ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

12. 10. 2020.

 

ОБЈАВЉЕН НОВИ ПРЕВОД МЕЂУНАРОДНИХ СТАНДАРДА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА (МСФИ)

 

У „Службеном гласнику РС“, бр. 123/20, објављено је ново Решење о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ), у којем је садржан превод МСФИ 16 – Лизинг, који није био садржан у ранијем Решењу о преводу МСФИ које је објављено у „Службеном гласнику РС, бр. 92/19, и које је стављено ван снаге објављивањем новог решења. Детаљнија објашњења у вези са новим преводом МСФИ и о примени МСФИ 16 даћемо у наредном броју часописа „Привредни саветник“.

Ново Решење о преводу МСФИ примењује се на састављање финансијских извештаја за 2021. годину, а може се применити и на састављање финансијских извештаја за 2020. годину (уз обелодањивање одговарајућих информација у Напоменама уз финансијске извештаје).

Напомињемо да је нови превод МСФИ објављен 13. октобра 2020. године и на сајту Министарства финансија и може се преузети са линка:

https://www.mfin.gov.rs/dokumenti/resenje-o-utvrdjivanju-prevoda-medjunarodnih-standarda-finansijskog-izvestavanja-msfi-broj-401-00-4351-2020-16-od-13-oktobra-2020-godine-sluzbeni-glasnik-rs-br-123-2020/