ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

16. 10. 2020.

 

САОПШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ У ВЕЗИ СА САМОИНИЦИЈАТИВНИМ ПРИЈАВЉИВАЊЕМ ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ ИЗ ИНОСТРАНСТВА – САМООПОРЕЗИВАЊЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА НА ОБРАСЦУ ПП ОПО

 

Према саопштењу датом на сајту Пореске управе установљена је висока стопа непоштовања пореских прописа од стране физичких лица у погледу (не)пријављивања прихода остварених у или из иностранства, и с тим у вези (не)подношења пореских пријава на прописаном Обрасцу ПП ОПО о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника.

На овај начин, Пореска управа позвала је физичка лица која су пропустила да поднесу пореске пријаве, да пре предузимања било које радње пореског органа у вези учињене радње или пропуста, односно пре отпочињања пореске контроле или подношења захтева за покретање прекршајног поступка, самоиницијативно то учине, односно  обрачунају порез и доприносе са припадајућом каматом и измире своје законске обавезе, како би избегла прекршајну одговорност.

Другим речима, обвезницима, физичким лицима остављена је могућност да извесно време у складу са чланом 182б ЗПППА самоиницијативно поднесу пореску пријаву (коју су пропустили благовремено да поднесу) и да истовремено плате дуговани порез увећан за обрачунату затезну камату:

Против лица које учини радњу, односно пропуст, у вези са порезом чије утврђивање обавља сам порески обвезник који се сматрају пореским прекршајем из члана 177, члана 179. став 1. тач. 2б) и 3) и став 3. у вези са ставом 1. тачка 3) тог члана, као и члана 180. тач. 5) и 6) овог закона, неће се подносити захтев за покретање прекршајног поступка, ако то лице, пре предузимања било које радње пореског органа у вези учињене радње или пропуста, односно пре отпочињања пореске контроле или подношења захтева за покретање прекршајног поступка, самоиницијативно пријави учињену радњу, односно пропуст и истовремено плати дуговани износ пореза увећан за обрачунату камату из члана 75. овог закона.

По истеку овог периода, може се очекивати покретање поступка контроле пореских обвезника, и то како оних за које Пореска управа већ располаже одговарајућим подацима од пословних банке о већем приливу из иностранства, тако и оних за које ће ови подаци бити на располагању Пореској управи.

Самоопорезивање физичких лица по основу прихода остварених у иностранству и земљи – подсетник

Подсећамо на то да обавезу самоопорезивања уз подношење пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО имају резидентна физичка лица када остварују разне врсте опорезивих прихода када их остварују од исплатилаца из иностранства (попут прихода од зарада, дивиденди, ауторских накнада, уговора о делу, прихода уметника за наступе у иностранству и других прихода из члана 85. Закона о порезу на доходак грађана од страних правних лица и сл.), као и када их остварују од лица у Србији која немају обавезу обрачуна пореза по одбитку приликом исплате (попут прихода од издавања непокретности и прихода од давања у закуп покретних ствари остварених од других физичких лица, итд), као и). Ову обавезу имају и нерезидентна физичка лица која остварују опорезиве приходе остварене на територији Србије од исплатилаца из иностранства (попут зарада које остварују странци упућени на рад у Републику Србију које остварује од послодавца у или из друге државе).

О самоопорезивању физичких лица на Обрасцу ПП ОПО писали смо у ПС 7/16, 7/18, 9/19, а писаћемо поново и у наредном броју часописа.

 

Подсећамо и на то да поједине врсте остварених прихода у или из иностранства (попут зарада, прихода од ауторских права и права индустријске својине, приходи од непокретности, опорезивих других прихода из – члана 85. Закона о порезу на доходак грађана) улазе и у годишњи доходак за опорезивање у складу са чланом 87. Закона о порезу на доходак грађана (видети ПС 9/20).

 

Подношење пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО – подсетник

Образац ПП ОПО подноси се у електронском облику или у писаном облику непосредно, односно путем поште, уколико не постоји могућност за подношење у електронском облику или непосредно, у писменом облику.

Физичко лице, које остварује опорезиве приходе од лица (исплатиоца) која немају обавезу обрачуна и плаћања пореза по одбитку, као порески обвезник дужно је да у року од 30 дана од дана остваривања прихода:

– изврши обрачун пореза самоопорезивањем, као и доприноса за обавезно социјално осигурање (уколико постоји обавеза обрачуна доприноса),

– поднесе Образац ПП ОПО Пореској управи, и

– плати обрачунате обавезе.

При томе, обвезник прво врши обрачун пореза и доприноса, затим подноси Образац ПП ОПО на основу којег од пореског органа добија број одобрења за плаћање (БОП) и на крају врши плаћање пореза, односно (евентуално) и припадајућих доприноса, и све то у року од 30 дана од дана остваривања прихода.

 

Порески кредит за порез плаћен у другој држави – подсетник

Чланом 12. Закона о порезу на доходак грађана прописано је да ако обвезник – резидент Републике оствари доходак у другој држави, на који је плаћен порез у тој другој држави, на рачун пореза на доходак одобрава му се порески кредит у висини пореза на доходак плаћеног у тој другој држави, при чему он не може бити већи од износа који би се добио применом одредаба овог закона на доходак остварен у другој држави.

Наведеним законским одредбама обезбеђује се избегавање двоструког опорезивања, односно по прописима Републике Србије порез се плаћа само на разлику за колико је порез по прописима Републике Србије већи од пореза по прописима државе у којој је доходак остварен, уз услов да резидентно физичко лице поседује доказ о плаћеном порезу у виду потврде коју је издао надлежни порески орган те друге државе.

 

Саопштење Пореске управе можете прочитати ОВДЕ.

Инструктивни текст Пореске управе у вези са пореским третманом примања по основу рада физичког лица резидента Републике Србије остварених у/ или из друге државе можете прочитати ОВДЕ.