ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

19.03. 2020.

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДОНЕЛА ЈЕ ЗАКЉУЧАК O ОБУСТАВЉАЊУ РАДА СА СТРАНКАМА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА

 

Влада Републике Србије донела је Закључак 05 број 53-2561/2020 који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 35 од 18. марта 2020. године, у вези са обуставом рада са странкама путем непосредног контакта, који преносимо у целости:

ЗАКЉУЧАК

1. У свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.).

2. Институције из тачке 1. овог закључка обавезне су да обезбеде наставак обављања послова који су се обављали у непосредном контакту са странкама и то путем писане или електронске поште или телефонским путем.

3. Од обуставе из тачке 1. овог закључка изузети су ЈП „Пошта Србије” и поједини шалтери ЈП „Електропривреда Србије”.

Обавезује се ЈП „Електропривреда Србије” да обавести грађане који ће шалтери бити изузети од обуставе рада.

4. Поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.

5. Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања. Институције из тачке 1. овог закључка су обавезне да на својој интернет адреси објаве адресе електронске поште за подношење поднесака грађана.

6. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије.