ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

16.01. 2020.

 

ОД 31. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ РОБА У МАЛОПРОДАЈИ МОРА БИТИ СНАБДЕВЕНА МАШИНСКИ ЧИТЉИВОМ ОЗНАКОМ (ОСИМ РОБЕ НАБАВЉЕНЕ ДО 31. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ)

 

1. Одредбом члана 34. став 1. Закона о трговини „Службени гласник РС“, број 52/2019 – у даљем тексту: Закон) који је ступио на снагу 30. јула 2019. године прописано је да роба у трговини на мало мора да има декларацију која садржи податке о називу и врсти робе, типу и моделу у складу са природом робе, количини израженој у јединици мере или комаду у складу са својствима робе, пословном имену произвођача, а за робу из увоза пословном имену увозника и земљи производње. У члану 34. став 2. Закона наводи се да је произвођач, односно за робу из увоза увозник, дужан да снабде робу декларацијом са тачним подацима који су прописани Законом.

С друге стране, одредба члана 34. став 8. Закона гласи:

Роба поред података из става 1. овог члана мора бити означена машински читљивом ознаком (ГТИН идентификацијом, QR кодом и др.)”.

Наведена одредба се, сходно члану 73. Закона примењује по истеку шест месеци од дана ступања на снагу Закона, тј. од 31. јануара 2020. године.

Глобални број трговинске јединице (Global Trade Item Number – ГТИН) користи се за јединствену идентификацију трговинских јединица. Све додатне информације у вези са бар-кодом и начином како се он добија могу се добити на линку:

http://www.gs1yu.org/need-gs1-barcode.html

 

 Са друге стране, QR код представља матрични код, или дводимензионални бар-код. Информације како се бесплатно може креирати сопствени QR код могу се добити на линку: 

https://www.qr-code-generator.com

 

2. Такође, у вези са применом одредбе о означавању робе машински читљивом ознаком трговци постављају се бројна питања, па је Министарство трговине, туризма и телекомуникација на својој интернет адреси 28. јануара 2020. године дало следеће обавештење за трговце:

У складу са Законом о трговини („Службени гласник РС“, бр. 52/2019) од 31. јануара 2020. године почиње да се примењује одредба члана 34. став 8. овог закона којом се прописује да роба у трговини на мало мора бити означена машински читљивом ознаком (ГТИН идентификацијом, QR кодом и др.).

За сва појашњења и додатне информације можете се обратити Сектору за трговину, услуге и политику конкуренције, контакт 011/362-0385 и 011/361-9691, maja.petrovic@mtt.gov.rs“.

Дакле, према овом обавештењу, сва појашњења и додатне информације о означавању робе у малопродаји машински читљивом ознаком могу се добити било путем телефона, или пак путем електронске поште.

3. Једно од најчешћих питања које трговци на мало постављају односи се на третман робе која је раније набављена а налазиће се на залихама без машински читљиве ознаке на дан 31. јануара 2020. године.

Према усменим информацијама које смо добили од одговорних лица из Министарства трговине, туризма и телекомуникација роба која је набављена пре краја јануара 2020. године, а налази се на залихама без машински читљиве ознаке, може се продавати без те ознаке и после наведеног датума.

У вези с тим, сматрамо да би било целисходно да се трговци који у малопродаји имају залихе раније набављене робе која није снабдевена машински читљивом ознаком, обрате писмено за додатана тумачења Министарству трговине, туризма и телекомуникација - Сектор за трговину, услуге и политику конкуренције, 11 000 Београд, Немањина 22-26.