ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

17.04. 2020.

 

ПОМЕРЕНИ РОКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА, ДОСТАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА ЗА ПОРЕЗ НА ДОБИТ И ПОРЕЗА НА ПРИХОД ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦИ ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА И ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ

 

Влада Републике Србије на седници одржаној 16.04.2020. године донела је Уредбу о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2 („Службени гласник РС“, бр. 57/20, у даљем тексту: Уредба), која је ступила на снагу 16. априла 2020. године.

Уредбом су прописани нови рокови за за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва  и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника за 2019. годину, рокова за подношење пријава за порез на добит правних лица и пореза на приход од самосталне делатности, као и рокова важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности, прописаних одредбама закона којим су ти рокови прописани.

1. Рок за одржавање редовне седнице скупштине друштва

Чланом 2. Уредбе прописано је да рок за одржавање редовне седнице скупштине друштва из члана 364. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19), помера се на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања. Овај рок примењује се на одржавање седнице акционарског друштва и друштва с ограниченом одговорношћу (видети и члан 201. закона).

2. Рок за предају годишњих извештаја
Комисији за хартија од вредности

Чланом 3. Уредбе прописано је да се рок за предају годишњих извештаја, односно годишњих финансијских извештаја са извештајем ревизора свих обвезника чије је извештавање уређено Законом о тржишту капитала, односно Законом о инвестиционим фондовима („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 51/09, 31/11 и 115/14) или Законом о отвореним инвестиционим фондовима („Службени гласник РС”,  број 73/19), са јавном понудом, помера се на рок од 60 дана од дана престанка ванредног стања.

3. Рокови за предају годишњих финансијских
извештаја према Закону о рачуноводству

Према члану 4. Уредбе, рокови из Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18), померају се према следећем календару:

1) рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја из члана 33. став 1. Закона о рачуноводству, који је прописан до 30. јуна, помера се на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања;

2) рок за достављање консолидованих годишњих финансијских извештајаиз члана 33. став 3. Закона о рачуноводству, који је прописан до 31. јула, помера се на рок од 120 дана од дана престанка ванредног стања;

3) рок за достављање ванредних финансијских извештаја из члана 33. став 4. Закона о рачуноводству, који је прописан у року од 60 дана од од дана на који се ти извештаји састављају, помера се на рок од 30 дана од дана престанка ванредног стања, под условом да рок за достављање ванредних финансијских извештаја истиче за време ванредног стања.

Наведени рокови сходно се примењују на правна лица која имају пословну годину различиту од календарске године, под условом да рок за достављање финансијских извештаја тих правних лица истиче за време ванредног стања.

4. Рокови за подношење пореске пријаве за порез на добит
правних лица и пореза на приход од самосталне делатности

Чланом 4. став 3. Уредбе, прописано је да рокови за подношење пореске пријаве за порез на добит правних лица и пореза на приход од самосталне делатности померају се према следећем календару:

1) oбвезници пореза на добит правних лица подносе пријаву за порез на добит правних лица у року од 90 дана од дана престанка ванредног стања, за оне обвезнике пореза на добит правних лица којима је порески период једнак календарској години, односно у року од 90 дана од дана престанка ванредног стања, за обвезнике пореза на добит правних лица којима је порески период различит од календарске године, под условом да рок за достављање пореских пријава за порез на добит тих правних лица истиче за време ванредног стања;

2) oбвезници пореза на приход од самосталне делатности који воде пословне књиге у складу са чланом 43. ст. 2. и 3. Закона о порезу на доходак грађана (предузетници који воде пословне књиге по систему двојног и простог књиговодства), подносe пореску пријаву и порески биланс у року од 90 дана од дана престанка ванредног стања.

5. Продужење важења лиценци овлашћених ревизора

Чланом 5. Уредбе прописано је да рокови важења лиценце за обављање ревизије и рокови за обнављање лиценце за обављање ревизије који су прописани чланом 7. Закона о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 73/19), који истичу за време ванредног стања сматраће се истеклим по истеку 30 дана од дана престанка ванредног стања.

До дана истека рока од 30 дана од дана престанка ванредног стања све издате лиценце за обављање ревизије настављају да важе.

6. Продужење важења лиценци
овлашћених проценитеља вредности

Чланом 6. Уредбе прописано је да рокови за издавање и обнављање лиценце за обављање послова проценитеља непокретности који су прописани чланом 11. Закона о проценитељима вредности („"Службени гласник РС", бр. 108/16 и 113/17 - други пропис), који истичу за време ванредног стања и 30 дана од дана престанка ванредног стања, сматраће се истеклим по истеку 60 дана од дана престанка ванредног стања.