, и даље остаје отворено и ствара несигурност код обвезника.

Подсећамо на то да смо са нашим непромењеним ставом по питању шта се подразумева под прихватљивом документацијом за пореске сврхе, упознали наше претплатнике у више наврата у току прошле године у ПС 6/19, ПС 8/19 и ПС 10/19. У тим бројевима смо упозорили претплатнике, као и дали сугестије за поступање по овом питању. Због тога, још једном упућујемо све претплатнике на ПС 10/19 у којем је ова тема свеобухватно обрађена.