ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

15. 12. 2020.

 

НОВЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ОТПЛАТУ КРЕДИТА

 

Извршни одбор Народне банке Србије је на ванредној седници од 14. децембра 2020. године донео Одлуку о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у условима пандeмије COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 150/20 и ступиле је на снагу 15. децембра 2020. године.

Олакшице у отплати кредита могу користи дужници који имају обавезе по основу кредита/кредитних производа одобрених до 15. децембра 2020. године и то: физичка лица, пољопривредници, предузетници и привредна друштва. Под обавезама се подразумевају обавезе дужника по основу кредита и других кредитних производа (кредитних картица и дозвољеног прекорачења по текућем рачуну).

 

1. Критеријуми за коришћење олакшица

 

Ради коришћења олакшица у складу са Одлуком о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у условима пандeмије COVID-19 (даљем тексту: Одлука), дужници су обавезни да поднесу захтев банци, с тим што ће банка одобрити олакшице укуколико су испуњени сви следећи услови:

а) дужник није у могућности да измирујe обавезе према банци, односно може имати потешкоће у измиривању тих обавеза услед пандемије COVID-19;

б) дужник на дан 29. фебруара 2020. године, као ни у периоду од 12 месеци пре тог дана, није био у статусу неизмирења обавеза у тој банци, у смислу одлуке којом се уређује адекватност капитала банке;

в) на дан 29. фебруара 2020. године, као ни у периоду од 12 месеци пре тог дана, ни једно потраживање од тог дужника по основу обавеза није било класификовано као проблематичан кредит у тој банци.

Дужник који је физичко лице није у могућности да измирује обавезе према банци, односно да може имати потешкоће у измиривању тих обавеза, ако је испуњен један од следећих услова:

– дужник је на дан 15. децембра 2020. године  у доцњи дужој од 30 дана у материјално значајном износу по основу било које обавезе према банци проистекле из производа на које се ова одлука примењује;

– дужник на дан подношења захтева за олкшицу у отплати кредита има статус незапосленог лица;

– дужник је у последња три месеца остварио просечни нето месечни приход по основу зараде или пензије који је испод просечне зараде у Републици Србији према последњим подацима надлежног органа;

– степен кредитне задужености дужника у смислу одлуке којом се уређује класификација билансне активе и ванбилансних ставки банке прелази 40%, a дужник је у последња три месеца остварио просечни нето месечни приход мањи за 10% или више у односу на приход пре 15. марта 2020. године, при чему просечни нето месечни приход тог дужника у последња три месеца не прелази 120.000 динара;

– банка је на основу образложеног захтева дужника, у складу са својим унутрашњим актима, оценила да услед пандемије COVID-19 постоје друге чињенице и околности које су утицале на погоршање финансијског положаја дужника и тиме на могућност тог дужника да уредно измирује своје обавезе према банци.

Дужник који је пољопривредник, предузетник или привредно друштво није у могућности да измирује обавезе према банци, односно да може имати потешкоће у измиривању тих обавеза, ако је испуњен један од следећих услова:

– дужник је на дан ступања на снагу ове одлуке у доцњи дужој од 30 дана у материјално значајном износу по основу било које обавезе проистекле из производа на које се ова одлука примењује;

– дужник у периоду до дана подношења захтева за олакшице у смислу Одлуке има пад пословног прихода, односно промета од најмање 15% у 2020. години у односу на исти период у 2019. години;

– дошло је до прекида пословања дужника у непрекидном трајању од најмање 30 дана услед пандемије COVID-19;

– банка је на основу образложеног захтева дужника, у складу са својим унутрашњим актима, оценила да услед пандемије COVID-19 постоје друге чињенице и околности које су утицале на погоршање финансијског положаја дужника и тиме на могућност тог дужника да уредно измирује своје обавезе према банци.

 

2. Врсте олакшица у отплати кредита

 

Одлуком је прописано да су олакшице у отплати кредита репрограм кредита и рефинансирање кредита, као и да  услови отплате обавеза уговорени одобравањем олакшица (нпр. висина каматне стопе, додатна средства обезбеђења и сл.) не могу бити неповољнији за дужника у односу на првобитно, односно раније уговорене услове.

Репрограм кредита представља  промену услова кредита, на начин да се дужнику омогући грејс период у отплати свих његових обавеза према банци по том кредиту у трајању од шест месеци, у току којег банка не наплаћује потраживања по основу главнице. У том периоду банка обрачунава уговорену камату, а рок отплате тог кредита се продужава на начин да износ ануитета (месечне обавезе дужника) по истеку грејс периода, а до краја новог рока отплате кредита не буде већи у односу на тај износ у периоду пре примене олакшица.

У зависности од тога за који се модел олакшице дужник определи у свом захтеву банци, може бити уговорено тако да се камата обрачуната за време трајања грејс периода наплаћује у току трајања тог периода или након престанка тог периода. Ако је уговорено да се камата обрачуната за време трајања грејс периода наплаћује након престанка тог периода,  камата може да се припише дугу, а распоређује се равномерно на уговрени  рок отплате при чему је банка дужна да с тим упозна дужника пре закључења уговора, односно почетка примене грејс периода.

Одлуком је прецизирано да рефинансирање кредита представља одобравање новог кредита дужнику ради измирења свих обавеза које тај дужник има према банци по основу постојећег/постојећих кредита, на начин да се дужнику омогући грејс период у трајању од шест месеци. У току овог периода банка не наплаћује обавезе по основу главнице, при чему у том периоду обрачунава уговорену камату, и то тако да нови уговорени рок отплате кредита буде дефинисан на начин да износ ануитета, односно месечне обавезе дужника по истеку грејс периода, а до краја новог рока отплате кредита не буде већи у односу на тај износ у периоду пре примене олакшица.

Као и код репрограма кредита, зависности од тога за који се модел олакшице дужник определи у свом захтеву за рефинансирање кредита, може бити уговорено тако да се камата обрачуната за време трајања грејс периода наплаћује у току трајања тог периода или након престанка тог периода. Ако је уговорено да се камата обрачуната за време трајања грејс периода наплаћује након престанка тог периода,  камата може да се припише дугу, а распоређује се равномерно на уговрени  рок отплате при чему је банка дужна да с тим упозна дужника пре закључења уговора, односно почетка примене грејс периода.

 

3. Подношење захтева банци за коришћење олакшица

 

Одлуком је прописано да дужник може поднети банци захтев у пословним просторијама банке, електронским путем или поштом, најкасније 30. априла 2021. године. Банка је пак дужна да о захтеву дужника одлучи и о тој одлуци обавести дужника у року од 30 дана од дана пријема захтева.

Банка је дужна да, у року од пет радних дана од дана ступања на снагу Одлуке, на почетној страни своје интернет презентације и у својим пословним простoријама објави обавештење о томе да дужници који услед пандемије COVID-19 нису у могућности да измирују обавезе према банци, односно који имају потешкоће у измиривању тих обавеза, могу поднети банци захтев за одобравање олакшица у складу са овом одлуком.

Прописано је такође да банка има обавезу  да свим својим дужницима који су на дан 30. новембра 2020. године у доцњи дужој од 30 дана по основу било које обавезе проистекле из производа на који се Одлука примењује достави до 31. децембра 2020. године и индивидуално обавештење о могућности подношења захтева за олакшице, ако су испуњени услови из Одлуке. Услови за достављање индивидуалног обавештења су: (а) да дужник на дан 29. фебруара 2020. године, као ни у периоду од 12 месеци пре тог дана, није био у статусу неизмирења обавеза у тој банци, и б) да на дан 29. фебруара 2020. године, као ни у периоду од 12 месеци пре тог дана, ни једно потраживање од тог дужника по основу обавеза није било класификовано као проблематичан кредит у тој банци.

Опште обавештење и индивидуално обвештење о олакшицама треба да садржи јасне, прецизне и потпуне информације које се односе на:

– могућност подношења захтева за одобравање олакшица (у даљем тексту: захтев) уз навођење услова за њихово одобравање;

– врсте олакшица у отплати обавеза на које се захтев може односити, уз истакнуту напомену да дужник има могућност избора између понуђених модела олакшица (на начин да изабере да ли ће камату обрачунату за време трајања грејс периода плаћати у току трајања тог периода или по његовом престанку);

– могућност дужника да олакшице користи за један или више кредитних производа;

– начин подношења захтева;

– репрезентативни пример износа обавеза по основу конкретног кредитног производа пре и након примене олакшица, а који садржи све елементе на основу којих се могу утврдити услови под којима се олакшице примењују и могуће начине отплате обавеза које се обрачунавају у грејс периоду (у току грејс периода или по престанку тог периода).

 

4. Посебне обавезе банака

 

Одлуком су прописане обавезе за банке које се односе на усклађивање општих аката са одредбама Одлуке, затим обавезе у вези са извештавањем Народне банке Србије о примени Одлуке, а прописано је какав статус имају кредити на које се примењују олакшице.