ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

18.04. 2020.

 

ДОНЕТА УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ГАРАНТНЕ ШЕМЕ КАО МЕРА ПОДРШКЕ ПРИВРЕДИ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ПАНДЕМИЈЕ БОЛЕСТИ
COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CоV-2

 

Влада Републике Србије на седници одржаној 16. априла 2020. године донела је Уредбу о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести covid-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, бр. 57/20), која је ступила на снагу даном објављивања, тј. 16. априла 2020. године.

Овом уредбом се уређују услови, поступак, висина и начин обезбеђења средстава за издавање гаранција Републике Србије у складу са гарантном шемом дефинисаном овом уредбом, критеријуми, услови и начин одобравања кредита од стране банака, извештавање, као и друга питања од значаја за гарантну шему као меру подршке привреди, ради ублажавања економских последица насталих услед пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, са циљем повећања ликвидности привредних субјеката.

Детаљнија објашњења у вези са овом уредбом дата су у часопису ПС бр. 9/20 у штампаном и електронском издању, а тај број часописа у електронском ПДФ формату постављен је у делу сајта за претплатнике.