ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

14. 12. 2020.

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ РАДУ УГОСТИТЕЉСКЕ И ТУРИСТИЧКЕ ПРИВРЕДЕ – ОТВАРАЊЕ НАМЕНСКИХ РАЧУНА

 

Као што смо у информацији „Субвенције за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованим епидемијом болести COVID-19 изазвене вирусом SARS-CоV-2“ објављеној на нашем сајту 5. 12. 2020. године истакли, реализација субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 спровешће се преко наменских рачуна Управе за трезор.

Одобрена средства субвенција уплаћиваће се корисницима на посебне наменске динарске рачуне које ће Управа за трезор отворити за ове потребе.

Привредни субјекти са Списка биће (или већ јесу) обавештени о отварању наменских динарских рачуна достављањем обавештења у електронско пореско сандуче на порталу еПорези.

Привредни субјект прихватају сва права и обавезе из Програма у тренутку коришћења средстава са посебног наменског рачуна на који ће бити уплаћена средства по овом програму.

Подсећамо на то да су директна давања која су била прописана Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 и Закључком (Владе о сагласности да привредним субјектима, у августу и септембру 2020. године, исплати директна давања из буџета Републике Србије, у висини од 60% директних давања из буџета Републике Србије која су им исплаћена у јулу 2020. године) била исплаћивана на наменски рачун привредних субјеката код пословне банке код које је већ отворен текући рачун, тако да није било потребно достављати ОП образац.

Да би одобрена средства могла да се користе, овлашћена лица привредних субјеката морају да доставе надлежној филијали Управе за трезор ОП образац (оверени потписи лица овлашћених за заступање) уз идентификацију подносиоца личном картом.

У Управи за трезор може се преузети, односно комплетирати остала документација: оригинални картон депонованих потписа, попуњен захтев/изјава у вези коришћења печата и попуњен образац ЗУ-3 – Захтев осталих – посебних корисника јавних средстава за упис у евиденцију корисника јавних средстава.

Списак филијала и експозитура Управе за трезор са њиховим контакт подацима можете погледати овде:

https://www.trezor.gov.rs/src/about/scheme/org/