ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

17. 11. 2020.

 

ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА
ИЗ ПЛАНА МРЕЖЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

 

Влада Републике Србије донела је Закључак број 401-8733/2020 од 05.11.2020.године, којим је дата сагласност да се запосленима у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа једнократно исплати новчана помоћ у висини од 10.000,00 динара по запосленом.

Ова средства се обезбеђују из буџета РС, а преко Министарства здравља се трансферишу Републичком фонду за здравствено осигурање, који ће иста пренети здравственим установама из Плана мреже.

У вези са овим закључком Републички фонд за здравствено осигурање је дана 13.11.2020.године проследио свим својим филијалама допис број 450-9224/20 у коме се наводи да се исплата ове новчане помоћи односи на све запослене у здравственим установама (на неодређено и одређено време).

Једнократна новчана помоћ исплаћује се свим запосленима у делатности здравства, укључујући запослене у институтима и заводима за јавно здравље, апотекарским установама, у бањама и РХ центрима, као и новозапосленима у здравственим установама који још увек нису уговорени са РФЗО.

Право на једнократну новчану помоћ немају лица која су ангажована по основу рада  ван радног односа (привремени и повремени послови, допунски рад, уговор о делу, уговор о стручном усавршавању и друго), већ право на исплату ове помоћи имају искључиво запослени који имају закључене уговоре о раду са здравственим установама из Плана мреже здравствених установа.

Здравствене установе су дужне да изврше требовање средстава за ове намене у складу санаведеним закључком Владе и датом инструкцијом РФЗО.

С обзиром на то да је износ једнократне новчане помоћи утврђен у нето износу од 10.000 динара, пре достављања требовања потребно је обрачунати бруто износ средстава која треба да се дозначе, али се поставља питање пореског третмана овог примања.

У обавештењу које је од стране РФЗО Филијале за град Београд, стоји да је потребно да се изврши обрачун и припреми требовање за једнократну исплату запослених у износу од 10.000 динара са обрачунатим порезом од 20%, без доприноса. Из овог обавештења проистиче да се овај приход опорезује као други приход из члана 85. став 1. тачка 16) Закона о порезу на доходак грађана.

У том случају, опoрeзиви прихoд чини брутo прихoд умaњeн зa нoрмирaнe трoшкoвe у висини oд 20%, тако да се на износ од 10.000 динара примењује коефицијент 1,1904762, а обрачунати порез износи 1.904,76 динара. Према томе, износ требовања по запосленом требало би да износи 11.904,76 динара.