ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

15. 12. 2020.

 

НОВЕ ОЛАКШИЦЕ ОЛАКШЦЕ КОД ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

 

Извршни одбор Народне банке Србије је на ванредној седници од 14. децембра 2020. године донео Одлуку о привременим мерама за даваоце финансијског лизинга у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у условима пандeмије COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 150/20, у даљем тексту: Одлука о лизингу) која је ступила на снагу 15. децембра 2020. године.

Одлуком о лизингу прописане су мере и активности које је давалац лизинга дужан да примењује у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у условима пандемије COVID-19, омогућавањем олакшицa у отплати обавеза примаоцима лизинга.

Олакшице у отплати обавеза по основу финансијског лизинга  могу на користи дужници који имају обавезе по основу уговора о лизингу одобрених примаоцу лизинга до 15. децембра 2020. године, и то: физичка лица, пољопривредници, предузетници и привредна друштва.

 

1. Критеријуми за коришћење олакшице

 

Давалац лизинга је дужан да примаоцу лизинга, на његов захтев, одобри олакшицу у отплати обавеза у складу са Одлуком о лизингу, ако су испуњени сви следећи услови:

а) прималац лизинга није у могућности да измирујe обавезе према даваоцу лизинга, односно може имати потешкоће у измиривању тих обавеза услед пандемије COVID-19;

б) прималац лизинга на дан 29. фебруара 2020. године, као ни у периоду од 12 месеци пре тог дана, није каснио у измиривању обавеза према даваоцу лизинга дуже од 90 дана по основу уговора о лизингу.

Према Одлуци о лизингу сматра се да прималац лизинга који је физичко лице није у могућности да измирује обавезе према даваоцу лизинга, односно да може имати потешкоће у измиривању тих обавеза, ако је испуњен један од следећих услова:

– прималац лизинга је на дан ступања на снагу ове одлуке у доцњи дужој од 30 дана по основу било које обавезе према даваоцу лизинга проистекле по основу уговора о лизингу;

– прималац лизинга на дан подношења захтева у складу са одредбама Одлуке о лизингу има статус незапосленог лица;

– прималац лизинга је у последња три месеца остварио просечни нето месечни приход по основу зараде или пензије који је испод просечне зараде у Републици Србији према последњим подацима надлежног органа;

– прималац лизинга је у последња три месеца остварио просечни нето месечни приход који не прелази 120.000 динара и који је мањи за 10% или више у односу на приход пре 15. марта 2020. године, а износ укупних месечних кредитних обавеза примаоца лизинга, прелази 40% просечног нето месечног прихода примаоца лизинга у последња три месеца;

– давалац лизинга је на основу образложеног захтева примаоца лизинга, у складу са својим унутрашњим актима, оценио да услед пандемије COVID-19 постоје друге чињенице и околности које су утицале на погоршање финансијског положаја примаоца лизинга и тиме на могућност тог примаоца лизинга да уредно измирује своје обавезе према даваоцу лизинга.

Према Одлуци о лизингу, сматра се да прималац лизинга који је пољопривредник, предузетник или привредно друштво није у могућности да измирује обавезе према даваоцу лизинга односно да може имати потешкоће у измиривању тих обавеза, ако је испуњен један од следећих услова:

– прималац лизинга је на дан ступања на снагу ове одлуке у доцњи дужој од 30 дана по основу било које обавезе проистекле по основу уговора о лизингу;

– прималац лизинга у периоду до дана подношења захтева коришћење олакшице, има пад пословног прихода, односно промета од најмање 15% у 2020. години у односу на исти период у 2019. години;

– дошло је до прекида пословања примаоца лизинга у непрекидном трајању од најмање 30 дана услед пандемије COVID-19;

– давалац лизинга је на основу образложеног захтева примаоца лизинга, у складу са својим унутрашњим актима, оценио да услед пандемије COVID-19 постоје друге чињенице и околности које су утицале на погоршање финансијског положаја примаоца лизинга и тиме на могућност тог примаоца лизинга да уредно измирује своје обавезе према даваоцу лизинга.

 

2. Репрограм обвеза по финансијском лизингу

 

У смислу oдлуке о лизингу олакшицом се сматра репрограм обавеза примаоца лизинга, с тим да услови отплате обавеза уговорени одобравањем ове олакшице не могу бити неповољнији за примаоца лизинга у односу на првобитно, односно раније уговорене услове.

Иначе репрограм обавеза по основу уговора о лизингу подразумева  промену услова по датом уговору на начин да се примаоцу лизинга омогући грејс период у отплати свих његових обавеза према даваоцу лизинга по том уговору у трајању од шест месеци, у току којег давалац лизинга не наплаћује потраживања по основу главнице, при чему у том периоду обрачунава редовну (уговорену) камату, а рок отплате тог уговора о лизингу се продужава на начин да износ ануитета (месечне обавезе примаоца лизина) по истеку грејс периода, а до краја новог рока отплате уговора о лизингу не буде већи од износа у периоду пре примене олакшице.

 

3. Захтев за олакшице

 

Одлука о лизингу прописује да је Давалац лизинга је дужан да, у року од пет радних дана од дана ступања на снагу Одлуке о лизингу, на почетној страни своје интернет презентације и у својим пословним просторијама објави обавештење о томе да примаоци лизинга који услед пандемије COVID-19 нису у могућности да измирују обавезе према даваоцу лизинга, односно који имају потешкоће у измиривању тих обавеза, могу поднети даваоцу лизинга захтев за одобравање олакшице у складу са овом одлуком. Такође је прописано да се до 31. децембра 2020. године достави и индивидуална обавештења одређеним  дужницима.

Поменута обавештења треба да садрже јасне, прецизне и потпуне информације које се односе на:           

– могућност подношења захтева за одобравање олакшице уз навођење услова за његово одобравање;

– олакшицу у отплати обавеза на које се захтев може односити, уз истакнуту напомену да прималац лизинга има могућност избора између понуђених модела олакшица (на начин да изабере да ли ће камату обрачунату за време трајања грејс периода плаћати у току трајања тог периода или по његовом престанку);

– начин подношења захтева;

– репрезентативни пример износа обавеза по основу конкретног уговора о лизингу пре и након примене олакшице, а који садржи све елементе на основу којих се могу утврдити услови под којима се олакшица примењује и могуће начине отплате обавеза које се обрачунавају у грејс периоду (у току грејс периода или по престанку тог периода).   

Прописано је прималац лизинга може поднети даваоцу лизинга захтев најкасније 30. априла 2021. године, у пословним просторијама даваоца лизинга, електронски или поштом, с што је давалац лизинга дужан да о захтеву примаоца лизинга одлучи и о тој одлуци обавести примаоца лизинга у року од 30 дана од дана пријема захтева.

 

4. Остале обавезе даваоца лизинга

 

Одлуком о лизингу прописане су обавезе за даваоце лизинга које се односе на његова општа акта, затим на обавезе извештавања Народне банке Србије, као и на регулаторни третман обавеза које су предмет олакшица.