ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

11.04. 2020.

 

НОВИ ПРОПИСИ О ПОРЕСКИМ ПОГОДНОСТИМА И ЕКОНОМСКОЈ ПОМОЋИ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ОБЈАВЉЕНИ СУ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 54/20

 

Влада Републике Србије на седници одржаној 10. априла 2020. године усвојила је више уредби и одлука којим се прописују фискалне и економске мере у циљу ублажавања и отклањања негативних ефеката проузрокованих пандемијом COVID-19. Нови прописи објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 54/20, и ступају на снагу даном објављивања, тј. 10. априла 2020. године. То су:

-       Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19;

-       Уредба о утврђивању програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CОV-2;

-       Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19;

-       Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19;

-       Уредба о поступку за издавање дужничких хартија од вредности;

-       Уредба о померању рока за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2;

-       Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво

-       Одлука о емисији државних записа Републике Србије.

Пошто су наведне уредбе и одлуке ступиле на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику РС“, њихова примена почеће од првог радног дана од дана објављивања, а то је понедељак 13. април 2020. године.

Детаљна објашњења за примену нових прописа даћемо у наредном броју часописа „Привредни саветник“ који је у припреми, а сажето упутство о примени Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 дајемо у посебном тексту на овом сајту.